Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

232   Ο Ιησούς Χριστός και η οικογένειά του  -  Χριστολογία

 

458

Παπαγιαννίδης, Ευτύχιος

Ο Θείος Λυτρωτής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

232

1

459

Cullmann, Oscar

Χριστός και χρόνος: χρόνος και ιστορία στη ζωή του αρχέγονου χριστιανισμού

Κέντρο Βιβλικών Μελετών Άρτος Ζωής

Αθήνα, 1980

(Βασικές Αγιογραφικές Μελέτες ; 1)

232

1

460

Φραγκόπουλος, Αθανάσιος Σ.

Η "προσδοκία των εθνών"

Σωτήρ

Αθήναι, 1966

 

232

1

461

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Οψιαίτεραι τινές περί εξιλεώσεως θεωρίαι

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

232

4

462

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Ιησούς Χριστός και Άγιοι Τόποι

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

232

1

463

Βέρος, Π.

Ο νέος Αδάμ

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

232

2

464

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Χριστός: προπαρασκευή της ελεύσεώς Του εν τη Π. Διαθήκη και τω Ιουδαϊσμώ - Ερμηνεία του προσώπου Του εν τη Κ. Διαθήκη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας

232

1

465

 

Η ζωή του Χριστού σε εικόνες για παιδιά

Ζωή

Αθήναι, 1967

 

232

1

466

Jones, J. D.

Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1927

 

232

1

467

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Η εσωτερική ακολουθία του Τριαδικού και Χριστολογικού Δόγματος εις τας Οικουμενικάς Συνόδους μέχρι και της Δ΄: συμβολή εις τον θεολογικόν διάλογον της αλήθειας μετά των προχαλκηδονίων θεολόγων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1969

 

232

1

468

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Νέα απόδειξις ότι ο Ιησούς δεν ήτο μόνον άνθρωπος: συμβολή εις την Απολογητικήν του Χριστιανισμού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

 

232

2

469

Δουρμούσης, Ευδόκιμος Ν.

Η δίκη του Χριστού: πλήρης εικών του Θείου δράματος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

232

1

470

Smith, Frank

Jesus educative travels & retirement: or  who the Jesus was, & what became of him: being a short-story outline of the larger life of Jesus & of Christ resulting from the forth-coming Original New Testament

Platonist Press

New York, c.1927

 

232

1

471

 

Ο Κύριος ως νέος: ( η μέχρι του 30ου έτους ζωή του)

Ζωή

Αθήναι, 1948

 

232

1

472

Παπακώστας, Σεραφείμ

Ο Κύριος ως νέος: ( η μέχρι του 30ου έτους ζωή του)

Ζωή

Αθήναι, 1952

2η έκδ.

232

1

473

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η περί καταλλαγής διδασκαλία της Κ. Διαθήκης κατά την ορθόδοξον παράδοσιν

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

232

2

474

Πνευματικάκις, Χαρίτων

Ο αιώνιος κατακτητής

Σωτήρ

Αθήναι, 1968

2η έκδ.

232

1

475

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Ο λυτρωτής

Ζωή

Αθήναι, 1967

 

232

1

476

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Χριστολογική ετεροδιδασκαλία του ΙΣΤ΄ αιώνος και η εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου

τύποις Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1935

Ανατύπωσις εκ της "Νέας Σιών"

232

1

477

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η ιστορικότης της προσκυνήσεως των μάγων

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1989

 

232

3

478

Σιώτης, Μάρκος Α.

Παλαιοχριστιανικός περσικός θρύλος περί της προσκυνήσεως των μάγων

τύποις Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1990

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Νέας Σιών"

232

1

479

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Σκοπός της θείας ενανθρωπήσεως

τυπογραφείον Μιν. Σιφναίου - Φαν. Καζούρη

Εν Αθήναις, 1952

 

232

1

480

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Θεός και ιστορία εν τω δια της Παρθένου Μαρίας μυστηρίω της Θείας Οικονομίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

Ανάτυπον εκ του Ημερολογίου του Ιερού Ιδρύματος

232

1

481

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Η ηθική τελειότης του Χριστού κατά το ανθρώπινον

Ζωή

Αθήναι, 1930

 

232

1

482

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Η αγιότης του Χριστού

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1953

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

232

1

483

Θεοδώρου, Ανδρέας

Χριστολογική ορολογία και διδασκαλία Λεοντίου του Βυζαντίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

232

2

484

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Χριστολογικαί δοξασίαι του Ωριγένους

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1954

 

232

1

485

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η Χριστολογική ορολογία και διδασκαλία Κυρίλλου του Αλεξανδρείας και Θεοδωρήτου Κύρου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

Διδακτορική Διατριβή

232

2

486

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η Χριστολογία των Απολογητών

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1969

Ανάτυπον εκ της "Κληρονομίας"

232

1

487

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Χριστολογία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1951

Μέρος πρώτον: Αι Χριστολογικαί έριδες. - Διδακτορική Διατριβή

232

2

488

Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Χρ.

Το πρόβλημα του "ιστορικού Ιησού" εν τη συγχρόνω ερμηνευτική της Κ. Δ. υπό το φως της θεολογίας Κυρίλλου του Αλεξανδρείας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

Διατριβή επί Υφηγεσία

232

1

489

Ηλιόπουλος, Δημήτριος

Η μητρική γλώσσα του Ιησού Χριστού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

232

1

490

Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. Γ΄ Γενική Συνέλευσις εν Νέω Δελχί Ινδιών (18 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 1961)

Ιησούς Χριστός: το φως του Κόσμου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

[Αθήνα, 1961;]

 

232

1

491

Θεοδώρου, Ανδρέας

Σωτηριολογική ερμηνεία της θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

232

1

492

Farrar, Frederic William

Ο βίος του Χριστού

εκ των καταστημάτων "Ακροπόλεως"

Εν Αθήναις, [190-;]

 

232

1

493

Σιώτης, Μάρκος Α.

Το πρόβλημα των αδελφών του Ιησού

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Εν Αθήναις, 1950

Διδακτορική Διατριβή. - Υπάρχουν στη συλλογή μας 2 ακόμα φωτοτυπικά (φωτομηχανικά;) αντίγραφα του βιβλίου

232

2

494

Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Χρ.

Fuchs Ernst, Ιησούς, Λόγος και Πράξις

[χ.ό.]

[Αθήνα; , 197-;]

Ανάτυπον εκ του "Δελτίου Βιβλικών Μελετών"

232

1

495

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Το πάθος του Ιησού ως Υιού του Ανθρώπου κατά Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν, Ιωάννην: εισαγωγή, κείμενα, ερμηνεία

[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]

Εν Θεσσαλονίκη, 1965

Ανάτυπο εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής

232

1

496

Καζαντζής, Κωνσταντίνος Ι.

Συμβολή εις τον βίον του Ιησού Χριστού: κατά τον διάλογον και απολογίαν του Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1933

Διδακτορική Διατριβή

232

1

497

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Η θαυματουργή δύναμις του Χριστού εκ Ναζαρέτ: η αληθής έννοια της φράσεως του Μάρκου "Και δεν ηδύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμη" αποδεικνυομένη φιλολογικώς: συμβολή εις την Απολογητικήν του Χριστιανισμού

τύποις Ροδάκη & Σία

Εν Αθήναις, 1960

 

232

3

498

Κασιγόνης, Άγγελος

Η διδασκαλία του Χριστού

Κασιγόνης Α.

Αθήναι, 1937

Περιοδικό "Έρευνα", τ.11 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937)

232

1

499

Τίγκας, Αναστάσιος Π.

Η Ανάστασις του Κυρίου, τεκμηριωμένον γεγονός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

 

232

1

500

Αινέας

Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν & Ανάστασιν του Κυρίου & Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων και ο βίος και τα κακουργήματα του προδότου και φιλαργύρου Ιούδα του Ισκαριώτου

Βουγιούκας Π.

Εν Καλαμαίς, 1910

 

232

1

501

Δημόπουλος, Γεώργιος Ι.

Τα πάθη τα σεπτά

Σωτήρ

Αθήναι, 1974

3η έκδ.

232

1

502

Παπαγεωργίου-Εράλδυ, Γεώργιος Κ.

Η πολιτική του Χριστού: ελληνιστί και αγγλιστί

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

232

1

503

Πετρόπουλος, Νικόλαος Γ.

Η δίκη του Χριστού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

2η έκδ.

232

2

504

Πετρόπουλος, Νικόλαος Γ.

Η δίκη του Χριστού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

4η έκδ.

232

3

505

Νανάκος, Σάββας Γ.

Εξηγητική προσπάθεια των πειρασμών του Ιησού εν τη ερήμω ιδία βάσει των Ελλήνων ερμηνευτών

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1967

Διδακτορική Διατριβή

232

1

506

Νανάκος, Σάββας Γ.

Εξηγητική προσπάθεια των πειρασμών του Ιησού εν τη ερήμω ιδία βάσει των Ελλήνων ερμηνευτών

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1967

Σύντομη περίληψη της εργασίας στη γερμανική γλώσσα

232

1

507

Βουτσίνος, Αντώνιος - Γρηγόριος

Ο Θεάνθρωπος

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1949

 

232

1

508

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Α.

Γολγοθάς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

232

1

509

 

Ιησούς: ατενίζοντας το Σωτήρα

Ζωή

Αθήναι, 1961

 

232

2

510

Weston, S. A.

Ο Ιησούς και τα προβλήματα της ζωής

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1949

2η έκδ. - (Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας δια παιδιά και νέους ; 4)

232

1

511

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η Χριστολογική ορολογία και διδασκαλία Σεβήρου του Αντιοχείας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

 

232

2

512

Βίττης, Ευσέβιος Ν.

Ο Μέγας Βασίλειος περί του λόγου της ζωής

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1970

Ανάτυπον από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

232

1

513

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Ο ενανθρωπήσας Λόγος του Θεού: διδασκαλία του Μεγάλου Αθανασίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1951

 

232

2

514

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Ο υιός του ανθρώπου: συμβολή εις την ιστορίαν και ερμηνείαν του όρου "Ο Υιός του Ανθρώπου" κατά την Καινήν Διαθήκην

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1957

Διδακτορική Διατριβή

232

2

515

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Ο υιός του ανθρώπου: συμβολή εις την ιστορίαν και ερμηνείαν του όρου "Ο Υιός του Ανθρώπου" κατά την Καινήν Διαθήκην

Βιβλιοπωλείον Μιχ. Γιόβα

Εν Αθήναις, 1963

2η έκδ.

232

1

516

Τσάκωνας, Βασίλειος Γ.

A comparative study of the term "Son of God" in St. Paul, the Old Testament, the Hellenic World and in Philo

[s.n.]

Athens, 1966

Ανατύπωση από τη "Θεολογία"

232

1

517

Cassien, Monseigneur

Jesus le precurseur

[s.n.]

Athenes, 1956

Ανατύπωση από τη "Θεολογία"

232

1

518

Τσάκωνας, Βασίλειος Γ.

Το φιλολογικόν και θεολογικόν πρόβλημα της θεότητας του Χριστού εις τον Απόστολον Παύλον: συμβολήν εις την έρευναν και κατανόησιν της ανωτέρας Χριστολογίας του Απ. Παύλου υπό το φως των σύγχρονων αυτώ φιλοσοφικών και θεολογικών ρευμάτων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

 

232

1

519

Ρηγόπουλος, Γεώργιος Χρ.

Ιησούς Χριστός ο "ερχόμενος" Κύριος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

232

1

520

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Η σάρκωσις του λόγου και η θέωσις του ανθρώπου κατά την διδασκαλία του Γρηγορίου του Νύσσης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Διδακτορική Διατριβή

232

2

521

Σπυρόπουλος, Θεόφιλος Α.

Ο βίος και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού

τυπογραφείον "Η Μέλισσα"

Αθήναι, 1933

 

232

1

522

Λούβαρις, Νικόλαος

Το θείον δράμα

Δρανδάκης Παύλος

Αθήναι, c.1932

Άνω του τίτλου: Εγκυκλοπαίδεια των Εθνών

232

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker