Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

230.092   Θεολόγοι

 

379

Γλύκας, Μιχαήλ

Εις τας απορίας της Θείας Γραφής Κεφάλαια

τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1906

τ.1ος. - Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος, επιμελητής

230.092

1

380

Παπαβασιλείου, Ανδρέας Ν.

Ευθύμιος - Ιωάννης Ζυγαδηνός: βίος - συγγραφαί

[χ.ό.]

Εν Λευκωσία, 1979

Διδακτορική Διατριβή

230.092

1

381

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Friedrich Heiler: ο διαπρεπής θεολόγος θρησκειολόγος εν Marburg

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

230.092

1

382

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Ο Ιγνάτιος v. Dollinger ως θεολόγος και φορεύς της ιδέας της Οικουμενικής Κινήσεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Τίτλος Συνόλου: Παλαιοκαθολικά Β΄.

230.092

2

383

Κουτσογιαννόπουλος, Δημήτριος Ι.

Η θεολογική σκέψις του Μιχαήλ Ψελλού

τυπογραφείον αδελφών Μυρτίδη

Εν Αθήναις, 1965

Ανάτυπο εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

230.092

1

384

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Οι Τρεις Ιεράρχαι ως ερμηνευταί της ουσίας και του πνεύματος του Χριστιανισμού: λόγος εκφωνηθείς την 30ην Ιανουαρίου 1968 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου

Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1969

 

230.092

2

385

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Οι Τρεις Ιεράρχαι και το έργον των εκ του κέντρου της Χριστιανικής των υποστάσεως θεωρούμενον

Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1965

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής

230.092

1

386

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Ωριγένης: ο πατήρ της Θεολογίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1951

 

230.092

1

387

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η θεολογία του Αυγουστίνου, φιλοσόφου & μάρτυρος, και αι σχέσεις αυτής προς την ελληνικήν φιλοσοφίαν

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

230.092

1

388

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Πατέρες, αύξησις της Εκκλησίας, Άγιον Πνεύμα: μελέτη πατρολογική

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

230.092

1

389

Φούσκας, Κωνσταντίνος Μ.

Η θεολογία Ισιδώρου του Πηλουσιώτου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Ανάπλασις"

230.092

2

390

Θεοδώρου, Ανδρέας

Ήτο ο Ιουστίνος Χριστιανός φιλοσοφών ή φιλόσοφος χριστιανίζων;

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

230.092

2

391

Παπαπέτρου, Κωνσταντίνος Ε.

Πρόσωπα και θέματα: (R. Bultmann, P. Tillich, D. Bonhoeffer, K. Rahner)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

230.092

1

392

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ο Π. Ρουσάνος και τα ανέκδοτα δογματικά και άλλα έργα αυτού

Verlag der Byzantinisch - Neugriechischen Jahrbucher

Athen, 1935

 

230.092

1

393

Νευράκης, Νικόλαος Γ.

Αι αλήθειαι της πίστεως κατά τον Άγιον Χρυσόστομον (βίος - κείμενα - μεταφράσεις - σύνοψις δογματικής - ευρετήριον)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

230.092

2

394

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας σταθμός μέγας εν τη θεολογία της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

230.092

1

395

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Ιωάννης Κυπαρισσιώτης: ο σοφός και ο φιλόσοφος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

(Ησυχαστικαί και Φιλοσοφιακαί Μελέται ; 3)

230.092

1

396

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Περί την υπό του Bernhard Schultze, S.J. κριτικήν εξέτασιν Μαξίμου του Γραικού ως θεολόγου

[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]

Εν Θεσσαλονίκη, 1966

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

230.092

1

397

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1964

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

230.092

1

398

Δυοβουνιώτης, Κ.

Ανέκδοτα έργα του Αθανάσιου Πάριου

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1938

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

230.092

1

399

Μπουγάτσος, Ιωάννης Δ.

"Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων": χρονικόν συνεδρίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1997

Ανάτυπον από το περιοδικό "Εκκλησία"

230.092

1

400

Σιώτης, Μάρκος Α.

Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης: (εις μνημόσυνον)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

230.092

1

401

Σιώτης, Μάρκος Α.

Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης: βίος, δράσις και δημοσιεύματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

230.092

1

402

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Παντολέων Κομνηνός: καθηγητής της Ι. Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1896-1923)

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1964

Ανάτυπον εκ του περιοδκού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

230.092

1

403

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Das unwiderlegliche der forschungsergebnisse des verewigten Prof. Dr. Rev. P. Wilhelm Schmidt

[s.n.]

Athen, 1968

 

230.092

1

404

Κλεομένους, Α.

Συμβολαί εις την θεολογικήν κριτικήν: η σύγχρονος θεολογική κριτική εν Ελλάδι

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

Εν Αλεξανδρεία, 1925

Δεμένα μαζί πολλά βιβλία

230.092

1

405

Νανάκος, Σάββας Γ.

Ο Χρήστος Ανδρούτσος ως διδάσκαλος της Ορθοδόξου Θεολογίας και ως φιλόσοφος: φιλολογικόν μνημόσυνον επί τη συμπληρώσει εκατονταετηρίδος από της γεννήσεώς του (1869-1969)

[χ.ό.]

Εν Βόλω, 1970

Λείπει η σελίδα τίτλου

230.092

1

406

 

Ο εορτασμός των επιστημονικών Ιωβηλαίων του καθηγητή Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

 

230.092

1

407

Ζέρβας, Λεωνίδας

Μνήμη Αμίλκα Αλιβιζάτου: 1887-1969

[χ.ό.]

[χ.τ., 1969]

 

230.092

1

408

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Υπόμνημα περί των σπουδών και της επιστημονικής δράσεως: υποβαλλόμενον τη Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησι Πανεπιστημίου

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1966

 

230.092

1

409

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου: περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών αυτού εργασιών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

230.092

1

410

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου: περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών αυτού εργασιών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

 

230.092

1

411

Λώλης, Σοφοκλής Δ.

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

[χ.ό.]

Ιωάννινα, 1966

 

230.092

1

412

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: περί των σπουδών, των ακαδημαϊκών τίτλων, της επιστημονικής σταδιοδρομίας και επιστημονικών αυτού εργασιών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Πολυγραφημένη έκδοση

230.092

1

413

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: περί των σπουδών, των ακαδημαϊκών τίτλων, της επιστημονικής σταδιοδρομίας και επιστημονικών αυτού εργασιών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

Πολυγραφημένη έκδοση

230.092

1

414

Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ.

Δημήτριος Σίμου Μπαλάνος: μνημόσυνοι λόγοι

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

(Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών ; 3)

230.092

1

415

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Λόγος επιμνημόσυνος εις τον ομότιμον καθηγητήν και ακαδημαϊκόν αοίδιμον Δημήτριον Σίμου Μπαλάνον: 20 Σεπτεμβρίου 1959

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

230.092

2

416

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Δημήτριος Σ. Μπαλάνος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1957

 

230.092

1

418

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Γεράσιμος Ι. Κονιδάρης: βιογραφικά, έρευναι - συγγραφαί, δημοσιεύματα

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

 

230.092

2

419

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Ελληνικαί μεταφράσεις θωμιστικών έργων: φιλοθωμισταί και αντιθωμισταί εν Βυζαντίω: συμβολή εις την ιστορίαν της Βυζαντινής Θεολογίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1967

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 47 ). - Διδακτορική Διατριβή

230.11

3

420

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Θεσσαλονίκη, 1959

(Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσων του Αίμου ; 33)

230.11

1

421

Scazzoso, Piero

La teologia di S. Gregorio Palamas (1296-1359): (in rapporto alle fonti e nel suo significato odierno)

Instituto di Studi Theologici Ortodossi S. Gregorio Palamas

Milano, 1970

 

230.11

1

422

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η περί υποταγής θεωρία (Subordinatio) εν τη Αρχαία Εκκλησία (Ιουστίνος - Ωριγένης)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

230.11

2

423

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η περί των δικαιωμάτων του Σατανά θεωρία εν τη Σωτηριολογία της Αρχαίας Ανατολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

230.11

2

424

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η περί χιλιασμού δοξασία εν τη Αρχαία Εκκλησία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

230.11

1

425

Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Εφέσου

Ορξόδοξος Ανατολή και Δυτικός Κόσμος: διάλογος ιδεών

Αθηνά

Αθήναι, 1972

 

230.19

1

426

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Συνάντησις Ορθοδόξου και Σχολαστικής Θεολογίας: (εν τω προσώπω Καλλίστου Αγγελικούλη και Θωμά Ακινάτου)

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1970

(Ανάλεκτα Βλατάδων ; 4)

230.19

1

427

Δεληκωστόπουλος, Αθανάσιος Ι.

Αι εκκλησιολογικαί θέσεις της Ρωμαϊοκαθολικής Εκκλησίας ως δογματικόν πρόβλημα του θεολογικού διαλόγου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1969

Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπειδευτικής Εταιρείας

230.48

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker