Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

226    Ευαγγέλια και Πράξεις

 

216

Δαμαλάς, Ν. Μ.

Ερμηνεία εις την Καινήν Διαθήκην

εκ του τυπογραφείου Μ. Δ. Μυρτίδη

Αθήναι, 1940

τ.Δ΄: Περιέχον το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον

226

1

217

Παπαϊωάννου, Χαρίλαος Ι., επιμελητής

Η Καινή Διαθήκη ως ανέκαθεν αναγινώσκεται εν τη ελληνική ορθοδόξω Εκκλησία: μετα κριτικού παραρτήματος

τύποις Ν. Τιλπέρογλου

Αθήνησιν, 1936

τ.Α΄: Το Ευαγγέλιον

226

1

218

Buchanan, E. S., extractor and translator

The four Gospels: (in epitome): transcribed by the Disciples of the Venerable Bede's School at Jarrow or Wearmouth: extracted and translated from the Bede's Own Gospel-Book

Roworth

London, 1930

 

226

1

219

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Υπόμνημα εις το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον

Ζωή

Αθήναι, 1954

 

226

1

220

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Περί την επικοινωνίαν ημών μετά των ετεροδόξων: συμβολή εις την ερμηνεία του χωρίου "Και χαίρειν αυτώ μη λέγετε" (Β΄ Ιω.10)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1972

Ανάτυπο εκ του περιοδικού Εκκλησία

226

1

221

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Πέτρος και Ιωάννης εν τω Τετάρτω Ευαγγελίω: (μελέτη εξηγητική)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1966

Ανάτυπο εκ της Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

226

1

222

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Ο "παράκλητος" και "ο κατήγορος": συμβολή εις την ερμηνείαν του όρου "παράκλητος" εν τω Τετάρτω Ευαγγελίω

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1956

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

226

1

223

Φαραζούλης, Διονύσιος

Ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής

Ζωή

Αθήναι, 1938

3η έκδ.

226

1

224

Φαραζούλης, Διονύσιος

Ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής

Ζωή

Αθήναι, 1960

5η έκδ.

226

1

225

Σιώτης, Μάρκος Α.

Επίκλησις του Αγίου Πνεύματος εν τω κειμένω της Κυριακής Προσευχής: (μια παλαιότατη παραλλαγή του χωρίου Λουκά ΙΑ΄ 2)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

 

226

1

226

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η Αρχιερατική προσευχή του Ιησού: (Ιωάν. Κεφ.17): χαρακτήρ - υπόμνημα

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1965

 

226

1

227

Παπακώστας, Σεραφείμ

Αι παραβολαί του Κυρίου

Ζωή

Αθήναι, 1967

4η έκδ.

226

1

228

Παπακώστας, Σεραφείμ

Τα θαύματα του Κυρίου

Ζωή

Αθήναι, 1935

 

226

1

229

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Φιλίππων και Νεαπόλεως

Αι παραβολαί του Κυρίου εις στίχους δια τα Κατηχητικά Σχολεία

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1949

Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας δια παιδιά και νέους ; 1

226

1

230

Παπακώστας, Σεραφείμ

Η Επί του Όρους Ομιλία του Κυρίου: (ο ηθικός νόμος του Ευαγγελίου)

Ζωή

Αθήναι, 1966

4η έκδ.

226

1

231

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η ερμηνεία της Επί του Όρους Ομιλίας δια μέσου των αιώνων: ιστορικοκριτική έρευνα

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1986

 

226

3

232

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Η Επί του Όρους Ομιλία του Χριστού κατά την διδασκαλίαν των Πατέρων της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

226

1

233

Ξυπνητός, Νικόλαος Φρ.

Το φιλολογικόν πρόβλημα του ύφους των Πράξεων των Αποστόλων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1974

Διδακτορική Διατριβή

226

9

234

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος Ι.

Κριτική εις το βιβλίον "Αι Πράξεις των Αποστόλων και ο Απόστολος των Εθνών" του θεολόγου Θ. Β. Κωνσταντίνου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

 

226

2

235

Σταμάτης, Ευάγγελος

Κριτική εις το βιβλίον "Αι Πράξεις των Αποστόλων και ο Απόστολος των Εθνών" του θεολόγου Θ. Β. Κωνσταντίνου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Ανάτυπον Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

226

1

236

Σιώτης, Μάρκος Α.

Κριτική εις το βιβλίον "Αι Πράξεις των Αποστόλων και ο Απόστολος των Εθνών" του θεολόγου Θ. Β. Κωνσταντίνου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

226

2

237

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Η προέλευσις των εν ταις Πράξεσι των Αποστόλων Λόγων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1953

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

226

1

238

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Η Χριστολογία των εν ταις Πράξεσι Λόγων του Πέτρου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

"Τεύχος πρώτον" - εξώφυλλο

226

1

239

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Εισαγωγή εις τους Λόγους του Πέτρου εν ταις Πράξεσι των Αποστόλων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

(Συμβολαί εις τας περί τον Πέτρον Σπουδάς ; 1)

226

2

240

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Χριστολογία των Λόγων του Πέτρου εν ταις Πράξεσι των Αποστόλων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

(Συμβολαί εις τας περί τον Πέτρον Σπουδάς ; 2)

226

2

241

 

Πράξεις των Αγίων Αποστόλων

Βιβλική Εταιρεία

Εν Λονδίνω, 1951

"Έκδοσις επ' ευκαιρία του εορτασμού 1900ης επετείου της ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα" - σ.τ.

226

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker