Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

400   Γλώσσα

 

 

1

 Vigeri, Francisci

Graecae dictionis idiotismis: libellus: illufravit, perpetuis animadverfionibus & quamplurimis idiotismis auxit Henricus Hoogeveen

apud Petrum Vander

Lugduni Batavorum, 1766

Editio tertia. - " N.78"

400

1

 

III/5

2

Ματθαίος, Μοναχός

Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών: εν' ώ και περί σημάτων και ιδεών του λόγου: και περι στίχων τινών και επιγραμμάτων συντόμως τε κ λίαν ευκρινώς μεθοδευθέν προς χρήσιν ευχερή και ωφέλείαν των φιλομαθών νέων

εν τη τυπογραφία Ιωσήφ Βαουμαϊστέρου

Εν Βιέννη, 1795

" Ν.37"

400

1

 

III/5

3

Μάγιστρος, Θωμάς

Θωμά Μαγίστρου ήτοι Θεοδούλου Μοναχού εκλογή ονομάτων και ρημάτων αττικών εκ της εκδόσεως Friderici Ritschelii 

εκ του Τυπογραφείον του "Κάλλους"

Εν Αθήναις, 1883

Τεύχος β. - Άνω του τίτλου: Έκδοσις γραμματικών αρχαίων, "Ν.53"

400

1

 

III/5

4

Δανιήλ, Μοναχός

Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου του Γαζή γραμματικής: και έκθεσις κατ' ερωταπόκρισιν της κατ' αυτόν γραμματικής

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1804

"Ν.27"

400

1

 

III/5

5

 

Φεραυγης γραμματική πρακτική της παλαιάς ελληνικής γλώσσης: ης βιβλία πέντε, τεχνολογικόν-ορθογραφικόν-συντακτικόν-διαλεκτικόν-και ποιητικόν: συνταχθείσαι εις την νέαν ελληνικήν κατά την μεθοδικώτατην λατινο-γερμανικήν του Βρεδέρου υπό Βασιλείου Π. π. Ευθυμίου του εκ Κωστάντζικε της Μακεδονίας

εκ της τυπογραφίας του Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου πρώην Βενδώτου

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1811

"Ν.22"

400

1

 

III/5

6

Κόδρικας, Καγκελάριος Παναγιωτάκης

Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου

εκ της τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου

Εν Παρισίω, 1818

"Ν.29"

400

1

 

III/4

7

Γεωργιάδης, Αναστάσιος

Πραγματεία περί των ελληνικών στοιχείων εκφωνήσεως = Tractatus de elementorum greacorum pronunciatione

παρά Δεβουρίω πατρί και υιώ της Καισαρικής Βιβλιοθήκης βιβλιοπώλαις εν τη αγυιά τη καλουμένη Serpente No 7

Εν Παρισίοις, 1812

"Ν.19"

400

1

 

III/4

8

Βurnouf, J. L.

Methode pour etudier la langue grecque

de l' imprimerie d'  Auguste Delalain

Paris, 1825

13eme edition. - "N.14"

400

1

 

III/4

9

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.

Γραμματική διά σχολεία

εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου

Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1833

"Ν.33", "Ν.33α"

400

3

 

III/5

10

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.

Γραμματική διά σχολεία

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1840

2η έκδ. - "Ν.34"

400

1

 

III/5

11

Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος

Γραμματικήν της ελληνικής γλώσσης: εκ πολλών συνερανισθείσα

εν τη τυπογραφεία του των Ελλήνων Εμπόρων Σχολείου

Εν Οδησσώ, 1829

"Ν.8"

400

1

 

III/5

12

Σταματέλος, Γεώργιος

Γραμματική κατ' επιτομήν περί του τεχνολογικού και ορθογραφικού μέρους: εκ πολλών μεν συνερανισθείσα χάριν των φιλομαθών νέων

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1819

"Ν.61"

400

1

 

III/4

13

Βούλγαρις, Ευγένιος

Σχόλια εις το τέταρτον βιβλίον της Θεοδώρου του Γαζή γραμματικής

παρά Ιωάννα Σχραιμβλ

Εν Βιέννη, 1805

"Ν.13" , "Ν.12"

400

2

 

III/4

14

Σκαλιόρας, Ιγνάτιος, Αρχιμανδρίτης

Εγχειρίδιον περί συντάξεως των οκτώ του λόγου μερών και τινών άλλων εις τον έλληνα λόγον ανηκόντων διαλαμβάνον

εκ της τυπογραφίας Βέϊς

Εν Τεργέστη, 1826

"Ν.58" , "Ν.58α"

400

2

 

III/4

15

Βάμβας, Νεόφυτος

Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης: εις το οποίον προηγείται σύντομος θεωρία των νοητικών δυνάμεων του ανθρώπου, της μορφώσεως των ιδεών, και της γενικής γραμματικής εις δε το τέλος επροστέθησαν εισαγωγικαί τινές ιδέαι περί ποιητικής

εκ της Τυπογραφείας της Διοικήσεως

Εν Κερκύρα, 1828

"Ν.7"

400

1

 

III/4

16

Καραϊωάννου, Κωνσταντίνος

Θησαυρός γραμματικής: συντεθείς μεν ως οίον τε ευμεθόδως παρά του επιστημονικωτάτου ιατροφιλοσόφου Κωνσταντίνου Καραϊωάννου…. νύν πρώτον τύποις εκδίδοται μετά προσθήκης πολλών κανόνων ανεκδότων, και αναγκαίων παραδειγμάτων φιλοπόνω σπουδή, και ακριβή διορθώσει του εν ιερεύσιν ελαχίστου Πολυζώη Κοντού διδασκάλου των εξ Ιωαννίνων

εν τη Βασιλική Τυπογραφία της κατ' Ουγκαρίαν Ακαδημίας

Εν Βούδα, 1796

1ος τ. - "Ν.31"

400

1

 

III/4

17

Καραϊωάννου, Κωνσταντίνος

Θησαυρός γραμματικής: συντεθείς μεν ως οίον τε ευμεθόδως παρά του επιστημονικωτάτου ιατροφιλοσόφου Κωνσταντίνου Καραϊωάννου…. νύν πρώτον τύποις εκδίδοται μετά προσθήκης πολλών κανόνων ανεκδότων, και αναγκαίων παραδειγμάτων φιλοπόνω σπουδή, και ακριβή διορθώσει του εν ιερεύσιν ελαχίστου Πολυζώη Κοντού διδασκάλου των εξ Ιωαννίνων

εν τη Βασιλική Τυπογραφία της κατ' Ουγκαρίαν Ακαδημίας

Εν Βούδα, 1797

2ος τ. - "Ν.31α", "Ν.32"

400

2

 

III/4

18

Ασώπιος, Ιππότης Κ.

Εισαγωγή εις την ελληνικήν σύνταξιν

εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως

Κερκύραι, 1841

"Ν.6"

400

1

 

III/4

19

Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος

Γραμματικών η εγκυκλίων παιδευμάτων Βιβλία Δ΄

εκ της τυπογραφίας του Ιωάννου Τζβεκίου

Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1817

 1ος τ. - "Φ.119"

400

1

 

III/4

20

Ασώπιος, Ιππότης Κ.

Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής: εις χρήσιν των σχολείων της Ιονίου Πολιτείας: δοκιμασίαι των παιδειονόμων

εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως

Εν Κερκύρα, 1841

Μέρος τρίτον: συντακτικόν. περίοδος πρώτη. - "Ν.5"

400

1

 

III/4

21

Ανδρεάδης, Χαράλαμπος

Η γλώσσα μας: υπόμνημα δια τας θρησκευτικάς και πολιτικάς του ελληνικού έθνους αρχάς

εκ τοτυ τυπογραφείου Διονυσίου Γ. Ευστρατίου

Εν Αθήναις, 1903

"Ν.3"

400

1

 

III/4

22

Κομμητάς, Στέφανος

Παιδαγωγός ή πρακτική γραμματική

παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ

Εν Βιέννη, 1800

"Ν.30"

400

1

 

III/4

23

Schinas, Michel

Grammaire elementaire du grec moderne: divisee en deux parties

Librairie Clasique de l' Hachette

A Paris, 1829

"N.62"

400

1

 

III/6

24

Eichthal, Gustave

De la prononciation nationale du grec et de son introduction dans l' enseignement classique

[s.n.]

[Paris, 18--]

"N.21"

400

1

 

III/5

25

Γεννάδιος, Γεώργιος

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης: εκ διαφόρων συνερανισθείσα

εκ της Εθνικής Τυπογραφίας

Εν Αιγίνηι, 1832

τ.1ος. - "Ν.18"

400

1

 

III/4

26

Γεννάδιος, Γεώργιος

Γραμματική της ελληνικής γλώσσης: κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων του Κράτους

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1839

2η έκδ. - Μέρος Α΄ : Τεχνολογικόν. - "Ν.17"

400

1

 

III/4

27

Παπαβασιλείου, Γεώργιος Α.

Στοιχειώδης γραμματική της ιωνικής και επικής διαλέκτου (Ηροδότου - Ομήρου): περιέχουσα τας κυριωτέρας διαφοράς της συντάξεως εν παραβολή προς την αττικήν

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1905

"Ν.46"

400

1

 

III/6

28

Πιτζιπίος, Ιάκωβος Γ.

Η λογική γραμματική της ελληνικής γλώσσης: δια τους πρωτοπείρους παίδας

εν τη τυπογραφία του Ελληνεμπορικού Σχολείου

Εν Οδησσώ, 1834

"ΣΗ.29"

400

1

 

III/5

29

Σούτσος, Παναγιώτης

Νέα σχολή του γραφομένου λόγου: η ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων: (μετά τινών δοκιμίων αυτής της γλώσσης)

εκ του τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1853

"Φ.227"

400

1

 

III/5

30

Παπα Γεωργίου, Ανδρέας

Πραγματεία περί των ρηματικών επιθέτων: τεος τεα τεη τεον τεοι τεαι τεα τεων τεους τεας: παρ' επτά και είκοσι ποιηταίς τε και πεζοίς συγγραφεύσιν

εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή

Αθήνησιν, 1880

"Ν.47"

400

1

 

III/5

31

Γαζής, Θεόδωρος

Θεοδώρου γραμματικής: εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον: υπόμνημα εκ πολλών ερανισθέν υπό Νεοφύτου ιεροδιακόνου Πελοποννησίου και νυν πρώτον τύποις παρ' αυτού εκδοθέν …

Εν τη νεουργηθείση τυπογραφία

Εν Βουκουρεστίω, 1768

"Ν.41"

400

1

 

III/3

32

Blancard, Jules

Le grec moderne: enseigne a l' aide de la grammaire grecque de Burnouf: ou simples notes pouvant faire servir cette grammaire a l' etude du grec moderne

Camoin, Libraire du Lycee Imperial

Marseille, 1868

"N.9"

400

1

 

III/4

33

Μακρής, Νικόλαος  Ε.

Εγχειρίδιον ελληνοτουρκικών λέξεων και φράσεων

εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1892

"Α.100"

400

1

 

III/6

34

Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος

Ρητορική τέχνη: συνταχθείσα χάριν της ελληνικής νεολαίας

εκ της τυπογραφίας του Ιωάννη Σνίρερ

Εν Βιέννη, 1815

"Φ.17"

400

1

 

III/4

35

Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος

Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγένειας της σλαβονο-ρωσσικής γλώσσης προς την ελληνικήν

εν τη Τυπογραφία της Ακαδημίας των Επιστημών

Εν Πετρουπόλει, 1828

Μέρος Α΄. Τόμος 1ος. - '"Ν.49"

400

1

 

III/4

36

Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος

Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγένειας της σλαβονο-ρωσσικής γλώσσης προς την ελληνικήν

εν τη Τυπογραφία της Ακαδημίας των Επιστημών

Εν Πετρουπόλει, 1828

Μέρος Β΄. Τόμος 2ος. - "Ν.50"

400

1

 

III/4

37

Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος

Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγένειας της σλαβονο-ρωσσικής γλώσσης προς την ελληνικήν

εν τη Τυπογραφία της Ακαδημίας των Επιστημών

Εν Πετρουπόλει, 1828

Μέρος Β΄. Τόμος 3ος. - "Ν.51"

400

1

 

III/4

38

Noel, Fr.

Nouveau dictionnaire francais-latin: compose sur le plan du dictionnaire latin-francais du meme auteur: ou se trouve l' etymologie des mots francais, leur definition, leur sens propre et figure et leurs acceptions diverses, rendues en latin par de nombreux exemples choisis avec soin et verifies sur les originaux

Le Normant, Imprimeur-Libraire

Paris, 1813

"huitieme tirage revu et corrige". - "A.62"

400

1

 

III/5

 

 

[Dictionnaire francais-latin]

[s.n.]

[s.l., 18--;]

Λείπει η σελίδα τίτλου και το εξώφυλλο

400

1

 

III/3

39

Jones, John

The Tyro's greek and english lexicon: or a compendium in english of the celebrated lexicons of Damm, Sturze, Schleusner, Schweighaeuser: comprehending a concise yet full and accurate explanation of all the words occurring in those works which for their superior purity and elegance are read in schools and colleges: to which is added an appendix containing some omissions and an analysis of the more difficult and irregular words alphabetically arranged

Longman

London, 1825

"A.68"

400

1

 

III/5

40

 

Pocket - book for conversation: being a collection of such expressions as occur most frequently in traveling and in the different situations of life: composed after the traveler's companion of Madame de Genlis and others: in six languages, english, german, french, italian, new-greek, and russian

printed for J. C. Hinrichs

Leipsic, 1833

6th ed. - "A.98"

400

1

 

III/5

41

Thunot, E

Neuveu Dictionaire Anglais - Francais et Francais - Anglais: arrege de boyer

Baudry Librairie Europeenne

Paris, 1875

"A.92"

400

1

 

III/5

42

Pape, W

Griechisch-deutsches bandworterbuch

Druk und Verlag von Friedrich Wiemeg

Braunschmeig, 1864

Erster Band: A-K

400

1

 

III/2

43

Pape, W

Griechisch-deutsches bandworterbuch

Druk und Verlag von Friedrich Wiemeg

Braunschmeig, 1864

Bweiter band: Λ - Ω. -  "A.75"

400

1

 

III/2

44

Zumpt, C. G.

Lateinische Grammarik

bei Ferdinand Dummler

Berlin, 1834

"N.60"

400

1

 

III/5

45

Ουόλκιος, Α.

Γραμματική της γερμανικής γλώσσης: ιδίως προς χρήσιν των Ελλήνων

εκ της τυπογραφίας Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1860

"Ν.45"

400

1

 

III/5

46

Meidinger,Johann Valentin

Ersten Untericht: in der Franzdsischen Speacke: fur Kiuder

zu haben bei dem Verfaffer

Leipzig, 1809

"Tβ.30"

400

1

 

III/3

47

Jakobs, Friedrich

Elementarbuch der griechischen Sprache: fur Anfanger und Geubtere

bey Friedrich Frommann

Jena, 1810

"2"

400

1

 

III/5

48

 

Deutsche Sprachlehre fur Schuler: der ersten und zwenten Classe: der Normal, Haupt und Tribialschulen: in den kaiserl Staaten

Gasse, Johannis

Wien, 1849

"Νδ.38"

400

1

 

III/5

49

Roch, Ernst

Griechische Schulgrammatik: auf Grund der Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung

druck und Verlag von B. G. Teubner

Leipzig, 1869

"N.55"

400

1

 

III/5

50

Bonnaire, M.

Nouvelle grammaire francaise: des commencants, suive de quelques modeles d' analyse grammaticale et d' analyse logique

Librairie de l' Hachette

Paris, 1861

"N.11"

400

1

 

III/5

51

Douay, Edm.

Grammaire francaise raisonnee: avec exemples agricoles

Libraire Agricole de la Maison Rustique

Paris, 1868

"N.20"

400

1

 

III/5

52

Rocherolles, Ed.

Grammaire: d' apres la methode experimentale: a l' usage de l' Enseignement primaire et des Classes elementaires des Lycees et Colleges

Librairie d' Education Nationale

Paris, [1882]

"N.54"

400

1

 

III/5

53

Καρασούτσας, Ιωάννης

Γραμματική της γαλλικής γλώσσης: συνταχθείσα προς χρήσιν των γυμνασίων και σχολείων της Ελλάδος: κατ' έγκρισιν του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

τύποις Ζ. Γρυπάρη και Α. Καναριώτου

Εν Αθήναις, 1865

5η έκδ. - "Ν.26"

400

1

 

III/5

54

 

Nahmenbuchlein: zum Gebrauche der Stadtschulen: in den Kaiserl. Kunigl. Staaten

Gasse, Johannis

Wien, 1813

"Nd.39"

400

1

 

III/3

55

Βαρβάτης, Κωνστανίνος

Νέον λεξικόν γαλλο-ελληνικόν: προς χρήσιν των εκπαιδευτηρίων

παρά τω Γ. Στ. Γεωργαντά

Εν Αθήναις, 1860

Μέρος Α΄: A-D. - "Α.69"

400

1

 

III/2

 

Βαρβάτης, Κωνστανίνος

Νέον λεξικόν γαλλο-ελληνικόν: προς χρήσιν των εκπαιδευτηρίων

[παρά τω Γ. Στ. Γεωργαντά]

[Εν Αθήναις, 1860]

Μέρος Β΄: E-L

400

2

 

III/2

 

Βαρβάτης, Κωνστανίνος

Νέον λεξικόν γαλλο-ελληνικόν: προς χρήσιν των εκπαιδευτηρίων

[παρά τω Γ. Στ. Γεωργαντά]

[Εν Αθήναις, 1860]

Μέρος Γ΄: M-Q

400

2

 

III/2

56

Βαρβάτης, Κωνστανίνος

Νέον λεξικόν γαλλο-ελληνικόν: προς χρήσιν των εκπαιδευτηρίων

παρά τω Γ. Στ. Γεωργαντά

Εν Αθήναις, 1860

Μέρος Δ΄: R-Z "Α.70"

400

2

 

III/2

57

Alexandre, C.

Dictionnaire grec-francais: compose sur un nouveau plan: ou sont reunis et coordinnes…

Librairie Hachette

Paris, 1878

"A.71"

400

1

 

III/3

58

Λαστίκ, Ιω.

Γαλλική χρηστομάθεια μετά υποσημειώσεων και λεξιλογίου όλων των εν τω κειμένω λέξεων: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Αθήνησι, 1868

"25"

400

1

 

III/5

59

Bottarelli, F.

Dictionnaire portatif: francois, italien, et anglois: soignement compile des dictionnaires de l' Academie Francoise de la Crusca

chez Thomas Bettinelly

A Venice, 1803

"A.76"

400

1

 

III/6

60

Hetsch, M.

De l' etude des langues vivantes et de l' education internationale: discours prononce a la distribution solennelle des prix du petit-seminaire d' Orleans, a la Chapelle-Saint-Mesmin le lundi 29 juillet 1867

Imprimerie Ernest Colas

Orleans, 1807

"Nd.40"

400

1

 

III/5

61

Ολλενδόρφος

Νέα μέθοδος: εφηρμοσμένη εις την  γαλλικήν γλώσσαν: και εν διαστήματι εξ μηνών λαλείν και γράφην αυτήν διδάσκουσα

Βιβλιοπωλείον Ν. Β. Νάκη

Αθήνα, 1873

Μέρος 1ον. - 4η έκδ.

400

1

 

III/2

62

Ολενδόρφος

[Ολλενδόρφου μέθοδος για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

 

400

1

 

III/2

63

Ολενδόρφος

[Ολλενδόρφου μέθοδος για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου. - "Ν.44"

400

1

 

III/2

64

Ολενδόρφος

Neuveau cours simultane: (livre unique) d' etudes primaires

Librairie d' education A. Hatier

Paris, [18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου. - "Nδ.41"

400

1

 

III/5

65

 

[Χριστομάθεια γαλλική]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--;]

"17" λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/4

66

Βαρβάτης, Κ.

Ανάγνωσις βαθμιαία της γαλλικής γλώσσης: βιβλίον απλοποιούν βαθμηδόν τας δυσκολίας της αναγνώσεως: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων

παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ

Εν Αθήναις, 1878

"Νδ.42"

400

1

 

III/5

67

Δούκας, Γεώργιος

Γραμματική της γαλλικής γλώσσης: … προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων = Grammaire de la langue francaise

εκ του τυπογραφείου Ν. Βαρβαρέσου

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1868

3η έκδ. αναθεωρημένη, επιδιωρθωμένη, επαυξημένη και διηρημένη εις εξ μέρη. - "Νδ.43"

400

1

 

III/5

68

Κουρής, Παναγιώτης

Η γαλλική δι' εικόνων: άνευ διδασκάλου: παγκόσμιος βραβευθείσα ταχυμαθητική μέθοδος: βιβλίον του διδασκάλου

έκδοσις Βιβλιοπωλείου Δημ. Δημητράκος

Εν Αθήναις, 1908

"α.α.19/πρ.24-10-89

400

1

 

III/5

69

 

Dictionnaire universel francois et latin: contenant la signification et la definition tant des mots de l' une & de l' autre langue avec leurs differents usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession: la description de toutes les chosses naturelles & arrificielles; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs propietez: l' explication de tout ce que renflerment les sciences & les arts soit liberaux ou mechaniques: avec des remarques d' erudition et de critique ...

chez Florentin Delaulne

a Paris, 1721

tome premier. - Nouvelle edition revue , corrigee et augmentee. - "A.63"

400

1

 

III/3

70

 

Dictionnaire universel francois et latin: contenant la signification et la definition tant des mots de l' une & de l' autre langue avec leurs differents usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession: la description de toutes les chosses naturelles & arrificielles; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs propietez: l' explication de tout ce que renflerment les sciences & les arts soit liberaux ou mechaniques: avec des remarques d' erudition et de critique ...

chez Florentin Delaulne

a Paris, 1721

Tome second. -"A.64"

400

1

 

III/3

71

 

Dictionnaire universel francois et latin: contenant la signification et la definition tant des mots de l' une & de l' autre langue avec leurs differents usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession: la description de toutes les chosses naturelles & arrificielles; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs propietez: l' explication de tout ce que renflerment les sciences & les arts soit liberaux ou mechaniques: avec des remarques d' erudition et de critique ...

chez Florentin Delaulne

a Paris, 1721

Tome troisieme. - "A.65"

400

1

 

III/3

72

 

Dictionnaire universel francois et latin: contenant la signification et la definition tant des mots de l' une & de l' autre langue avec leurs differents usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession: la description de toutes les chosses naturelles & arrificielles; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs propietez: l' explication de tout ce que renflerment les sciences & les arts soit liberaux ou mechaniques: avec des remarques d' erudition et de critique ...

chez Florentin Delaulne

a Paris, 1721

Tome quatrieme. - "A.66"

400

1

 

III/3

73

 

Dictionnaire universel francois et latin: contenant la signification et la definition tant des mots de l' une & de l' autre langue avec leurs differents usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession: la description de toutes les chosses naturelles & arrificielles; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs propietez: l' explication de tout ce que renflerment les sciences & les arts soit liberaux ou mechaniques: avec des remarques d' erudition et de critique ...

chez Florentin Delaulne

a Paris, 1721

Tome cinquieme. - "A.67"

400

1

 

III/3

74

 

Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης: συμπτηχθείσα μεν και πονηθείσα υπό των μελών της εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον Κουρουτζεσμέν του Γένους Σχολής: επισκευασθείσα δε έπειτα και προσεπαυξηθείσα ιδία υπό Νικολάου Λογάδου, του διδασκάλου χρηματίσαντος τέως εν τη αυτή Σχολή των γραμματικών, ρητορικών και ποιητικών μαθημάτων

κατά το Πατριαρχικό Τυπογραφείο εν Φαναρίω

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1819

τ.1ος. - "Α.2" (το "Α.1" & "Α.3 βρίσκονται στο ράφι των πολύ παλαιών βιβλίων)

400

3

 

 

75

Fontanella, Francesco

Vocabolario greco-italiano ed italiano-greco: preceduto dai rudimenti della lingua greca

presso Giuseppe Molinari

In Venezia, 1826

seconda edizione. - "A.90"

400

1

 

III/5

76

Rakitsch, Vincenzo

Il dialoghista illirico-italiano: tradotto dall' italiano, ed accomodato all' uso delle due nazioni

nella stamperia Greco-Slava di Pano Teodosio

In Venezia, 1810

"A.94"

400

1

 

III/5

77

 

[Λεξικό ιταλο - ελληνικό]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

"Α.89" Λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/5

78

Hermani, Godofredi

Elementa doctrinae metricae

apud Gerh. Fleischerum

Lipsiae, 1816

"N.77"

400

1

 

III/5

79

Fornasari, A.G.

Corso teorico-patico della lingua tedesca: seguito da un trattato sulla versificazione, nonche da una storia concisa dalla letteratura tedesca

presso Federico Volke

Vienna, 1837

"N.71"

400

1

 

III/5

80

Λομβάρδος, Σωτήριος

Γραμματική της ιταλικής γλώσσης: ερανισθείσα, εκ των νεωτέρων και δοκιμωτέρων της ιταλίας γραμματικών = Grammatica della lingua italiana: adattata all' uso ed intelligenza dei Greci

εκ της τυπογραφίας Α. Κ. Γκαρπόλα

Εν Αθήναις, 1858

"Ν.36"

400

1

 

III/5

81

Μάγνης, Δ. Δ.

Γραμματική και μαθήματα της λατινικής γλώσσης: δια τους πρωτοπείρους

εκ της τυπογραφίας Ιωσήππου Μολινάρη

Εν Βενετίαι, 1834

"39/19"

400

1

 

III/5

82

 

[Λατινική γραμματική]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--;]

"56" , Λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/4

83

Soarii, Cypriani

Artis rhethoricae: libri tres in tabulas redacti, item rhethoricae ejusdem explicatio seu notae uberrimae ad sincula pro pecapita, pro scholis humanitatis

typis Regiae Universitatis

Budae, 1798

 

400

1

 

III/6

84

Ουλέριχος, Ερρίκος

Λεξικόν λατινοελληνικόν

παρά τοις εκδόταις Ν. Αντωνιάδη και Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1873

4η έκδ. - "Α.61"

400

1

 

III/6

85

Ουλέριχος, Ερρίκος

Γραμματική της λατινικής γλώσσης: προς χρήσιν των σχολείων και κατωτέρων τάξεων των Γυμνασίων

εκ της τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1864

3η έκδ.

400

1

 

III/6

86

Παλλατίδης, Αναστάσιος

Γραμματική λατινική: δια την ελληνικήν νεολαίαν

εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου

Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1834

"304"

400

1

 

III/6

87

Περίδης, Μ. Π.

[Λεξικόν ελληνικό - ιταλικό]

[χ.ό.]

[Εν Ερμουπόλει Σύρου, 18--]

"Α.95", λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/4

88

Γαζής, Άνθιμος

Λεξικόν ελληνικόν: προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων

τύποις Μιχαήλ Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1819

1ος τ. : Α-Θ. - "Α.5"

400

1

 

III/3

89

Γαζής, Άνθιμος

Λεξικόν ελληνικόν: προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων

τύποις Μιχαήλ Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1812

2ος τ. : Ι-Π. - "Α.5"

400

1

 

III/3

 

Γαζής, Άνθιμος

Λεξικόν ελληνικόν: προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων

[τύποις Μιχαήλ Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων]

[Εν Βενετία, 18-]

3ος τ.: Ρ-Ω. Λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/3

90

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.

Λεξικόν: διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνικογερμανικόν του Ρεϊμέρου, συνταχθέν ματά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας

εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου

Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1825

1ος τ. : Α-Λ. - "Α.60"

400

1

 

III/4

91

Βοs, Lamberti

Ellipses graecae

In libraria Weidmannia

Lipsiae, 1808

"N.59"

400

1

 

III/6

92

Ernesti, Augusti

Graecum lexicon: manuale tribus partibus constans, hermeneutica, analytica, synthetica

ex typis N. S. Vsevolojsky

Mosquae, 1811

"A.73"

400

1

 

III/6

93

Παναγιωτίδης, Ι. Π.

Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν

τύποις Ι.  Παναγιωτίδου

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1897

τ.1ος. - α.α.266/πρωτ.3-12-74

400

1

 

III/6

94

Παναγιωτίδης, Ι. Π.

Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν

τύποις Ι.  Παναγιωτίδου

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1898

τ.2ος. - α.α.265/πρωτ.3-12-75

400

1

 

III/6

95

 

[Eγχειρίδιον γραμματικής της βουλγαρικής γλώσσης]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

"Ν.10" λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/6

96

 

Σύστημα αγγλικόν δια τα σχολεία: η εύκολος μέθοδος διά την διδασκαλίαν των παιδιών

από την εξ' Αμερικής Τυπογραφείαν

Εν Μελίτη, 1827

"13", "68"

400

2

 

III/6

97

Κορυδαλέας, Θεόφιλος

Τύποι επιστολών Θεοφίλου Κορυδαλέως: η τε περί ρητορικής αυτού έκθεσις μετά των κατά μέρος αυτού επιστολών των τε μεταγενεστέρων Ελλήνων, ως και πριν και τινών των επισήμων παλαιοτέρων νυν προσθεθεισών ευχερείας χάριν των φιλοπουδαίων

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησην, 1786

"Φ.105"

400

1

 

III/6

98

Κορυδαλέας, Θεόφιλος

[Έκθεσις των επιστολικών τύπων]

[χ.ό.]

[χ.τ., 17--]

"Φ.106", λείπει η σελίδα τίτλου

400

1

 

 

99

Lambert, Leon

Le galant secraitaire ou petite encyclopedie epistolaire: a l' usage des amants

chez les Marchands de Nouveautes

Paris, [18--]

"42", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

400

1

 

III/3

100

Masson, J. R.

Petit dictionnaire de l' Academie Francoise: ou abrege de la cinquieme edition du Dictionnaire de l' Academie: auquel on a joint la prononciation d' apres les meilleures autorites, et en tete duquel ont ete places les elements de la grammaire francoise de Lhomond

[Cosson]

A Paris,[18--]

huitieme edition, tome premier. "A.95", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης έχει σκιστεί η σελίδα τίτλου

400

1

 

III/4

101

Erwin, Rex

Abriss der Geschichte der antiken Litteratur

Langenscheidtsche Verlags-Buchhandlung

Berlin, [188-]

"27.β",  σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

400

1

 

III/3

102

Παλαιολόγος, Γρ.

Επιστολάριον: ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών: συγγενικών, φιλικών, ικετηρίων, φιλοφρονητικών, παθητικών, γαμηλίων, συγχαρητηρίων, πενθίμων …

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1856

"Φ.168"

400

1

 

III/3

103

Παλαιολόγος, Γρ.

Επιστολάριον: ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών: συγγενικών, φιλικών, ικετηρίων, φιλοφρονητικών, παθητικών, γαμηλίων, συγχαρητηρίων, πενθίμων …

δαπάναις των αδελφών Δεπάστα

Εν Αθήναις, 1863

"Φ.167"

400

1

 

III/3

104

 

[Επιστολάριον]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

"Φ 65"

400

1

 

III/3

105

Μοσκοβάκης, Γ. Ι.

Λεξικόν της Χωροφυλακής: πρώτη διαίρεσις: ερμηνεία δικαστική

εκ του τυπογραφείου Νικήτα Πάσσαρη

Εν Αθήναις, 1869

"42"

400

1

 

III/6

106

 

Μέγα ετυμολογικόν = Magnum etymologicum: graece linguae, nunc recens summa adhibita diligentia excusum, & innumerabilibus pene dictio nibus locupletatum

apud Fredericum Turrisanum

Venetiis, 1549

Βρίσκεται στο ερμάριο των παλαιών βιβλίων.

400

1

 

 

107

 

Ετυμολογικόν το μέγα: ήγουν η μεγάλη γραμματική: βίβλος πάνυ χρήσιμος και αναγκαία τοις φιλομαθέσιν εις χάριν των σπουδαίων της ελληνικής γλώσσης: εκ πολλών σφαλμάτων των εν ταις άλλαις προϋπαρχόντων εκδό[σεων] νεωστί εκκαθαρθείσα: και μετά πλείστης επιμελείας και διορθώσεως μετατυπωθείσα

παρά Νικολάω τω Σάρω

Ενετίησιν, 1710

 

400

1

 

III/2

108

Κομμητάς, Στέφανος

Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, γραμματικής, ρητορικής, και ποιητικής: την διδασκαλία αυτών περιέχουσα, και συλλογήν μετ' εκλογής: εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, και λεξικών ονοματικού τε και λεκτικού, εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των λέξεων εξήγησιν

[χ.ό.]

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1814

τ.2ος: Περιέχων την θεωρίαν της γραμματικής εν τε τεχνολογία και συντάξει και συνθέσει. - "Φ.102"

400

1

 

III/3

109

Novelli, Claudio

Corso elementare di grammatica francese ragionata: comparata all' italiana: ad uso delle Scuole Tecniche del Regno

G. B. Paravia

Roma, 1893

 

400

1

 

III/4

110

Βαρίνος Φαβωρίνος

[Λεξικόν της ελληνικήν γλώσσης]

[Αντώνιος Βόρτολις]

[Βενετία, 17--;]

"Α 8"

400

1

 

III/3

111

 

[Λεξικό ελληνο-γαλλικό]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--;]

 

400

1

 

III/3

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.