Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262.9819  Εκκλησιαστικό Δίκαιο των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών

 

1260

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Περί της φερομένης διαφοράς μορφών εν τω πολιτεύματι του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ.): πορίσματα φιλολογικής και ιστορικής ερεύνης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

2η έκδ. συμπλ.

262.9819

1

1261

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Νέαι έρευναι προς λύσιν των προβλημάτων των πηγών του εκκλησιαστικού πολιτεύματος του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ. π.): οι λειτουργοί και τα λειτουργήματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

τ.1: Εισαγωγή. τχ.1ον: Αι νέαι φιλολογικοϊστορικαί θέσεις και αι πηγαί

262.9819

1

1261

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Νέαι έρευναι προς λύσιν των προβλημάτων των πηγών του εκκλησιαστικού πολιτεύματος του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ. π.): οι λειτουργοί και τα λειτουργήματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

τ.1: Εισαγωγή. τχ.2ον: Κατάταξις των πηγών, σχέσεις των περιοχών και ιστορικά χάσματα

262.9819

1

1261

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Νέαι έρευναι προς λύσιν των προβλημάτων των πηγών του εκκλησιαστικού πολιτεύματος του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ. π.): οι λειτουργοί και τα λειτουργήματα: διατί η πρώτη Εκκλησία της Αντιοχείας εχαρακτήρισε τον "Προεστώτα Πρεσβύτερον" της τοπικής κοινότητος δια του "Ο Επίσκοπος"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

τ.3. Τεύχος ανεξάρτητον (Ανακοίνωσις εν τω Πανεπιστημίω του Μονάχου 1960)

262.9819

1

1262

Gront, Gheorghe

Legislatia Bisericaesca din Grecia

Tipografia Cartilor Bisericesti

Bucuresti, 1936

Ανάτυπο από το "Biserica Ortodoxa Romana"

262.9819

1

1263

Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Τροποποιήσεις των Εκκλησιαστικών Νόμων

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1934

 

262.9819

1

1264

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Ο ν.5383/1932 "περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας" κατά τας διατάξεις των Συνταγμάτων 1952 και 1968, ο α.ν.214/1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.5383/1932", και αι επιβαλλόμεναι επ' αμφοτέρων τροποποιήσεις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

Ανάτυπο

262.9819

1

1265

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Η θέσις και αι σύγχροναι κατευθύνσεις του Εκκλησιαστικού Δικαίου εν τη επιστήμη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1944

 

262.9819

1

1266

Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος Π.

Το Ελληνικόν Ορθόδοξον Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κατά το έτος 1959

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

262.9819

1

1267

Βελανιδίωτης, Ιεζεκιήλ

Το Εκκλησιαστικόν Δίκαιον παρ' ημίν

τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1906

 

262.9819

1

1268

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Η Κυριακή αργία και η εργατική νομοθεσία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

 

262.9819

1

1269

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η δικονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας μετά ιστορικής ανασκοπήσεως = The judicial procedure of the Orthodox Church of Roumania with historical review

Επτάλοφος

Εν Αθήναις, 1973

 

262.9819

2

1270

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η δικονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας μετά ιστορικής ανασκοπήσεως = The judicial procedure of the Serbian Orthodox Church with historical review

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1978

 

262.9819

1

1271

Γαλανός, Μιχαήλ Ι.

Το εκκλησιαστικόν ζήτημα του Ελληνισμού της Αμερικής

Κληρική Ένωσις Επισκοπής Σικάγου

Σικάγον, 1924

Μέρος πρώτον

262.9819

1

1272

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Οι εξωκατάκοιλοι ή εξωκατάκηλοι άρχοντες: (προέλευσις και νομοκανονική σημασία της διφυούς προσωνυμίας)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Διδακτορική Διατριβή

262.9819

1

1273

Αγάπιος Λάνδος ο Κρης

Πηδάλιον της νοητής νηός της Μίας Αγίας  Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας: ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες ...

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1957

6η έκδ.

262.9819

1

1274

 

[Εκκλησιαστικά]

 

[1916-1937]

Πολλά βιβλία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρωτο ιδιοκτήτη του τόμου. Πρόκειται για τόμο μικρού μεγέθους

262.9819

1

1275

 

[Εκκλησιαστικά]

 

[1917-1938]

Πολλά έγγραφα και τεύχη Φ.Ε.Κ. δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του τόμου

262.9819

1

1276

 

[Νομοθεσία Εκκλησιαστική. Ενοριακά, Εφημεριακά, Τ.Α.Κ.Ε.]

 

[1912-1938]

Πολλά έγγραφα και τεύχη Φ.Ε.Κ. δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του τόμου

262.9819

1

1277

 

[Νομοθεσία Εκκλησιαστική]

 

[1914-1938]

Πολλά έγγραφα και τεύχη Φ.Ε.Κ. δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του τόμου

262.9819

1

1278

 

[Νομοθεσία Εκκλησιαστική. Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας. Εκκλησιαστική Εκπαίδευσις]

 

[1914-1935]

Πολλά έγγραφα και τεύχη Φ.Ε.Κ. δεμένα μαζί. Στον τόμο περιέχεται και βιβλίο με τον τίτλο: "Ο περί Ιερατικών Σχολείων Νόμος και τα προς εκτέλεσιν αυτού Βασιλικά Διατάγματα και Κανονισμοί" του 1857. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του τόμου

262.9819

1

1279

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού

τυπογραφείον Μυρτίδη

Εν Αθήναις, 1962

τ.3: Το Ποινικόν Δίκαιον της Εκκλησίας

262.9819

1

1279

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού

τυπογραφείον Μυρτίδη

Εν Αθήναις, 1957

τ.4: Το Δίκαιον των Μοναχών

262.9819

1

1280

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Εκκλησιαστικόν Δίκαιον: βάσει των ιερών Κανόνων και της ισχύουσας Πολιτειακής Νομοθεσίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1980

τ.2

262.9819

1

1281

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Εκκλησιαστικόν Δίκαιον: βάσει των θείων και ιερών Κανόνων και της ισχύουσας Πολιτειακής Νομοθεσίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1984

Επανέκδοση

262.9819

2

1282

Γεωργιάδης, Φίλιππος Ν.

Εισαγωγή εις το Εκκλησιαστικόν Δίκαιον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1939

 

262.9819

1

1283

Λιλαίος, Γεώργιος Ν.

Νομοκανονικά

περιοδικό Εκκλησία

Αθήναι, 1985

τ.1: Γνωμοδοτήσεις

262.9819

1

1284

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Το δίκαιον του γάμου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1988

 

262.9819

1

1285

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Προβλήματα της "Εκκλησιαστικής Οικονομίας"

Δαμασκός

Εν Αθήναις, 1957

 

262.9819

1

1286

Νικόδημος Βαλληνδράς, Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου

Ζητήματα εκκλησιαστικής δεοντολογίας

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1968

 

262.9819

1

1287

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Κανονικός Μοναχικός Κώδιξ: εκ της Αγίας Γραφής και των θείων και ιερών κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1976

 

262.9819

1

1288

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Κανονικός Δικονομικός Κώδιξ: εκ της Αγίας Γραφής και των θείων και ιερών κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

262.9819

1

1289

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Κανονικός Διοικητικός Κώδιξ: εκ της Αγίας Γραφής και των θείων και ιερών κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

262.9819

1

1290

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η Καταστατική Νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της συστάσεως του Ελληνικού Βασιλείου

τύποις Τσιρώνη

Εν Αθήναις, 1967

 

262.9819

2

1291

Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας

Περί την κωδικοποίησιν των Ι. Κανόνων και των Κανονικών Διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1970

(Ανάλεκτα Βλατάδων ; 6)

262.9819

1

1292

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Συμβολαί εις την έρευναν του προβλήματος των σχέσεων Εκκλησίας και Δικαίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

τχ.Α΄: Διαφοροποίησις, εκκοσμίκευσις και νεώτεραι εξελίξεις εν τω Δικαίω της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

262.9819

2

1293

Κελμένης, Γ. Δ.

Νομοθεσία περί ενοριών και ΤΑΚΕ: (μεθ' ερμηνευτικών σχολίων, νομολογίας και επεξηγηματικών Εγκυκλίων)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

262.9819

2

1294

Ιάκωβος, Μητροπολίτης Ελασσώνος

Το κατ' αρχήν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

262.9819

1

1295

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Συνάλληλος ή συμπώρευσις Πολιτείας και Εκκλησίας: Πολιτικοί Νόμοι - Ιεροί Κανόνες: μια αυθεντική των Ιερών Κανόνων ερμηνεία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

"Εισήγησις ενώπιον της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τη 4η Οκτωβρίου 1963"

262.9819

1

1296

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Δεν στασιάζεται η ισχύς των Θείων και Ιερών Κανόνων, επικρατέστεροι οι Κανόνες της Εκκλησίας των Πολιτικών Νόμων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

 

262.9819

1

1297

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Εκκλησία και Πολιτεία: συναλληλία, ισχύς Ιερών Κανόνων, εκλογή Αρχιερέων, το οικονομικόν πρόβλημα της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

262.9819

1

1298

Ανδρούτσος, Χρήστος

Εκκλησία και Πολιτεία εξ απόψεως Ορθοδόξου

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1964

2η έκδ.

262.9819

1

1299

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Εκκλησία και Πολιτεία εξ απόψεως Ορθοδόξου: λόγος εις το μνημόσυνον των ιδρυτών, ευεργετών και καθηγητών του Πανεπιστημίου ρηθείς εντολή της Συγκλήτου τη 30 Ιανουαρίου 1937

Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εν Αθήναις, 1937

 

262.9819

1

1300

Καμβύσης, Άγγελος

Ερμηνεία των διατάξεων του υπ.' αριθμ.1369/38 Αν. Νόμου "Περί Ι. Ναών και Εφημερίων"

τύποις Ροδάκη

Αθήναι, 1938

 

262.9819

1

1301

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Α΄: Αναγκαστικός Νόμος 976, Εφημερίς Κυβερνήσεως 21 Φεβρουαρίου 1946, αρ.58, τεύχ.Α΄. Β΄: Αναγκαστικός Νόμος 957, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 20 Απριλίου 1949, αριθμ.102, τεύχος Α΄

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1963

 

262.9819

1

1302

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Σύγχρονοι κατευθύνσεις εν τη επιστήμη του Κανονικού Δικαίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.9819

2

1303

Άνθιμος Σίσκος, Μητροπολίτης Νουβίας

Το Κανονικόν Δίκαιον και η Φιλοσοφική Αρχή "Nullum crimen et nulla poena sine lege"

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1956

 

262.9819

1

1304

Χρυσόστομος Β΄ Χατζησταύρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Η Δογματική και Κανονική θέσις της καθ' ημάς Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας: (έκθεσις και πορίσματα προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

262.9819

1

1305

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Αι σχέσεις της Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας του Ιουστινιανού προς τους Εκκλησιαστικούς Κανόνας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1936

Ανάτυπο εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

262.9819

1

1306

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Η συνήθεια εν τω νεοτέρω Κανονικώ Δικαίω, η φύσις, η επίδρασίς της και αι σχέσεις της προ το έθιμον

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1961

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.9819

1

1307

Κυριαζής, Κ. Β.

Το Φυσικόν και Κανονικόν Δίκαιον εξ απόψεως Ορθοδόξου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Μέρος Α΄. Τεύχος Α΄

262.9819

1

1307

Κυριαζής, Κ. Β.

Το Φυσικόν και Κανονικόν Δίκαιον εξ απόψεως Ορθοδόξου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1957

Μέρος Β΄. Τεύχος Β΄: Το Φυσικόν Δίκαιον παρά τη Ορθοδόξω Καθολική Εκκλησία

262.9819

1

1308

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Εκκλησιαστικά Δικαστήρια ή Πειθαρχικά Συμβούλια

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1987

 

262.9819

1

1309

Γεώργιος, Μητροπολίτης Νευροκοπίου

Περί των Εκκλησιαστικών Επιτιμίων και ιδία του χαρακτήρος αυτών

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1950

 

262.9819

1

1310

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Η Σιμωνία κατά το Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας: (νομική και κανονική άποψη)

τύποις Ν. Στεφανοπούλου

Αθήναι, 1946

 

262.9819

1

1311

Βαρθολομαίος Κατσούρης, Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος

Το Κανονικόν παράπτωμα της μέθης κατά το Κανονικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

Ανάτυπον από το περιοδικό "Θεολογία"

262.9819

1

1312

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Επί των εκκλησιαστικών γεγονότων η ορθή θέσις από νομικής και ηθικής πλευράς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.9819

1

1313

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Ο γάμος και η Επισκοπική άδεια ως στοιχείον εγκυρότητος απαραίτητον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

 

262.9819

1

1314

Φείδας, Βλάσιος Ιω.

Το κατά συναίνεσιν διαζύγιον και το κοινή υπαιτιότητι διαζύγιον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.9819

1

1315

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η έννοια των αντιμηνσίων εκ κανονικής απόψεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1980

 

262.9819

1

1316

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Ο τέταρτος γάμος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

 

262.9819

1

1317

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η αδελφοποίησις εκ κανονικής απόψεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1982

 

262.9819

1

1318

Φείδας, Βλάσιος Ιω.

Le reglement du Prince Vladimir: origines et fondements juridiques

[s.n.]

Athenes, 1965

Ανάτυπον από το περιοδικό "Θεολογία"

262.9819

1

1319

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Οι εν Ελλάδι Αρμένιοι Μονοφυσίται και οι μετ' αυτών μικτοί γάμοι των Ορθοδόξων

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1961

Ανάτυπον από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.9819

1

1320

Χανιώτης, Ε. Ι.

Άμυνα της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και ευσέβειας. Απάντησις της Ενώσεως των Κυριών εις τον κ. Η. Α. δια το "Παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1933

Λείπει το οπισθόφυλο

262.9819

1

1321

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η αγιότης του Συμεών Θεσσαλονίκης

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1982

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.9819

1

1322

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Η υπό του Συντάγματος του 1968 παρεχομένη ρις την Εκκλησίαν προστασία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

262.9819

1

1323

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Η θέσις της Θρησκείας και της Εκκλησίας εν Ελλάδι: γενικαί παρατηρήσεις κατά το ισχύον Σύνταγμα της 1ης Ιανουαρίου 1952

[χ.ό.]

Αθήναι, 1952

Ανάτυπο εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.9819

1

1324

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η πολιτικοεκκλησιαστική διένεξις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

262.9819

1

1325

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Saecularismus und saecularisation und ihr neuer sinn vom Orthodoxen Standpunkt aus Gesehen: (die Heiligung und die Vollendung der Welt)

[s.n.]

Athen, 1967

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.9819

1

1326

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Les rapports de la legislation ecclesiastique de Justinien avec les Canons de l' Eglise

Tipografia Editrice Successori Fratelli Fusi

Pavia, 1935

Ανάτυπο

262.9819

1

1327

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ορθόδοξος Λατρεία και Δόγμα, Ιωάννου, Μητροπολίτου Ευχαϊτών του Μαυρόποδος (ΙΑ΄αι.) Ο Κανών εις τους Τρεις Ιεράρχας και η δογματική τούτου σημασία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.9819

1

1328

Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Χ.

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας εξ απόψεως Ορθοδόξου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1966

Ανάτυπον εκ της "Ορθοδόξου Παρουσίας"

262.9819

1

1329

Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης και Σταγών

Τα δικαιώματα της Εκκλησίας έναντι των ιερών ναών, παρεκκλησίων και εξωκκλησίων, των κηρυσσομένων υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως διατηρητέων μνημειών ή αρχαιολογικών χώρων: εισήγησις ενώπιον της Ιεραρχίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

262.9819

1

1330

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Το ζήτημα της αγαμίας ή του γάμου των ιερατευόντων κληρικών: επίκαιρος μελέτη

[χ.ό.]

Κέρκυρα, 1962

Ανάτυπον

262.9819

1

1331

Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Ι.

Μοναχικός και άγαμος κοσμικός κλήρος: μελέτη κανονική και ιστορική περί διακρίσεως του άγαμου κοσμικού Κλήρου από του Μοναχικού

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1963

 

262.9819

1

1332

Πολύκαρπος Λιώσης, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

Το ράσον ως κληρική περιβολή εν τη καθ΄ όλου Ορθοδόξω Χριστιανική Εκκλησία

[χ.ό.]

Σιάτιστα, 1968

 

262.9819

1

1333

Χρυσόστομος Δεληγιαννόπουλος, Μητροπολίτης Αργολίδος

Η εν τη Εκκλησία θέσις των καθαιρουμένων κληρικών των ανηκόντων εις Μονάς

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

262.9819

1

1334

Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατρών και Πάργας

Ανιστόρητα - αφιλοσόφητα. Το ράσον και η "Πανταίνος"

εκ του τυπογραφείου "η Μέλισσα"

Αθήναι, 1935

 

262.9819

1

1335

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Η εκκλησιαστική οικονομία: υπόμνημα εις την Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

262.9819

1

1336

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Η Εκκλησιαστική Οικονομία κατά το Κανονικόν Δίκαιον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.9819

1

1337

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Ιδιάζουσα περίπτωσις "Εκκλησιαστικής Οικονομίας": η Θ. Ευχαριστία μεταφερομένη υπό μη Χριστανών γυναικών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.9819

1

1338

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Επί του θέματος περί της Εκκλησιαστικής περιουσίας: (εισήγησις ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1982

 

262.9819

1

1339

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Χειρόγραφον περιέχον "τον θείον και ιερόν Νομοκάνονα"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.9819

1

1340

Πολύκαρπος Λιώσης, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, πρόλογος

Η Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης και το υπ' αριθ.29ον άρθρον του 126/1969 Νομοθετικού Βασιλικού Διατάγματος

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1969

 

262.9819

1

1341

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Εκκλησιαστικοί Κανονισμοί

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.9819

1

1342

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Οι Ιεροί Κανόνες και το Σύνταγμα του 1968/1973, ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850 και η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

Ανάτυπον εκ του "Νομικού Βήματος"

262.9819

1

1343

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Το θέμα του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώπιον των Ι. Κανόνων και του Συντάγματος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.9819

1

1344

Στρουμπούλης, Δαμιανός Μ.

Η Εκκλησία της Ελλάδος (Ν.Δ. 126/ 1969)

[χ.ό.]

Παιραιεύς, 1969

 

262.9819

1

1345

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Εισηγητικαί γνωματεύσεις περί του Καταστατικού Χάρτου και άλλων εκκλησιαστικών ζητημάτων κατά την ΙΓ΄ Σύγκλησιν της Ιεραρχίας της Ελλάδος (1958-1959)

[χ.ό.]

Κέρκυρα, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος"

262.9819

1

1346

Ειρηναίος, Μητροπολίτης Κασσανδρείας

Υπόμνημα εις την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Ελλάδος συγκληθείσαν τη 14η Ιουνίου 1929 προς συζήτησιν επί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας και λύσιν του οικονομικού αυτής ζητήματος

τύποις Αυγής

Εν Αθήναις, 1929

 

262.9819

1

1347

Νικόλαος, Μητροπολίτης Αξώμης

Δικαιούται η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας να κηρύξη τον Πατριάρχην έκπτωτον; : μελέτη κανονική

[χ.ό.]

[χ.τ, 196-]

 

262.9819

1

1348

Προκόπιος, Μητροπολίτης Κορινθίας

Το μεταθετόν του Επισκόπου κατά τους ιερούς κανόνας και την πράξιν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ., 1964]

 

262.9819

1

1349

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Το αμετάθετον των Επισκόπων από νομοκανονικής απόψεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

262.9819

1

1350

Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Ι.

Το αμετάθετον των Επισκόπων

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1962

 

262.9819

2

1351

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Ιεραρχία, πλήρωσις των κενών Μητροπολιτικών εδρών, το μεταθετόν αντικανονικόν

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1965

 

262.9819

1

1352

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η ορθή ερμηνεία του ΙΔ΄ Αποστολικού Κανόνος

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον

262.9819

1

1353

Γεωργιάδης, Φίλιππος Ν.

Πηγαί Εκκλησιαστικού Δικαίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1942

Τεύχος Α΄

262.9819

1

1354

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Κανονικός Ποινικός - Επιτιμιακός Κώδιξ εκ της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

 

262.9819

1

1355

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Έργον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.9819

1

1356

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Υπόμνημα περιέχον τας σπουδάς, την δράσιν και ευρείαν ανάλυσιν των επιστημονικών αυτού πραγματειών: υποβληθέν τη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

262.9819

1

1357

Κροντς, Γεώργιος

Η εκκλησιαστική περιουσία κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας

τυπογραφείον Γ. Η. Καλλέργη

Αθήναι, 1935

Διδακτορική διατριβή

262.9819

1

1358

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Κανονικόν δίκαιον: κατά τας παραδόσεις του εντεταλμένου Υφηγητού του Κανονικού Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών Κων. Μουρατίδου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

262.9819

1

1359

Φούγιας, Παναγιώτης Γ.

Συμβολή εις το Εκκλησιαστικόν Κτητορικόν Δίκαιον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

262.9819

1

1360

Νομικόν Φροντιστήριον Φ. Βηλαρά

Φροντιστηριακά μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Νομικόν Φροντιστήριον Φ. Βηλαρά

Αθήναι, 1972

 

262.9819

1

1361

Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος Π.

Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον

Δ. Ν. Τζάκας, Σ. Δελαγραμμάτικας

Αθήναι, 1954

Τεύχος Β΄

262.9819

1

1362

Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος Π.

Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον

Δ. Ν. Τζάκας, Σ. Δελαγραμμάτικας

Αθήναι, 1956

Τεύχος Γ΄

262.9819

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker