Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

050     Γενικές Περιοδικές Εκδόσεις

 

84

Βατάλας, Μανώλης

Κρητική Πρωτοχρονιά: επιστήμη, γράμματα, τέχνες: έτος δεύτερο / διευθυντής σύνταξης Μανώλης Αγ. Βατάλας

 [χ.ό.]

Αθήνα, 1962

 

050

1

85

 

Κρητική Πρωτοχρονιά: επιστήμη, γράμματα, τέχνες: έτος τρίτο

[χ.ό.]

Αθήνα, 1963

"Τεύχος αφιερωμένο εις την Πεντηκονταετηρίδα της Ενώσεως της Κρήτης με την Μητέρα Ελλάδα, 1913-1963" - σ.τ. verso

050

2

86

Παπαχριστοφίλου, Μίμης

Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά: ιστορία, λαογραφία, τέχνη, επιστήμη: ετήσια έκδοση / διευθυντής: Μίμης Παπαχριστοφίλου

[χ.ό.]

Αθήνα, 1957

Εξώφυλλο, ξυλογραφίες, σχέδια: Α. Τάσσου

050

1

87

Παπαχριστοφίλου, Μίμης

Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά: ιστορία, λαογραφία, τέχνη, επιστήμη: ετήσια έκδοση / διευθυντής: Μίμης Παπαχριστοφίλου

[χ.ό.]

Αθήνα, 1959

Γ΄ τόμος

050

1

88

Παπαχριστοφίλου, Μίμης

Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά: ιστορία, λαογραφία, τέχνη, επιστήμη: ετήσια έκδοση / διευθυντής Μίμης Παπαχρηστοφίλου

 [χ.ό.]

Αθήνα, 1963

Ζ τόμος

050

1

89

Παμμακεδονικός Σύλλογος

Μακεδονικόν Ημερολόγιον: επετηρίς των Μακεδόνων 1910: έτος Γ΄

τύποις Καταστημάτων "Αυγής" Αθανασίου Παπασπύρου

Εν Αθήναις, 1909

 

050

1

90

Σφενδόνης, Νίκος Α.

Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1925 εικονογραφημένον / ιδρυτής-διευθυντής Νίκος Α. Σφενδόνης ; συνεργάται λαογράφοι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, ιστοριογράφοι, καλλιτέχναι

τυπογραφείον Κουμένου

[Αθήνα], 1925

Έτος πρώτον

050

1

91

Σφενδόνης, Νίκος Α.

Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1935 εικονογραφημένον / ιδρυτής-διευθυντής Νίκος Α. Σφενδόνης ; συνεργάται επιστήμονες, καλλιτέχναι, ιστοριογράφοι, δημοσιογράφοι, λογογράφοι

τύποις Μιχ. Τριανταφύλου

Θεσσαλονίκη, 1935

Δεκαετηρίς Δευτέρα, Έτος ενδέκατον

050

1

92

Σφενδόνης, Νίκος Α.

Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1964 εικονογραφημένον / ιδρυτής-διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης ; συνεργάται: επιστήμονες, λογογράφοι, ιστοριογράφοι, δημοσιογράφοι, λογοτέχναι

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1964

Έτος τριακοστόν τέταρτον

050

1

93

Σφενδόνης, Νίκος Α.

Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1995: πανηγυρικό, εβδομήντα χρόνια: εικονογραφημένο / ιδιοκτήτης-εκδότης-διευθυντής Γιάννης Ν. Σφεντόνης ; συνεργάτες λογοτέχνες, λογογράφοι, ιστοριογράφοι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες

Σφεντόνης Γιάννης Ν.

Θεσσαλονίκη, 1995

Έτος 70ο

050

1

94

Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον: χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1900: τόμος δέκατος πέμπτος / Κωνστ. Γ. Σφόκου ; τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων

εκ του τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1900

"Μετ' εικόνων" - σ.τ.

050

2

95

Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον: χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1901: τόμος δέκατος έκτος / Κωνστ. Γ. Σφόκου ; τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων

εκ του τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1901

"Μετ' εικόνων" - σ.τ.

050

2

96

Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον: χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1903: τόμος δέκατος όγδοος / Κωνστ. Φ. Σφόκου ; τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων

 εκ του τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1903

"Μετ' εικόνων" - σ.τ. -  Το ένα αντίτυπο δεν έχει εξώφυλλο και λείπουν οι σ.161-424. Από το δεύτερο αντίτυπο λείπει το οπισθόφυλλο και οι σ.274-

050

3

97

Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον: χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1904: τόμος δέκατος ένατος / Κωνστ. Φ. Σφόκου ; τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων

 εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1904

"Μετ' εικόνων" - σ.τ.

050

3

98

Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον: χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1906: έτος εικοστόν πρώτον / Κωνστ. Φ. Σφόκου ; τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1906

"Μετ' εικόνων" - σ.τ.

050

1

99

 

Almanach Hachette: petite encyclopedie populaire de la vie pratique

Librairie Hachette

Paris, 1928

"1928 (trente-cinquieme annee)"  - άνω του τίλου

050

1

100

Βρετός, Ι. Α.

Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν του έτους 1913: έτος δέκατον τρίτον, περίοδος δευτέρα / Ι. Α. Βρετού

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1912

"Εκδίδεται συνεργασία της "Εικονογραφημένης" - σ.τ.

050

1

101

Βρετός, Ι. Α.

Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν του έτους 1915: έτος δέκατον πέμπτον, περίοδος δευτέρα / Ι. Α. Βρετού

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1914

"Εκδίδεται συνεργασία της "Εικονογραφημένης" - σ.τ.

050

1

102

Βρετός, Ι. Α.

Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν 1923: έτος εικοστόν, περίοδος τρίτη / Ι. Α. Βρετού

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1922

 

050

1

103

Οδοιπορικός Σύνδεσμος

Ημερολόγιον (Πασχαλινόν) του "Οδοιπορικού Συνδέσμου": έτος Β΄

τυπογραφείον "Εστία"

Εν Αθήναις, 1926

 

050

1

104

Τσιώμου, Μερόπη Π.

Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης του έτους 1927: τόμος πέμπτος / Μερόπης Π. Τσιώμου

τύποις Καστρινάκη & Γεωργαντά

Θεσσαλονίκη, 1927

"Μετ' εικόνων" - σ.τ.

050

1

105

Αθανασιάδου, Έλενα Α.

Πνευματική Πρωτοχρονιά: 1960: έτος τρίτον / Έλενας Α. Αθανασιάδου

[χ.ό.]

Σταμπούλ, 1960

 

050

1

106

Σταμέλος, Δημήτριος Χ.

Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο: ετήσια λογοτεχνική, λαογραφική, ιστορική και καλλιτεχνική έκδοσις / ιδιοκτήτης-διευθυντής: Δημ. Χ. Σταμέλος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Έτος πρώτον

050

1

107

Διγκαβές, Κώστας

Ελληνικό και διεθνέ Αλμανάκ 1997

Αλμανάκ

Θεσσαλονίκη, [1997]

"Δέκατος τέταρτος χρόνος"

050

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker