Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

500  Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
1 Risposta di fortunato Padula al programma: destinato a promuovere e comparare i metodi per l' invenzione geometrica: presentato a mtematici del Regno delle due Sicilie dalla stamperia e carteria del Fibreno Napoli, 1839 500 1
2 Ρήγας, Αγάπιος Στοιχεία αριθμητικής: εκ διαφόρων συγγραφέων ερανισθέντα τε και συντεθέντα παρά του .. κυρίου Αγαπίου Ρήγα … προς χρήσιν των φιλομαθών τε και εραστών της πρακτικής αριθμητικής επιστήμης παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων Εν Βενετία, 1827 500 1
3 Ζαλούχος, Δημήτριος Ζ. Αριθμητικαί ασκήσεις: εγκριθείσαι δια μιαν πενταετίαν κατά τον διαγωνισμόν του 1896: προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξεως των δημοτικών σχολείων εκ του τυπογραφείου των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων Αποστολοπούλου Εν Αθήναις, [189-] "Σα.10" 500 1
4 Δαμασκηνός, Αντώνιος Β. Συλλογή αριθμητικών προβλημάτων: προς χρήσιν των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις μαθητευόντων εκ του τυπογραφείου "Η Φιλοκαλία" Εν Αθήναις, 1875 "Σα.6" 500 1
5 Κοσμάς, ιερεύς Εκθεσις συνοπτική αριθμητικής άλγγεβρας και χρονολογίας: συντεθείσα μεν υπ' αυτού προς χάριν των γνησίων αυτού φοιτητών και λοιπών φιλομαθών παρά Μάρκ. Πούλιου Εν Βιέννη, 1798 "53" 500 1
6 Παναγιωτάδης, Δημήτριος (Γοβδελάς) Στοιχεία άλγεβρας τύποις Φριδ. Αυγουστ. Γρουνερτιανοίς Πατρικοίς Εν Άλλη τη Μαγδεβουργική, 1806 "Οδού μαθηματικής, μέρος πρώτον". - "57" 500 1
7 Παναγιωτάδης, Δημήτριος (Γοβδελάς) [Στοιχεία αριθμητικής] [χ.ό.] [χ.τ., 18--;] Λείπει η σελίδα τίτλου. - "59" 500 1
8 Γεράκης, Γ. Αθ. Στηχειώδης αριθμητική: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου Εν Αθήναις, 1838 "Σα.4" 500 1
9 Γεράκης, Γ. Αθ. Στηχειώδης αριθμητική: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Γκαρπόλα Εν Αθήναις, 1839 2η έκδ. - "Σα.3" 500 1
10 Αββάς Δελα-                                              Καϊλέ Στοιχεία αριθμητικής τε και άλγεβρας  παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων Ενετίησιν, 1797 "49" 500 1
11 Βούρδων Στοιχεία αριθμητικής εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1828 "55" 500 1
12 Φούρκυος, Λεβέφρ Μαθήματα άλγεβρας εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας Εν Αθήναις, 1837 "65" 500 1
13 Ζeirich, Valentine Lehrbuch der algebra: zum gebrauche fur oberrealschulen und obergimnaften Verlag von L. W. Leidel Bien, 1857 500 1
14 Δαμασκηνός, Αντώνιος Β. Στοιχειώδης άλγεβρα: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων εκ του τυπογραφείου της Φιλοκαλίας Αθήνησι, 1877 Μέρος 1ον. - 2η έκδ. - "128" 500 1
15 Νικηφόρος, πρώην Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων εν τω της Κοινότητος τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω Εν Μόσχα, έτει 1798 τ.1ος: Περιέχων την γεωμετρίαν και την αριθμητικήν. -"66"1 500 2
16 Νικηφόρος, πρώην Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων εν τω της Κοινότητος τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω Εν Μόσχα, έτει 1799 τ.2ος: Περιέχον τα αρχιμήδια θεωρήματα, την επίπεδον τριγωνομετρίαν και τας του κώνου τομάς. - "66"2 500 2
17 Νικηφόρος, πρώην Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων εν τω της Κοινότητος τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω Εν Μόσχα, έτει 1799 τ.3ος: Περιέχον τα περί την άλγεβραν. - "66"3 500 2
18 Καμέτιος, Οκταβιανός Γεωμετρία: νέα τάξειτε και μεθόδω … παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων Ενετίησιν, 1787 "9", "51" 500 2
19 Τακουέτιος, Α. Στοιχεία γεωμετρίας: μετά σημειώσεων του Ουιστώνος εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1805 "60" 500 3
20 Leslie, John Ανάλυσις γεωμετρική εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως Κέρκυρα, 1829 (Στοιχειώδης Μαθηματική Σειρά ; τ.3ος) 500 2
21 Λεγένδρος, Α. Μ. Πραγματεία τριγωνομετρίας εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως Κέρκυρα, 1830 (Στοιχειώδης Μαθηματική Σειρά ; τ.6ος) 500 2
22 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.1ος: Περιέχων την αριθμητικήν και του συμβολικού λογισμού τας αρχοειδεστέρας πράξεις, και τα περί των αναλογιών μέχρι των λογαρίθμων. "67.1" 500 1
23 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.2ος: Περιέχων του συμβολικού λογισμού τα περί λογαρίθμων, τα περί εξισώσεων, τα περί σειρών, και τα στοιχεία της γεωμετρίας. "67.2" 500 1
24 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.3ος: Περιέχων την επίπεδον τριγωνομετρίαν, την του συμβολικού λογισμού τη στοιχειώδει γεωμετρία προσεφαρμογήν, επιτομήν της πρακτικής γεωμετρίας, την υψηλοτέραν γεωμετρίαν, ειτ' ουν τας του κώνου τομάς, και τα περί των άλλων καμπύλων και μέρος του λογισμού των απειροστών "67.3 500 1
25 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.4ος: Περιέχων του λογισμού των απειροστών τα εχόμενα, τον ολοκληρωτικόν λογισμόν, και την γενικήν φυσικήν. "67.4 500 1
26 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.5ος: Περιέχων της εν γένει φυσικής τα εχόμενα, την μηχανικήν και την υδροστατικήν. "67.5 500 1
27 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 6ος: Περιέχων την αερολογίαν, τα οπτικά, τα κατοπτρικά, τα διοπτρικά, και τα περί της ηλεκτρικής ύλης. "67.6 500 1
28 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.7ος: Περιέχων σύνοψιν της σφαιρικής τριγωνομετρίας και τα στοιχεία της αστρονομίας. "67.7 500 1
29 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών εκ της τυπογραφείας Γεωργίου Βενδώτου Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807 τ.8ος: Περιέχων σύνοψιν της εν είδει φυσικής και επίμετρον περί χημείας. "67.8 500 1
30 Δe la Lande, Jerome Tables de logaritmes: pour les nombres et pour les sinus: avec les explications et les usages principaux pour l' astronomie, la gnomonique, la geometrie, la navigation, la geographie, la physique, l' art militaire, l' architecture, l' arpentage, la statistique et les rentes chez Firmin Didot A Paris, 1805 "51" 500 1
31 Dienger, J Grundzuge der algebraischen Analysis: alls Leitfaden uffentlichen Vortragen und zum Gelbftftudium Druck und Verlang der G. Braun'schen Hofbuchbandlung Karlsruhe, 1851 "39" 500 1
32 Καρακατσανίδης, Νικόλαος Α. Πραγματεία περί τριγωνισμού και συσταθμήσεως των λαθών αυτού εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Εν Αθήναις, 1896 "8" 500 1
33 Menger, Josef Grundlehren der geometrie: ein leitfaden fur den unterricht in der geometrie und im geometrischen zeichnen an realschulen: mit vielen constructions- und rechnungsaufgaben Alfred Holder Wien, 1881 "36" 500 1
34 Δαμασκηνός, Αντώνιος Β., μεταφρ. Στοιχεία γεωμετρίας Λεγένδρου εκ του τυπογραφείου  Ιω. Αγγελόπουλου Εν Αθήναις, 1862 "61" 500 1
35 Βάφας, Χ. Γεωμετρίας στοιχειώδη μαθήματα: προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος εκ της τυπογραφίας Χ. Βάφα Αθήνησι, 1845 (Στοιχειώδη Μαθηματικά ; τ.2ος). - "63" 500 1
36 Σνέλλος, Φρ. Δ. Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρία εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου Εν Αθήναις, 1840 "Σα.5" 500 1
37 Moonik, Franz Die angewandte Arithmetik Im Verlage der f.f.Schulbucherserschleiss -Administrazion dei St. Anna in der Johannesgasse Wien, 1853 500 1
38 Λαλάνδ, Ιερώνυμος Επιτομή Αστρονομίας εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1803 τ.1ος. - "58.1 500 1
39 Λαλάνδ, Ιερώνυμος Επιτομή Αστρονομίας εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1803 τ.2ος. - "58.2" 500 1
40 Λάμπρου, Μιχαήλ Εγχειρίδιον στοιχειωδών γνώσεων εκ των επιστημών, των τεχνών και της βιομηχανίας τυπογραφείον αδελφή Περρή Αθήνησι, 1872 500 1
41 Πύρρος, Διονύσιος ο Θετταλός Πρακτική Αστρονομία: περιέχουσα την μυθολογικήν ιστορίαν και καταγραφήν των δώδεκα πλανητών και κομητών και των εκατών δέκα αστερισμών του ουρανού μετά των 3448 αστέρων αυτού: ερανισθείσα εκ διαφόρων συγραφέων και συντεθείσα εις μέρη δύω: εις πλανητογραφίαν και ουρανογραφίαν εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου Εν Αθήναις, 1836 "64" 500 2
42 Βούλγαρις, Ευγένιος Περί συστήματος του παντός: επίτομος έκθεσις σαφώς ως οίον τε εκ διαφόρων φιλοσόφων ερανισθείσα εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1805 "48" 500 1
43 Ganot, A. Traite elementaire de physique experimentale et apliquee et de meteorologie: suivi d' un recueil de 100 problemes avec solutions chez l' auteur-editeur Paris, 1880 500 1
44 Δούκας, Νεόφυτος Ξυνωρίς: ήτοι φυσική και μεταφυσική εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά Εν Αιγίνη, 1834 Περιλαμβάνει: Επιτομή φυσικής εις βιβλία τρία. Βίος Αδαμαντίου Κοραή και του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Α. Κ. Καποδίστρια. Μεταφυσική εις τέσσαρα: οντολογίαν ψυχολογίαν, κοσμολογίαν, θεολογίαν "244", "68" 500 4
45 Ραπτάρχος, Ιωάννης Μ. Το σύμπαν ή τα θαυμάσια του αστερόεντος ουρανού: μελέται επιστημονικαί, εν αις εκτίθενται ευμεθόδως αι στηχειώδεις γνώσεις της αστρονομίας: φιλοπονηθείσαι επί τη βάσει διαφόρων νεωτέρων ευρωπαϊκών συγγραμμάτων εκ του τυπογραφείου της "Προόδου" Εν Κωνσταντινουπόλει, 1866 500 1
46 Φοντενέλ Ομιλίαι περί πληθύος κόσμων εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1794 "56" 500 1
47 Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Σύνοψις φυσικής: εις χρήσιν των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου εκ της τυπογραφίας Ι. Β. Σβεκίου Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1812 "52" 500 1
48 Bert, Paul La deuxieme annee d' enseignement scientifique (sciences naturelles et physiques) : animaux, vegetaux, pierres et terrains, physique, chimie, physiologie animale, physiologie vegetale: ouvrage repondant aux nouvelles matieres obligatoires de l' einseignement primaire: et aux programmes des classes elementaires des lycees et colleges  Armand Colin Paris, 1895 "27" 500 1
49 Κωνσταντινίδης, Α. Ταμείον επιστημονικών γνώσεων των καθ' ημας δήλον ότι μεγάλων εφευρέσεων και των διαφόρων εφαρμογών της φυσικής και χημείας επί του πρακτικού βίου εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου Εν Αθήναις, 1876 Τεύχος 2ον. - Λείπουν οι σ.319 και εξής. "54" 500 1
50 Δόσιος, Λέανδρος Εναρκτήριον μάθημα εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω και περί θερμότητος εν τω Αττικώ Κύκλω ομιλία τυπογραφείον Περρή- Βάμπα Εν Αθήναις, 1869 "10538" 500 1
51 Madler, J. H. Die Centralsonne  Verlag von G. A. Reyher Mitau und Leipzig, 1847 "34" 500 1
52 Δαμασκηνός, Αντώνιος Β. Στοιχειώδης φυσική πειραματική: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων  Ανδρέας Κορομηλάς Εν Αθήναις, 1873 "643" 500 2
53 Δαμασκηνός, Αντώνιος Β. [Μαθήματα φυσικής πειραματικής] [χ.ό.] [χ.τ., 1873] 500 1
54 Λάκων, Βασίλειος Στοιχεία φυσικής: εγκριθέντα κατ' αμφοτέρους των διδακτικών βιβλίων διαγωνισμούς εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Εν Αθήναις, 1893 8η έκδ. -"502" 500 1
55 Βούλγαρις, Ευγένιος Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα: επιτετμημένως μεν, σαφώς δε ως οίον τε τοις φιλοσοφίας ερασταίς εκ διαφόρων φιλοσόφων αωτευόμενα εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1805 "42" 500 1
56 Brisson, M. Dictionnaire raisonne de physique Hotel de Thou a Paris, 1781 tome premier. "47.1 500 1
57 Brisson, M. Dictionnaire raisonne de physique Hotel de Thou a Paris, 1781 tome second. "47.2 500 1
58 Brisson, M. Planches du dictionnaire de physique [Hotel de Thou] [a Paris, 1781] "46" 500 1
59 Schmidt, Karl Die Harmonie der Welten verlag von Carl Geibel Leipzig, 1853 500 1
60 Glement, Johann Neponuk  Das Wichtigfte und Lebrreichefte aus der Naturlehre: und naturgefchichte fur die Jungend gebruckt ben Joseph Draschanzkn Wien, 1795 "26" 500 1
61 Wurtz, Ad. Introduction a l' etude de la chimie G. Masson Paris, 1885 500 1
62 Κομνηνός, Τηλέμαχος Εγχειρίδιον αναλυτικής χημείας: προς χρήσιν των εν τοις χημείοις εργαζωμένων: επί τη βάσει των συγραμμάτων των κ.κ. Meyer, Mueller U. Killiani, Glassen και λοιπών εκ της τυπογραφίας της Βασιλικής Αυλής Νικολάου Γ. Ιγγλέση Εν Αθήναις, 1890 500 1
63 Χρηστομάνος, Α. Κ [Οργανική χημεία] [χ.ό.] [χ.τ., 18--] "Σαδ.19" Λείπει η σελίδα τίτλου 500 1
64 Χρηστομάνος, Α. Κ Εγχειρίδιον χημείας: κατά τας νεωτέρας της επιστήμης θεωρίας παρά τω εκδότη Καρόλω Μπεκ Εν Αθήναις, 1887 Μέρος 1ον: Αμέταλλα στοιχεία 500 1
65 Χρηστομάνος, Α. Κ Εγχειρίδιον χημείας: κατά τας νεωτέρας της επιστήμης θεωρίας παρά τω εκδότη Καρόλω Μπεκ Εν Αθήναις, 1889 τ.2ος: Οργανική χημεία 500 1
66 Γολεμάτης, Σ.Λ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [Φαρμακευτική Ανόργανος Χημεία] [χ.ό.] [χ.τ., 18--;] λείπει η σελίδα τίτλου 500 1
67 Naumann, Alex Grundriss der Thermochemie: oder der lehre von den beziehungen: zwischen warme und chemischen erscheinungen: vom standpunkt der mechanischen warmetheorie dargestellt  druck und verlag von Friedrich Vieweg und sohn Braunschweig, 1869 "33" 500 1
68 Silliman, Benjamin First principles of chemistry: for the use of colleges and schools H. C. Peck Philadelphia, 1861 "Δωρεά 7/1932" 500 1
69 Wohler, F. Grundriss der unorganichen Chemie verlag von Duncker und Humblot Leipzig, 1868 500 1
70 Hofmann, Aug.Wilh. Enleitung in die moderne chemie: nach einer Reihe von vortragen druck und verlag von Friedrich Vieweg und sohn Braunschweig, 1867 500 1
71 Christesco, Stefan L' etheronique et les archives de l' univers Librairie Felix Alcan Paris, 1928 500 1
72 Ζαχαριάς, Προκόπιος Δ. Οδηγός ποιοτικής αναλύσεως: προς χρήσιν των σπουδαστών της χημείας εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού Εν Αθήναις, 1898 Τίτλος συνόλου: Αναλυτική χημεία 500 1
73 Κομνηνός, Τηλέμαχος Εγχειρίδιον οργανικής χημείας: κατά τας νεώτατας της επιστήμης θεωρίας εκ του τυπογραφείου Βλαστού Εν Αθήναις, 1904 500 1
74 Smee, Alfred Elements of electro-metallurgy: or the art of working in metals by the calvanic fluid E. Palmer London, 1841 500 1
75 Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. Στοιχεία ορυκτολογίας εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Εν Αθήναις, 1893 τ.1ος 500 1
76 Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. Στοιχεία ορυκτολογίας εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Εν Αθήναις, 1894 τ.2ος 500 1
77 De Simone, Giuseppe Della zoofitogenia: generazione animale - vegetale: dei moscherini del carpifico: con alcune osservazioni ed esperimenti sulla caprificazione stabilimento tipografico B. Terlizzi Andria, 1893 "349/99" 500 1
78 Λαζαρίμος, Ι. Μαθήματα χωρομετρίας Σχολείον των Τεχνών [χ.τ., 18--] Λιθογραφημένο αντίτυπο χειρογράφου, "α.α.27/πρωτ. 24-10-89 500 1
79 Μητσόπουλος, Κ. Μαθήματα Ορυκτολογίας: παραδιδόμενα κατά το Σχολικόν Έτος 1883-84 [χ.ό.] Αθήναι, 1883 Λιθογραφημένο αντίτυπο χειρογράφου, "Η.47"500 500 1
80 Γεωργιάδης, Αθανάσιος Σ. Περί σεισμών και κατασκευής αντισεισμικών οικοδομημάτων εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Εν Αθήναις, 1904 "α.α.28/πρωτ.24-10-89" 500 1
81 Αιγινήτης, Δ. Πρακτική μετεωρολογία: ή οδηγίαι προς χρήσιν των εν Ελλάδι Μετεωρολογικών Σταθμών Αστεροσκοπείον Αθηνών Εν Αθήναις, 1892 "6" 500 1
82 Redier, A. Le barometre: son histoire, ses constructions diverses, ses usages chez les principaux Opticiens de Paris et des Departements [Paris], 1877 "268/1920" 500 1
83 [Αιλιανός] [Περί ζώων ιδιότητος ] Λείπει η σελίδα τίτλου, "105" 500 1
84 Matthaei, Christian Breuis historia animalium typis N. S. Vsevolojsky Mosquae, 1811 "Φ.69" 500 1
85 Μιλν, Εδουάρδος Στοιχειώδης πραγματεία της ζωολογίας εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου Εν Αθήναις, 1849 τ.1ος. Δεμένος μαζί και ο δεύτερος τόμος. - "Α.π.9750" 500 1
86 Camus, M. Notes sur l' histoire des animaux d' Aristote chez la Veuve Desaint, libraire a Paris, 1783 "21" 500 1
87 Euler  Lettres a une princesse d' Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie: precedees de l' Ecole d' Euler par Condorcet Charpentier, libraire-editeur Paris, 1843 "nouvelle edition". - "29",σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης 500 1
88 Ευκλείδης [Ευκλείδου Γεωμετρία] apud Ioan. Hervagium Basileae, 1533 mense septebri "26", σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων. 500 1
89 Χατζιδάκις, Ιωάννης Ν. Παράρτημα της στοιχειώδους αριθμητικής: συλλογή αριθμητικών προβλημάτων: εγκεκριμένη κατά τον ΒΤΓ΄ Νόμον Βιβλιοπωλείον της Εστίας Εν Αθήναις, 1922 8η έκδ. 500 1
90 Δαμβέργης, Αναστάσιος Κ. Περί των εν Λουτρακίω ιαματικών και φρεατιαίων υδάτων εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού Εν Αθήναις, 1899 500 1
91 Bernard, Claude Nouvelle fonction du foie: considere comme organe producteur de matiere sucree chez l' homme et les animaux chez J.-B. Bailliere a Paris, 1853 500 1
92 Erganzungs-heft zu den astronomischen nachrichten / vom herausgeber der Astronomischen Nachrichten Hammerich et Lesser'schen Buchdruckerei Altona, 1849 500 1
93 Λαζαρίδης, Ι. Σχολείον των Τεχνών: μαθήματα χωροσταθμήσεως παραδιδόμενα κατά το Σχολικόν Έτος 1883-84 [χ.ό.] Αθήναι, 1883 500 1
94 Υπουργείον Στρατιωτικών Υγιεινή του ίππου και ημιόνου υπηρεσίας τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών Εν Αθήναις, 1884 500 1
95 Υπουργείον Οικονομικών,. Υπηρεσία Δασών Νόμος ΒΨΜ΄ του 1900 περί αναπτύξεως δασικών φυτειών εντός κατωκημένων μερών και περί αναδασώσεων εν γένει εκ του Εθνικού Τυπογραφείου Εν Αθήναις, 1900 500 1
96 Κοφινάς, Γεώργιος Ν. Το έργον της Δασονομικής Υπηρεσίας εν Ελλάδι: μελέτη ιστορική και κριτική εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Εν Αθήναις, 1898 500 1
97 Ζυγούρας, Ξενοφών Δ. Εγχειρίδιον γεωργικής τύποις Ι. Κούβελου και Μ. Δελή Εν Αθήναις, 1887 500 1
98 Βουφαλίνος, Μαυρίκιος Πραγματεία περί των κράσεων του ανθρώπου: ερανισθείσα εκ της ιταλιστί γεγραμμένης Γενικής Νοσολογίας τύποις Γ. Μελισταγούς Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1864 500 1
99 Βούρης, Γ. Κ. Λόγος εκφωνηθείς την 26ην Ιουνίου 1842 υπό του καθηγητού του Πανεπιστημίου Γ. Κ. Βούρη κατά την τελετήν της θεμελιώσεως του Αστεροσκοπείου των Αθηνών ανεγειρομένου φιλοτίμω δαπάνη του εν Βιέννη Γενικού Προξένου της Ελλάδος Βαρώνος Γ. Σ. Σίνα εκ του τυπογραφείου Χρήστου Αναστασίου Εν Αθήναις, 1842 500 1
100 [Janua trilinguis] [s.n.] [s.l., 18--] Λείπει η σελίδα τίτλου 500 1
101 Βάγνερ, Ιούλιος Η γη μας Δ. & Π. Δημητράκος Εν Αθήναις, [189-;] 500 1
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Francois Web design