Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

273 Δογματικές διαμάχες και αιρέσεις στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία

 

1862

Φαράντος, Μέγας Λ.

Το περί των ακτίστων θείων ενεργειών δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την διδασκαλίαν του Γενναδίου του Σχολάριου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

273

1

1863

Μηνιάτης, Ηλίας

Πέτρα Σκανδάλου: ήτοι διασάφησις της αρχής και αιτίας του σχίσματος των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής μετά των πέντε διαφωνουσών διαφορών

Ιερά Μητρόπολη Κεφαληνίας

Αθήναι, 1969

 

273

1

1864

Μηνιάτης, Ηλίας

Πέτρα Σκανδάλου: ήτοι διασάφησις της αρχής και αιτίας του σχίσματος των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής μετά των πέντε διαφωνουσών διαφορών

Θεοτόκος: προστασία των Χριστιανών (Σωματείο)

Αθήναι, 2002

 

273

1

1865

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Τίνες αι καταπολεμούμεναι αιρέσεις εν τω έργω του Αμφιλοχίου Μητροπολίτου Ικονίου "Περί ψεύδους ασκήσεως"

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

273

1

1866

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Ο Χιλιασμός δεν είναι θρησκεία αλλά αντιχριστιανική αίρεσις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

273

1

1867

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Η στάσις έναντι των Ετεροδόξων κατά Ιωάννην τον Χρυσόστομον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1971

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

273

1

1868

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Το πρόβλημα της χρονολογήσεως των "Τριών κατά Αρειανών" λόγων του Μεγάλου Αθανασίου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1976

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

273

1

1869

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Η αρειανική έρις και ο Μέγας Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήναι, 1979

Σημειώσεις Πανεπιστημιακών Παραδόσεων . - Μέρος Α΄: Άρειος - Αλέξανδρος Αλεξανδρείας

273

1

1869

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Η αρειανική έρις και ο Μέγας Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήναι, 1978

Σημειώσεις Πανεπιστημιακών Παραδόσεων . - Μέρος Β΄: Ο Μέγας Αθανάσιος. Μέρος Α΄

273

1

1870

Αναστασίου, Ιωάννης Ε., επιμέλεια

Οι Παυλικιανοί: η ιστορία και η διδασκαλία των από της εμφανίσεως μέχρι των νεοτέρων χρόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Διδακτορική Διατριβή

273

1

1871

Μπέμπης, Γεώργιος Σ.

Συμβολαί εις την περί του Νεστορίου έρευναν (εξ απόψεως Ορθοδόξου)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Διδακτορική Διατριβή

273

2

1872

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Αι Ωριγενικαί έριδες

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Ανάτυπον εκ της Θεολογίας

273

1

1873

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Τα αδικήματα αιρέσεως και σχίσματος κατά τους πρώτους αιώνας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1977

Διδακτορική Διατριβή

273

1

1874

Τούλιας, Γεώργιος Β.

Πρόδρομοι της Θρησκευτικής και κοινωνικής αναταραχής: (Bogomili, Καθαροί, Patareni)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1953

 

273

1

1875

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Σύγχρονον Πανάριον των Αιρέσεων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1985

 

273

1

1876

Κουντουριώτης, Σώτος Γ.

Αι εν Ελλάδι αιρέσεις και Θεοσοφία - Μασωνισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1977

2η έκδ.

273

1

1877

Κουντουριώτης, Σώτος Γ.

Αι εν Ελλάδι αιρέσεις και Θεοσοφία - Μασωνισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1991

3η έκδ.

273

1

1878

Καλλίνικος Χαραλαμπάκης, Μητροπολίτης Βέροιας και Ναούσης

Η αιωνία Ελλάς: αιρέσεις και σχίσματα εν Ελλάδι

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1970

 

273

1

1879

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Ο ιανσενισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας

273

1

1880

Ανδριτσοπούλου, Μαρία Δ.

Η Διεθνής Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου = International Church of the Foursquare Gospel

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

273

1

1881

Λανίτης, Κύρος Χρ.

Μασόνοι και ψευδοποιμένες: γεγονότα έτους 1930

[χ.ό.]

Αλεξάνδρεια, [193-]

 

273

1

1882

Advisory Committee of Christian Churches for the Festival of Britain

The Church and the Festival

S.P.C.K.

London, 1951

 

274.1

1

1883

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Η Εθνικιστική Γερμανία εκκλησιαστικώς: Προτεσταντισμός, Παπική Εκκλησία, οι Γερμανοχριστιανοί, Εκκλησία και Πολιτεία, κείμενα

εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Κυριακού

Εν Αθήναις, 1934

 

274.3

1

1884

Colby, S. P.

Αι Χριστιανικαί Εκκλησίαι εις το Ισραήλ

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

Αθήναι, 1970

 

275.69

1

1885

Πετρούνιας, Βασίλειος Ε.

Εκκλησιαστική ιστορία

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1933

2η έκδ.

280

1

1886

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Η έννοια του δόγματος εν τη Ορθοδόξω Θεολογία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

280

1

1887

Θεοδώρου, Ανδρέας

Σημασιολογία του δόγματος εν τη Αρχαία Χριστιανική και τη Εξωχριστιανική Γραμματεία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

280

2

1888

Θεοδώρου, Ανδρέας

Ιστορία των Δογμάτων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

τ.1ος: Η ιστορία του δόγματος από των Αποστολικών Χρόνων μέχρι της Α΄ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου. Μέρος Α΄: Η ιστορία του δόγματος μέχρι της εποχής των Απολογητών

280

1

1889

Θεοδώρου, Ανδρέας

Εισαγωγή εις την ιστορίαν των δογμάτων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

280

1

1890

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ.

Εκκλησιαστική ιστορία: απ' αρχής μέχρι σήμερον

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1948

 

280

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker