Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

300 Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

1

Κανελλόπουλος, Θ. Φ.

Σύνταγμα και Νόμοι: περί ευθύνης των υπουργών, περί εκλογής βουλευτών, περί δημαιρέσεων, περί επαρχαιρεσιών, περί μη διορισμού εντοπίων υπαλλήλων και περί των εις τας βουλευτικάς εκλογάς εκτιθεμένων αξιωματικών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1886

 

300

1

 

II/6

2

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων κατά την Πρώτην Σύνοδον του έτους 1844

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, [1844]

τ.1ος. - "Π.9"

300

1

 

II/4

2

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων κατά την Πρώτην Σύνοδον του έτους 1844

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, [1844]

τ.3ος. - "Π.9α"

300

1

 

II/4

2

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων κατά την Πρώτην Σύνοδον του έτους 1844

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, [1844]

τ.4ος. - "Π.9β"

300

1

 

II/4

3

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1846

τ.1ος. - "Π.9γ"

300

1

 

II/4

3

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1846

τ.2ος. - "Π.9δ"

300

1

 

II/4

3

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1846

τ.3ος. - "Π.9η"

300

1

 

II/4

3

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1846

τ.4ος. - "Π.9ε"

300

1

 

II/4

3

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Τρίτην Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1846

τ.1ος. - "Π9.στ"

300

1

 

II/4

4

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Τρίτην Σύνοδον της Πρώτης Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1847

τ.2ος. - "Π9.ζ"

300

1

 

II/4

4

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Πρώτην Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1847

τ.1ος. - "Π9.θ"

300

1

 

II/4

5

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Πρώτην Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1848

τ.2ος. - "Π.9ι"

300

1

 

II/4

5

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Πρώτην Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1848

τ.3ος. - "Π9.ια"

300

1

 

II/4

6

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1849

τ.1ος. - "Π9.ιβ"

300

1

 

II/4

6

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1849

τ.2ος. - "Π9.ιγ"

300

1

 

II/4

6

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1849

τ.3ος. - "Π9.ιδ"

300

1

 

II/4

7

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Τρίτην Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1850

τ.1ος. - "Π9.ιστ"

300

1

 

II/4

7

Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Τρίτην Σύνοδον της Δευτέρας Βουλευτικής Περόδου

εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1850

τ.2ος. - "Π9.ιε"

300

1

 

II/4

9

Βουλή των Ελλήνων

[Παράρτημα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την Πρώτην Σύνοδον: περιέχον τον γενικόν και τους ειδικούς εκάστου Υπουργείου προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του Κράτους και την περί τούτων γενικήν και τας ειδικάς εκάστου Υπουργείου εκθέσεις, υποβληθείσας εις την Βουλήν: κατά την ΡΜΘ΄ Συνεδρίασιν της 18ης Μαΐου 1845]

[εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 1845]

"Π9.ιζ"

300

1

 

II/4

10

Βουλή των Ελλήνων

Παράρτημα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής της Β΄ Συνόδου: περιέχον τον γενικόν και τους ειδικούς εκάστου Υπουργείου προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του Κράτους και την περί τούτων γενικήν και τας ειδικάς εκάστου Υπουργείου εκθέσεις, υποβληθείσας εις την Βουλήν: κατά την ΝΔ΄ Συνεδρίασιν της 11ης Μαρτίου 1846]

[εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 1846]

"Π9.ιθ"

300

1

 

II/4

10

Βουλή των Ελλήνων

Παράρτημα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής της Β΄ Συνόδου: περιέχον τον γενικόν και τους ειδικούς εκάστου Υπουργείου προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του Κράτους και την περί τούτων γενικήν και τας ειδικάς εκάστου Υπουργείου εκθέσεις, υποβληθείσας εις την Βουλήν: κατά την Ζ΄ Συνεδρίασιν της 23ης Νοεμβρίου 1847]

[εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 1847]

"Π9.κα"

300

1

 

II/4

 

Βουλή των Ελλήνων

Παράρτημα Α΄ των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής της Β΄ Περιόδου Α΄ Συνόδου: περιέχον τον γενικόν και τους ειδικούς εκάστου Υπουργείου προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του Κράτους και την περί τούτων γενικήν και τας ειδικάς εκάστου Υπουργείου εκθέσεις, υποβληθείσας εις την Βουλήν κατά την ΛΒ΄ Συνεδρίασιν της 29 Σεπτεμβρίου 1847

[εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 184-]

 

300

1

 

II/4

10

Βουλή των Ελλήνων

Παράρτημα των Πρακτικών της Β΄ Συνόδου της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου: περιέχον τον γενικό και τους ειδικούς εκάστου Υπουργείου μετά των εκθέσεων αυτών προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του Κράτους της χρήσεως 1849, τους υποβληθέντες εις την Βουλήν κατά την Συνεδρίασιν ΙΣΤ΄ της 7 Δεκεμβρίου 1848 και τας παρ' αυτής επενεχθείσας επί τούτων τροπολογίας

[εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 184-]

"Π9.κ"

300

1

 

II/4

10

Βουλή των Ελλήνων

Έκθεσις της Βουλευτικής Επιτροπής επί του υποβληθέντος εν τη Βουλή Απολογισμού του Κράτους του 1844 έτους: εισαχθείσα και αναγνωσθείσα κατά την Συνεδρίασιν της 29 Ιουλίου 1849: Περίοδος Β΄. Σύνοδος Β΄

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1849

 

300

1

 

II/4

11

 

[Προϋπολογισμός του έτους 1850]

[εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου]

[Εν Αθήναις, 1849]

"Π9.κγ"

300

1

 

II/4

12

D' Armailhac, L.

Un budget municipal assure sans octroi

Guillaumin & C. editeurs

Paris, 1870

"Π.1"

300

1

 

II/6

13

 

[Δημοσιεύματα του Τμήματος Δημόσιας Οικονομίας]

[Υπουργείο Εσωτερικών]

[Αθήνα, 1899]

"Ο.86"

300

1

 

II/4

14

Mansolas, Alexandre

Rapport sur l' etat de la Statistique en Grece: presente au Congres International de Statistique de t. Petersbourg en 1872

Perris Freres

Athenes, 1872

"Π.46"

300

1

 

II/6

15

Block, Maurice

La France: ouvrage adopte par les Conferences cantonales d' Instituteurs et les Commissions departementales et compris dans la circulaire ministerielle du 17 novembre 1883

Bibliotheque des Jeunes Francais

Paris, [1883]

 sixieme edition. - "Ξ.15"

300

1

 

II/6

16

Παναγιωτόπουλος, Αγησίλαος Γ.

Έκθεσις επί της κινήσεως των μονοπωλίων και φόρων καταναλώσεως κατά τα έτη 1924 και 1925: μετά στατιστικών πινάκων

Υπουργείον Οικονομικών

Εν Αθήναις, 1926

"Ο.51"

300

1

 

II/5

17

Λευκαδίτης, Κ.

Ανάλυσις του πολιτικού συγγράμματος του Montesquieu Περί των αιτιών του μεγαλείου των Ρωμαίων και της παρακμής αυτών

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου

Εν Αθήναις, 1876

"879Μ"

300

1

 

II/6

18

Blanqui, A.

Precis elementaire d' economie politique: suivi du resume de l' histoire du commerce et de l' industrie par le meme

Guillaumin & C., libraires-editeurs

Paris, 1857

(Bibliotheque des Sciences Morales et Politiques). - 3eme ed. - "Ο4"

300

1

 

II/4

19

Blanqui, A.

Histoire de l' economie politique en Europe: depuis les anciens jusqu' a nos jours: suivie d' une bibliographie raisonnee des principaux ouvrages d' economie politique

Guillaumin & C., libraires-editeurs

Paris, 1860

(Bibliotheque des Sciences Morales et Politiques). - t. 1er. - "O4α"

300

1

 

II/4

19

Blanqui, A.

Histoire de l' economie politique en Europe: depuis les anciens jusqu' a nos jours: suivie d' une bibliographie raisonnee des principaux ouvrages d' economie politique

Guillaumin & C., libraires-editeurs

[Paris, 186-]

(Bibliotheque des Sciences Morales et Politiques). - t. 2nd. - "04β" Λείπει η σελίδα τίτλου

300

1

 

II/4

20

Σούτσος, Ιωάννης

Περί πολιτευμάτων και πολιτών: διατριβή αναγνωσθείσα εν τη συνεδριάσει της 24ης Μαΐου 1872

τυπογραφείον αδελφών Περρή

Αθήνησι, 1872

"Ξ.94"

300

1

 

II/5

21

Κυριακού, Διομήδης

Παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος υπό της Επιτροπής της Συνελεύσεως Σχεδίου του Συντάγματος

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1864

"Ξ.48"

300

1

 

II/5

22

Πολυχρονιάδης, Ι. Α.

Οικονομικός: ή συλλογή απάντων των εν ισχύι οργανικών, φορολογικών, λογιστικών, περί της δημόσιας και της εκκλησιαστικής περιουσίας, και λοιπών οικονομικών νόμων, Β. Διαταγμάτων και Κανονισμών μετά των υγειονομολιμενικών, περί εμπορικής ναυτιλίας, δημοσίων έργων και άλλων σχετικών διατάξεων

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1859

τ.1ος. - "Ξα3"

300

1

 

II/4

23

Plebano, Teresio

Statistica del Mandamento di Riva: presso chieri

Tipografia Cassone, Manzorati, Vercellotti

Torino, 1836

"O58"

300

1

 

II/5

24

Fisco, Emile

Institutions et taxes locales: du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d' Irlande

Guillaumin & C.

Paris, 1863

2eme ed. - "Ξ.97"

300

1

 

II/5

25

 

Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων: περιλαμβάνων πάσας τας μέχρι τούδε γενομένας τροποποιήσεις

τύποις Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1903

 

300

1

 

II/5

26

Κοκκώνης, Ιωάννης Π.

Περί πολιτειών: περί των εις σύνταξιν και συντήρησιν αυτών, και περί Πολιτικής Κυβερνήσεως

εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου

Εν Παρισίοις, 1828

1ος τ.: Περιέχον την των πολιτειών, των παλαιών και νεωτέρων εξιστόρησιν. - "Ξ.43γ" , "Ξ.43δ", Ξ.43στ.

300

2

 

II/5

26

Κοκκώνης, Ιωάννης Π.

Περί πολιτειών: περί των εις σύνταξιν και συντήρησιν αυτών, και περί Πολιτικής Κυβερνήσεως

εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου

Εν Παρισίοις, 1829

τ.2ος: Περιέχον την περί συντάξεως πολιτειών θεωρίαν. - "Ξ.43ε"

300

2

 

II/5

27

Mill, J.

Elemens d' economie politique

Bossange Freres, Libraires

Paris, 1823

"O.45"

300

1

 

II/4

28

 

Λόγος Θεοδώρου Π. Δηλιγιάννη κατά την επί του Προϋπολογισμού του 1889 γενικήν συζήτησιν

τύποις Αναστασίου Ν. Ιρίμη

Εν Αθήναις, 1889

"Π.18"

300

1

 

II/6

29

 

Τα Μονοπώλια του Κράτους και η διαχείρισις αυτών

εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη

Εν Αθήναις, 1895

"Ο.91"

300

1

 

II/4

30

Δωνούν, Π. Κ. Φ.

Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλειών: τας οποίας απαιτεί η σημερινή κατάστασις της πολιτικής κοινωνίας

εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου

Εν Παρισίοις, 1825

"Ο.20"

300

1

 

II/5

31

 

Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος: εγκριθέν δια Βασ. Διατάγματος από 12 Ιουλίου 1843: μετά παραθέσεως υπό τα σχετικά άρθρα …

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1882

"Ο.76"

300

1

 

II/6

32

Ganilh, M.

Dictionnaire analytique d' economie politique

Ladvocat, Libraire

Paris, 1826

"O.8"

300

1

 

II/4

33

Μαυροκορδάτος, Δημήτριος-Etienne

Des preuves en general: et en particulier des presomptions de l' aveu et du serment: these soutenue devant la Faculte de Paris, 12 Decembre 1844, amidi, pour obtenir le grade de Licencie en Droit

Imprimierie de Lacour et Maistrasse

Paris, 1844

"O.43"

300

1

 

II/6

34

Negropontes, Miltiades

Zustandigkeit der Staaten: fur die auf dem Meere begangenen Delicte

Verlag von R. L. Prager

Berlin, 1894

"Ξ.66"

300

1

 

II/6

35

Richecour, A.

Essai sur l' histoire et la legislation des formes requises pour la Validite du mariage

Ch. Douniol, libraire-editeur

Paris, 1856

"Ξ.87"

300

1

 

II/6

36

Rogeard, A.

Les propos de Labienus (la critique historique sous Auguste)

zhez S. Mode

Berlin, 1865

2eme ed. - "Π.63"

300

1

 

II/6

37

Walcker, Karl

Die silber-entwerthungs-frage: kritische ubersicht der warhungspolitischen ansichten der namhaftesten europaischen & americanischen nationalkonomen

J. Schneider Buchhandlung

Strassburg, 1877

"Ξ.115"

300

1

 

II/6

38

Βατέλλ, Ε.

Το δίκαιον των Εθνών ή αρχαί του φυσικού νόμου: προσηρμοσμένου εις την διαγωγήν και εις τα πράγματα των εθνών και των κυριαρχών

εκ της τυπογραφίας του Κωνσταντίνου Τόμπρα, Κυδωνιέως

Εν Ναυπλίω, 1831

τ.1ος. Φυλλάδιον 1ον.  - "Ξ.8" , "Ξ.8α" , "Ξ.7"

300

3

 

II/6

38

Βατέλλ, Ε.

Το δίκαιον των Εθνών ή αρχαί του φυσικού νόμου: προσηρμοσμένου εις την διαγωγήν και εις τα πράγματα των εθνών και των κυριαρχών

εκ της τυπογραφίας του Κωνσταντίνου Τόμπρα, Κυδωνιέως

Εν Ναυπλίω, 1831

τ.1ος. Φυλλάδιον 2ον. - "Ξ.9" , "Ξ9.α" , "Ξ.7α"

300

3

 

II/6

38

Βατέλλ, Ε.

Το δίκαιον των Εθνών ή αρχαί του φυσικού νόμου: προσηρμοσμένου εις την διαγωγήν και εις τα πράγματα των εθνών και των κυριαρχών

εκ της τυπογραφίας του Κωνσταντίνου Τόμπρα, Κυδωνιέως

Εν Ναυπλίω, 1831

τ.2ος. - "Ξ.7β"

300

1

 

II/6

39

Nougier, Louis

Des lettres de change et des effects de commerce en general

Societe Belge de Librairie

Bruxelles, 1840

"Ξ.70"

300

1

 

II/6

40

Phostiropoulos, Othon

Des droits des epoux et de leurs creanciers sur les biens dotaux

Imprimierie Regionale

Dijon, 1888

"Ξ.109"

300

1

 

II/6

41

Geyer, Ph.

Frankreich: unter Napoleon III: politisch-oekonomische skizzen

T.O. Weigel

Leipzig, 1865

"Ξ.24"

300

1

 

II/6

42

Gandillot, M. R.

Essai sur la Science des Finances

Joubert, Libraire-Editeur

Paris, 1840

"Π.13"

300

1

 

II/6

43

Lueder, Carl

Das Souveranetats Recht der Begnadigung

Verlag von Wilhelm Engelmann

Leipzig, 1860

"ΑΠ.11,110"

300

1

 

II/6

44

Mittermaier, Carlo

Delle Condizioni d' Italia

stamperia di G. B. Hirschfeld

Lipsia, 1845

"O.46"

300

1

 

II/6

45

Doss, Tin Coury

A practical treatise on the currency question: comprising a complete series of articles on the principles of currency, the causes of the depreciation of silver, and the fall of prices, and their effects on the trade and finances of India, together with a critical review of the theory of the appreciation of gold, and the proposed scheme of bi-metallism

printed by S.B. Doss

Calcuta, 1887

"Ξ.30"

300

1

 

II/6

46

Bagehot, W.

La Constitution Anglaise

 Germer Bailliere

Paris, 1869

"494,M"

300

1

 

II/6

47

 

Regolamento del Senato del Regno: aprovato nelle adunanze publiche delli 13,14 et 17 aprile 1883 e nel Comitato Segreto del 16 stesso mese

Forzani E. C.

Roma, 1883

"119"

300

1

 

II/6

48

 

Le souverain: considerations sur l' origine, la nature, les fonctions, les prerogatives de la souverainete, les droits et les devoirs reciproques des souverains et des peuples

chez Emm. Renault

Paris, 1868

"1333/1916"

300

1

 

II/6

49

de Ferron, H

Institutions Municipales & Provinciales comparees: organisation locale en France et dans les autres pays de l' Europe: comparaison influence des institutions locales sur les qualites politques d' un peuple et sur le Gouvernement Parlemantaire reformes

Felix Alcan

Paris, 1884

"Ξ.104"

300

1

 

II/6

50

Κοφινάς, Γ. Ν.

Τύποι συναλλαγών: ήτοι οδηγός των δικαστικών κλητήρων, των συμβολαιογράφων, και παντός δικαστικού λειτουργού η συναλλασσομένου

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1899

"Ξ.45"

300

1

 

II/6

51

Μπουρνιάς, Αντώνιος Γρ.

Ο sυμβολαιογράφος: πλήρης μελέτη περί συμβολαιογραφίας

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1905

"371"

300

1

 

II/6

52

Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.

Δίκαιον του αλληλόχρεου λογαριασμού

τύποις Ρενιέρη Πρίντεζη

Εν Ερμούπολει Σύρου, 1903

"Ξ.56"

300

1

 

II/6

53

Καρατζάς, Νεοκλής Γ.

Δικαστική πρακτική: επί της Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Νόμου της Ελλάδος: μετ' επιθεωρήσεως της Ποινικής Νομολογίας

εκ του τυπογραφείου Α. Σ. Αγαπητού

Εν Πάτραις, 1870

1ος τ.: Ποινική Δικονομία μετά των σχετικών υποδειγμάτων: εν η προσαρτάται ιατροδικαστική πραγματεία μετ' ιατροδικαστικών εκθέσεων. -  "Ξ.31"

300

1

 

III/1

53

Καρατζάς, Νεοκλής Γ.

Δικαστική πρακτική: επί της Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Νόμου της Ελλάδος: μετ' επιθεωρήσεως της Ποινικής Νομολογίας

εκ του τυπογραφείου Α. Σ. Αγαπητού

Εν Πάτραις, 1870

2ος τ. - "Ξ.31"

300

1

 

III/1

54

Πετρίτσης, Αδαμάντιος

Ανάλυσις του Σχεδίου του Αστυκού Κώδηκο: και παρατηρήσεις τινές επ' αυτού

τύποις Ρ. Πρίντεζη

Εν Ερμούπολει Σύρου, 1870

"Ξ.81"

300

1

 

III/1

55

Πετρίτσης, Αδαμάντιος

Διατριβή περί των ζητημάτων άτινα ο Πρόεδρος των συνέδρων τίθησι τοις ενόρκοις

τύποις Ρ. Πρίντεζη

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1870

"Ξ.80"

300

1

 

III/1

56

Μελισσοργός, Γ. Δ.

Έλεγχος των νομοσχεδίων περί αναγκαστικής εκτελέσεως

εκ του τυπογραγείου Αλεξ. Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1893

"Ξ.59"

300

1

 

III/1

57

Παπαδούκας, Νικόλαος

Ο Σόλων: αρχαίον ελληνικόν δίκαιον: περιέχον τους σωζομένους νόμους των Αθηναίων και τους ναυτικούς των τε Ροδίων και Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως

εκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς Μακεδόνους

Εν Ερμουπόλει, 1844

 

300

1

 

III/1

58

 

Εισηγήσεις του Ιουστινιανού

[χ.ό.]

[Αθήνησι, 1858]

Λείπει η σελίδα τίτλου. "Ξ.35"

300

1

 

II/4

59

D' Irsay, Stephan

Histoire internationale des Universites.  La Cite Univairsitaire de Paris

Pablications de la Conciliation Internationale

Paris, [1930]

"10572"

300

1

 

II/6

60

 

L' Education publique en Grece

[s.n.]

[Venice, 1881]

"A.Βαπ.315"

300

1

 

II/6

61

Rinaldi, Bartolomeo

La Giovineta Italiana: educata e istruita: letture per la Quarta Classe Elementare Femminile

Libreria Scolastica di Grato Scioldo, Editore gia Tommaso Vaccarino

Torino, 1898

Edizione novissima. - "728/1916"

300

1

 

II/6

62

Berni-Lasize, Sicuro

Saggio: sopra il piu conveniente sistema di femminile educazione: pumblicato in occasione delle faustissime nozze Sicuro Berni-Lasize

della Tipografia di Girolanno Tasso

Venezia, 1832

"A.Βαπ.4122"

300

1

 

II/6

63

Scouses, M .A.

L' Instruction Publique en Grece

Librairie de Guillaumin

Paris, 1876

"423.R" , "8580"

300

1

 

II/6

64

 

Le cinquantenaire de l' Universite d' Athenes

Leroux, Ernest

Paris, 1888

Ανάτυπο από το: Revue des Etudes Greques

300

1

 

II/4

65

 

Διαθήκη ιδιόγραφος Ανδρέου Δ. Συγγρού: εκδιδόμενη επιμέλεια των εκτελεστών αυτής

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Αθήνησιν, 1899

"Ξ.99"

300

1

 

II/6

66

 

Ο γάμος Δημητρίου Βερενίκη και η περί αυτού δίκη

εκ της τυπογραφίας της Βασιλικής Αυλής Νικολάου Γ. Ιγγλέση

Εν Αθήναις, 1893

"Ξ.13"

300

1

 

II/6

67

Φαραντάτος, Νικόλαος Σπ.

Περί του αποτελέσματος της μέμψεως της αστόργου δωρεάς = De effectu querellae inofficiosae donationis

εκ του τυπογραφείου Παρσακευά Λεώνη

Εν Αθήναις, 1894

"Ξ.101"

300

1

 

II/6

68

Ευκλείδης, Ι.

Περί διαρρήξεως της πωλήσεως: ένεκεν υπερόγκου βλάβης

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1889

Άνω του τίτλου: Μελέται του εν Ελλάδι ισχύοντος Ρωμαϊκού Δικαίου. -  "Ξ.31α"

300

1

 

II/6

69

Κλέωπας, Απόστολος Γ.

Συλλογή Εγκυκλίων του Επί της Δικαιοσύνης Υπουργείου των ετών 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 εγκρίσει του επί της Δικαιοσύνης Υπουργείου

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1893

"Ξ.α10"

300

1

 

II/6

70

Νάκος, Λουκάς Π.

Η δευτέρα Βουλή

εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη

Εν Αθήναις, 1910

"Ξ.64"

300

1

 

II/6

71

Νικολαΐδης, Ι. Σ.

Δικαστικοί Νόμοι: δημοσιευθέντες κατά τα έτη 1882,1887,1890,1892,1893, εώς 1900: συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισθέντων κατά την τελευαίαν έκτακτον Βουλευτικήν Σύνοδον

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1900

"Ξ.α11", "Ξα12"

300

2

 

II/6

72

Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Ο Νόμος ΒΧΚΑ΄ και τα σχετικά Διατάγματα: μετά των διδακτικών οδηγιών περί γυμναστικής

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1900

"Ξ.α13"

300

1

 

II/6

73

Λιακόπουλος, Ηλίας

Κώδιξ της Ελληνικής Νομοθεσίας: περιλαμβάνων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι Νομοθεσία

Τυπογραφείον της "Εστίας"

Εν Αθήναις, 1894

"Υγειονομική Νομοθεσία" - σ.τ. - "Ξ.αδ"

300

1

 

III/1

74

Φιλάρετος, Γεώργιος Ν.

Η δικαστική αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι

εκ του τυπογγραφείου της Ενώσεως

Εν Αθήναις, 1885

"Ξ.105"

300

1

 

III/1

75

Ναύτης, Γεώργιος Α.

Πραγματεία περί επιτρόπων, κηδεμόνων και αντιληπτόρων κατά τους ρωμαϊκούς και τους εν τη Ελλάδι ισχύοντας νόμους

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1840

"Ξ.65"

300

1

 

III/1

76

Σούτσος Ι. Α.

Πραγματεία περί παραγωγής και διανομής του πλούτου

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1851

"Ο.69"

300

1

 

III/1

77

Πανουριάς, Ηρακλής Θ.

Γενική συλλογή των Νόμων κλπ. περί συντάξεων του Κράτους

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1873

"Ξ.α2"

300

1

 

III/1

78

Παρδέσσος, Ι. Μ.

Πραγματεία περί του Εμπορικού Δικαίου

εκ της τυπογραφίας Παύλου Ησαίου

Εν Ερμουπόλει, 1848

Μέρος τρίτον: Περί του ναυτικού εμπορίου. - "Ξ.78"

300

1

 

II/4

79

Rees, William Lee

The life and times of sir George Grey K.C.B.

printed and published by H. Brett

Auckland, 1892

131/1919

300

1

 

III/1

80

Νικολαΐδης, Ι. Σ.

Νόμος ΒΥ΄: περί αναστολής παντός είδους δικαστικών προθεσμιών, παραγράφων αναγκαστικών εκτελέσεων κλπ.: μετά πάντων των σχετικών Διαταγμάτων και σημειώσεων διαφόρων γνωμών επί των Διαταγμάτων

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1898

"Ξ.67" , "Ξ.68"

300

2

 

II/6

81

Βυρλαμάκης, Ιωάννης Ιακ.

Στοιχεία του φυσικού δικαίου

εκ της τυπογραφίας "Ο Ανεξάρτητος" του Παντελή Κ. Παντελή

Εν Ερμουπόλει, 1839

"Ξ.17"

300

1

 

II/6

82

Kircher, C.

Hodegetic: oder Wegweiser zur Universitat fur Studierende

Friedr.Chr. Wilh. Vogel

Leipzig, 1852

"1604/bΔ.96"

300

1

 

II/6

83

Berriat-Saint-Prix, M.

Cours de Droit Criminel: fait a la Faculte de Droit de Paris

chez Neve

a Paris, 1825

"Ξ.15"

300

1

 

II/6

84

Zezas, Spyridon G.

Essai historique sur la legislation d' Angleterre: depuis les temps les plus regules jusqu' au XII siegle

chez Auguste Durand

A Paris, 1863

"Ξ. 33"

300

1

 

III/1

85

Ζαχρήστου, Γεώργιος Δ.

Η των εγκληματιών έκδοσις

καταστήματα Κασουλίνου και Αθανασιάδου

Εν Αθήναις, 1890

"Ξ.32"

300

1

 

III/1

86

Ευθυμίου, Ξενοφών

Περί εκτελέσεως της Πολιτικής Δικονομίας: και η σχετική Νομολογία, κ.τ.λ.

παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ

Εν Αθήναις, 1878

"Ξ.88"

300

1

 

III/1

87

Ζωσιμάς, Εσφιγμενίτης

Κομφούκιος: η τέχνη του κοινωνικού βίου

Σπυρίδωνος Κουσουλίνου

Εν Αθήναις, 1887

"Φ.66"

300

1

 

III/1

88

Lamennai

Du passe et de l' avenir du peuple

Librairie de la Bibliotheque Nationale

Paris, 1903

(Bibliotheque Nationale). - "O.92"

300

1

 

III/1

89

Machiavel, Nicolas

Le prince

Bureaux de la Publication

Paris, 1867

3eme ed. - (Bibliotheque Nationale). - "917.K"

300

1

 

III/1

90

Mably

Des droits et des devoirs du citoyen

Bureaux de la Publication

Paris, 1865

(Bibliotheque Nationale). - "Π.43"

300

1

 

III/1

91

Rousseau,Jean-Jacques

Contrat social: ou principes du droit politique

Bureaux de la Publication

Paris, 1869

(Bibliotheque Nationale). - "A' Bαπ.27"

300

1

 

III/1

92

Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στεφ.

Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ρωσσικής Νομοθεσίας: από των αρχαιοτάτων άχρι των καθ' ημάς χρόνων

τύποις Π. Α. Σακελλάριου

Αθήνησι, 1857

"Ξ.58"

300

1

 

II/6

93

Παπαευστρατίου, Δημήτριος

Παραγραφαί των Αγωγών κατά του Δημοσίου

εκ του τυπογραφείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1895

"Ξ.75"

300

1

 

II/6

94

Vatel, Ch.

Code penal du Royaume de Baviere: traduit de l' allemand, avec des explications tirees du commentaire: officiel et un appendice

Auguste Durand, libraire-editeur

Paris, 1852

"Ξ.9β"

300

1

 

II/6

95

Stevens, J.

Memoire a l' appui d' un plan pour la construction d' une maison d'arret cellulaire

typographie de Vanlinthout

Louvain, 1862

"Ξ.96"

300

1

 

II/6

96

Κόλιας, Γ. Σ.

Τελωνιακή Νομοθεσία: εκδιδόμενη υπουργική αδεία

εκ του τυπογραφείου Παναγιώτου Ασλάνη

Εν Αθήναις, 1889

"Ξ.α8"

300

1

 

II/6

97

Φαρμακόπουλος, Νικόλαος Κ.

Απόσπασμα συγγραφής περί προικός: μετά την λύσιν του γάμου

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Κοσουλίνου και Αθανασιάδη

Εν Αθήναις, 1891

"Ξ.103"

300

1

 

II/6

98

Παπαδιαμαντόπουλος, Ανδρέας Δ.

Μελέται επί του σωφρονιστικού συστήματος

εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή

Αθήνησιν, 1881

"56"

300

1

 

II/6

99

Υπουργείον Εξωτερικών

Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1887

"Ξ.α7"

300

1

 

II/6

100

Βορές, Δαμιανός

Περί της κληρονομικής διαδοχής εις την περιουσίαν των κληρικών και μοναχών: μελέτη επαινεθείσα εν τω Β΄ Σγουτείω  Διαγωνίσματι της Νομικής Σχολής

εκ της τυπογραφίας Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1887

"Ξ.16"

300

1

 

II/6

101

Στρέιτ, Γεώργιος

Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου εισαγωγή: εναρκτήριος παράδοσις εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ

Εν Αθήναις, 1895

"Ξ.98α"

300

1

 

II/5

102

Οικονομίδης, Δημήτριος Κ.

Περί νομίμου αιτίας κατά την δια παραδόσεως μεταβίβασιν της κυριότητος: (περί justa causa traditionis)

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλου

Εν Αθήναις, 1893

"Ξ71"

300

1

 

II/6

103

Τζωρτζόπουλος Χαράλαμπος Ν.

Η εμπειρική έννοια της βουλήσεως εν τω Ποινικώ Δικαίω: εναρκτήριον μάθημα

Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου

Εν Αθήναις, 1933

"Ξ.100"

300

1

 

II/5

104

Streit, Georges

La question cretoise: au point de vue du Droit International

[s.n.]

[s.l., 189-;]

"Ξ.98"

300

1

 

II/6

105

Βασιλείου, Δημήτριος Π.

Η απολογία των Δημοσίων 'Εργων ενώπιων της ελληνικής κοινωνίας

εκ του τυπογραφείου Σ.Α. Λάντζα

Κέρκυρα, 1923

"Π.6"

300

1

 

II/5

107

Βάλβης, Σταμάτιος

Περί του καταλογισμού της πράξεως της ελευθέρας εν τη αιτία

εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανίτη

Εν Αθήναις, 1890

"Ξ.6"

300

1

 

II/6

108

Λαναράς, Αλέξανδρος

Σχεδίασμα της δωσιδικίας της κληρονομιάς

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1894

"Ξ.49"

300

1

 

II/6

109

Οικονομίδης, Ιωάννης Λ.

Προσωρινά μέτρα εις παντός είδους περί διακατοχής διαφοράς: ήτοι προσωρινή της νομής ρύθμισις

εκ του τυπογραφείου "Νομική" Λ. Χ. Βεργιανίτου

Εν Αθήναις, 1906

Ξ.72"

300

1

 

II/5

110

Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων

Ταχυδρομική Νομοθεσία: Νόμοι, Β. Διατάγματα, οδηγίες Γεν. Διευύνσεως Ταχυδρομείων, Διεθνείς Ταχυδρομικαί Συνθήκαι, ατμοπλοϊκές συμβάσεις

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1885

τ.1ος. - "Ξ.α9"

300

1

 

II/6

110

Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων

Ταχυδρομική Νομοθεσία: οδηγίαι της Γεν. Διευθύνσεως Ταχυδρομείων, Διεθνείς Ταχυδρομικαί Συμβάσεις, ατμοπλοϊκαί συμβάσεις κλπ.

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1887

Μέρος Β΄. -"Ξ.α9α"

300

1

 

II/6

111

Degenkolb, Heinrich

Platzrecht und Miethe: beitrage zu ihrer geschichte und theorie

G. G. Luderitz'sche Verlagsbuchhandlung A. Charisius

Berlin, 1867

"Ξ.27"

300

1

 

II/6

112

Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.

Περί νομής σχετικά τινά

Τύποις "Πατρίδος"

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1894

"Ξ.55"

300

1

 

II/6

113

Παπινιάνος, Αιμίλιος

Νομικά σκαλαθύρματα

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1894

Τεύχος 1ον. - "Ξ.76"

300

1

 

II/6

114

Δρόζιος, Ιωσήφ

Πολιτική Οικονομία: ήτοι αρχαί της επιστήμης του πλούτου

εκ της τυπογραφίας Κ. Τόμπρα Κυδωνιέως

Εν Ναυπλίω, 1833

"Ο.19", "Ο.19α"

300

2

 

II/6

115

Φιλάρετος, Γεώργιος Ν.

Δικαστικός Οργανισμός

Κωνσταντινίδης, Ανέστης

[Εν Αθήναις, 1893]

Λείπει η σελίδα τίτλου. - "Ξ.105α"

300

1

 

III/1

116

Οικονομίδης, Ιωάννης Λ.

Τα Ειρηνοδικεία εν Ελλάδι: ήτοι αίτια ατελούς λειτουργίας των Ειρηνοδικείων ελλείψεις του ειρηνοδικειακού θεσμού και τα προς την θεραπείαν αυτών αναγκαία νομοθετικά μέτρα

εκ του τυπογραφείον "Νομικής"

Εν Αθήναις, 1899

"Ξ71α"

300

1

 

III/1

117

Βένθαμος, Ιερεμίας

Περί νομοθεσίας των δικαιωματικών και Ποινικών Νόμων σύγγραμμα: γαλλιστί συνταχθέν εκ των χειρογράφων του κ. Ιερεμίου Βενθάμου …

εκ της του Ηλία Χριστοφίδου τυπογραφίας

Εν Αθήναις, 1842

τ.2ος. - "Ξ.12"

300

1

 

II/4

118

Βεκκάριος, Καίσαρ

Περί αμαρτημάτων και ποινών: πολιτικώς θεωρούμενων

de l' imprimerie de Βαudelot et Eberhart

Εν Παρισίοις, 1802

"Ξ.11"

300

1

 

III/1

119

Σκωτίδης, Ν.

Μελέτη περί του ζητήματος των εν Αιγύπτω Αστυνομικών Κανονισμών

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλου

Αθήνησι, 1892

"Ξ.92"

300

1

 

III/1

120

 

Ο Νόμος των υποθηκών: μετά σημειώσεων και ο περί διακρίσεως των κτημάτων / υπό Ι. και Μ.

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Αθήναι, 1838

"Ξ. 53"

300

1

 

III/1

121

Φιλήμων, Γεώργιος Ι.

Περί ασύλου μελέτη

εκ του τυπογραφείου Δημητρίου Σηλυβριώτου

Εν Αθήναις, 1867

Μέρος Α΄. - "Ξ.106"

300

1

 

III/1

122

Κοκκώνης, Ι. Π.

Διδασκαλία περί του φυσικού δικαίου: του δημοσίου, του των πολιτειών, του κοινού και του συνταγματικού

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1836

"Ξ.108"

300

1

 

III/1

123

Σταυρόπουλος, Αριστείδης Τιμ.

Συλλογή διατάξεων περί συντάξεων, χορηγήσεως βοηθήματος Ταμείου Πρόνοιας και μερίσματος Μετοχικού Ταμείου, πίνακες αναλυτικοί της ανηκούσης συντάξεως βοηθήματος (Τ.Π.Δ.Υ.) και Μερίσματος (Μ.Τ.Π.Υ.) εις τους πολιτικούς υπαλλήλους

Εκδόσεις Γκοβόστη

Εν Αθήναις, [1933]

"Ξ.α22"

300

1

 

III/1

124

Υπουργείον Οικονομικών

Συλλογή Νόμων, Β. Διαταγμάτων και Συμβάσεων περί του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1893

"Ξ.α6"

300

1

 

III/1

125

Φραγκιάς Ιωάννης

Ο παρ' ημίν θεσμός της χειραφεσίας: μελέτη ανακοινωθείσα εν τη αιθούση του Δικηγ. Συλλ. Αθηνών τη 17 Νοεμβρίου 1913

εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου

Εν Αθήναις, 1914

"Ξ.107"

300

1

 

III/1

126

Χέρτσογ, Αιμίλιος

Πραγματεία περί του προχείρου ή της Εξαβίβλου Κωνσταντίνου του Αρμενόπουλου

[χ.ό.]

Εν Μόναχω, 1837

"Ξ.112"

300

1

 

III/1

127

Dupeynon, M. de Segur

Des quarantaines et des pertes: qu' elles accasionent au commerce

chez Madame Huzard

Paris, 1833

"Ξ.311α"

300

1

 

III/1

128

Δεδής, Χρήστος,

Περί φυλακών

τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ασημακοπούλου και Σαλαπάτα

Εν Τριπόλει, 1872

"Ζ.28"

300

1

 

III/1

129

Κασβίσκης, Δ. Β.

Εγχειρίδιον του εν ισχύι Οθωμανικού Δικαίου: περιέχον τας περί διαφόρων νομών, ήτοι λειβαδίων διατάξεις αυτού, συλλεγείσας και μεταγλωττισθείσας εις την καθ' ημάς ελληνικήν γλώσσαν

τύποις Γ. Καρυοφύλλη

Αθήνησι, 1859

"Ξ.41"

300

1

 

III/1

130

Κακουλίδης, Α. Ι.

Συλλογή: των κατά την τρίτη σύνοδον της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου εκδοθέντων ελληνικών νόμων: περί μεταγραφής, ναυαγίων, αστυκών Νόμων, διαφόρων Συνθηκών, και του περί Προξενείων Νόμου, μετ' των εφ' ενός εκάστου αιτιολογικών εκθέσεων και των προς εκτέλεσιν Β. Διαταγμάτων, κ.λ.π.

τύποις Αλεξάνδρου Γκαρπόλα

Εν Αθήναις, 1837

"Ξ.α4"

300

1

 

III/1

131

Γουλίμης Κωνσταντίνος Ν.

Το δίκαιον της διασκέψεως και της απογραφής κληρονόμου

εκ του τυπογραφείου "Ο Υψηλάντης"

Εν Αθήναις, 1909

"Ξ.25"

300

1

 

III/1

132

Κοφινάς, Γ. Ν.

Αι νομικαί σχέσεις των δασών της Ελλάδος

εκ του τυπογραφείου της Εστίας

Εν Αθήναις, 1899

"Ξ.43θ"

300

1

 

III/1

133

Μπαλτής, Θεοφάνης Γ.

Μελέτη τα μετ' αναίρεσιν: κατά τα άρθρα 834 εδ.δ΄ και 836 της Πολ. Δικονομίας, και 3 εδ. β΄, 4 εδ. δ΄ και 7 του περί μεταρρυθμίσεως του Αρείου Πάγου κλ. ΧΜΖ΄ Νόμου

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλου

Αθήνησι, 1892

"Ξ.63"

300

1

 

III/1

134

Αργυρός, Αθανάσιος

Κληρονομικόν δίκαιον: γραφέν περιλιπτικώς επί τη βάσει του συγγράμματος του καθηγητού Αλκιβιάδου Χ. Κρασσά

εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1898

"Ξ.47"

300

1

 

III/1

 

Κομμητάς, Στέφανος

Ελληνικά: συλλεγέντα μετ' εκλογής εκ των Ελλήνων αρίστων συγγραφέων: οις προσετέθησαν και αναγκαίες υποσημειώσεις και λεξικά, ονοματικόν τε και λεκτικόν, εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των λέξεων εξήγησιν

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

 τ.1ος. - Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.48", Σ.61"

300

2

 

II/5

 

Κομμητάς, Στέφανος

Ελληνικά: συλλεγέντα μετ' εκλογής εκ των Ελλήνων αρίστων συγγραφέων: οις προσετέθησαν και αναγκαίες υποσημειώσεις και λεξικά, ονοματικόν τε και λεκτικόν, εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των λέξεων εξήγησιν

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

τ.2ος. - Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.50" , "Σ.44"

300

2

 

II/5

 

Κομμητάς, Στέφανος

Ελληνικά: συλλεγέντα μετ' εκλογής εκ των Ελλήνων αρίστων συγγραφέων: οις προσετέθησαν και αναγκαίες υποσημειώσεις και λεξικά, ονοματικόν τε και λεκτικόν, εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των λέξεων εξήγησιν

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

τ.3ος. - Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.43" , "Σ.39"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Ελληνικά: γραμματική: περιέχουσα τους τύπους, τους αναγκαίους κανόνας της τεχνολογίας, της ετυμολογίας, της συντάξεως, και της συνθέσεως και περί ανωμάλων ρημάτων

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.42"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Αναγνωστικά: Ιερά Ιστορία: περιέχουσα εν επιτομή της Παλαιάς και Νέας Γραφής την ιστορίαν, διηρημένην εκατέραν εις ιστορίας εξήκοντα και δύο

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1827

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.59"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Αναγνωστικά: ονομαστικόν: περιέχον όσα συμβάλλουσιν ου μόνον εις έτι ευχερεστέραν ανάγνωσιν εν επιγνώσει, αλλά και εις γνώσιν πραγμάτων οικιακών τε και φυσικών

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1827

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. "Σ.45" , "Σ.55"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Αναγνωστικά: αλφαβητάριον: περιέχον όσα συμβάλλουσιν εις γνώσιν των γραμμάτων, του συλλαβίζειν και της απλής αναγνώσεως των πρωτοπείρων

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1827

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.47", "Σ.49"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Γενική ιστορία: περιέχουσα την τε αρχαίαν ιστορίαν, και την ιστορία των παλαιών ενδόξων εθνών, και την ιστορία των νυν κρατούντων εθνών              

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.63"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Διδακτικά: Ιερά κατήχησις: περιέχουσα όσα συμβάλλουσιν εις επίγνωσιν της εσωτερικής και εξωτερικής εις Θεόν λατρείας των Ορθοδόξων Χριστιανών

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1827

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.54"

300

1

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Εκκλησιαστική ιστορία: περιέχουσα τα αναγκαιότατα συμβεβηκότα εις την ιεράν Εκκλησίαν, οίον το κύρηγμα της πίστεως, τους διωγμούς, τας αιρέσεις, τας συνόδους, και τλ.

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1827

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.64" και "Σ.62"

300

2

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Γεωγραφία παλαιά: περιέχουσα τας ονομασίας των τόπων, και πόλεων, και διαφόρων μερών της γης, οίον επικρατειών, επαρχιών, ποταμών, θαλασσών, και των τοιούτων, καθώς τα ονομάζουν οι παλαιοί

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα.  - "Σ.38" , "Σ.55" , "Σ.57" , "Σ.51"

300

4

 

II/5

135

Κομμητάς, Στέφανος

Γεωγραφία νέα: περιέχουσα τας εν γένει γεωγραφικάς θεωρίας εν επιτομή, και εκάστου των γενικών μερών της γης τα διάφορα μέρη, επικρατείας, επαρχίας, ποταμούς, θάλασσας, πόλεις, και ει τι τοιουτότροπον

παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας

Εν Πέστη, 1828

Τίτλος συνόλου: Παιδαγωγικά μαθήματα. - "Σ.52 , "Σ.56" , "Σ.58", "Σ.40"

300

4

 

II/5

136

Πατούσας, Ιωάννης

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρεμένη / συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών ; νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα πλείονος ένεκα των της ελληνικής γλώττης φιλομαθών ωφελείας επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1811

τ.1ος. - "Α.15"

300

1

 

II/5

136

Πατούσας Ιωάννης

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρεμένη / συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών ; νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα πλείονος ένεκα των της ελληνικής γλώττης φιλομαθών ωφελείας επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1813

τ.1ος. - "Α.15α"

300

1

 

II/5

136

Πατούσας Ιωάννης

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρεμένη / συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών ; νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα πλείονος ένεκα των της ελληνικής γλώττης φιλομαθών ωφελείας επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1819

τ.2ος. - "Α.16"

300

1

 

II/5

136

Πατούσας Ιωάννης

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρεμένη / συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών ; νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, ηυξήθη εν τισιν ήπερ το πρώτον, άτε δη προσετέθη το άχρι νυν ανέκδοτον φιλοπόνημα του κυρίου Αντωνίου Βυζαντίου καλούμενον Χρηστοήθεια ....

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησην, 1780

τ.3ος. - "Α.17"

300

1

 

II/5

93

Πατούσας Ιωάννης

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρημένη / συναρμοσθείσα μεν ποτέ παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών ; νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, πλείονος ένεκα των της ελληνικής γλώττης φιλομαθών ωφελείας επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1811

4ος τ. - "Α.18" , σφρ. "Διοίκησις Τήνου"

300

1

 

II/5

137

Γρηγόριος Παλιουρίτης, ιερομόναχος

Αρχαιολογία ελληνική: ήτοι φιλολογική ιστορία: περιέχουσαν τους νόμους, την πολιτεία, τα έθιμα της θρησκείας, των εορτών, των γάμων, και επικηδείων, τα δημόσια και τα κατά μέρος παιχνίδια των παλαιών Ελλήνων, εξαιρέτως δε των Αθηναίων

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1815

τ.1ος. - "Φ.169"

300

1

 

II/5

137

Γρηγόριος Παλιουρίτης, ιερομόναχος

Αρχαιολογία ελληνική: ήτοι φιλολογική ιστορία: περιέχουσαν τους νόμους, την πολιτεία, τα έθιμα της θρησκείας, των εορτών, των γάμων, και επικηδείων, τα δημόσια και τα κατά μέρος παιχνίδια των παλαιών Ελλήνων, εξαιρέτως δε των Αθηναίων

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1815

τ.2ος. - "Φ.169"

300

1

 

II/5

138

 

Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν: ήτοι εγχειρίδιον εις ανάγνωσιν τοις σπουδάζουσι νεανίσκοις των Ρωμαίων και Βλάχων

εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη

Εν Βιένη της Αουστρίας, 1791

"Σ.α7"

300

1

 

III/1

139

Χαρίσης Π.

Αλληλοδιπλογραφία: ήτοι σύγγραμμα εμπορικόν επί της αλληλογραφίας του εμπόρου και των διπλογραφικών αυτού βιβίων

εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Βένκου

Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1837

"Ο.88"

300

1

 

III/1

140

Υπουργείον Οικονομικών. Τμήμα Άμεσων Φόρων

Φορολογία των προιόντων της γης και των ζώων

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1886

"Ο.84"

300

1

 

III/1

141

Wilson, A. J.

A glossary of colloquial, slang and technical terms: in use on the stock axcange and in the money market

Wilsons & Milne

London, 1895

"A.99"

300

1

 

III/1

142

Ελληνική Στρατιωτική 'Ενωσις

Καταστατικόν της Εταιρείας: και επεξηγηματική αυτού Εγκύκλιος συνταχθείσα τη φροντίδι του πρώτου Δ. Συμβουλίου

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλου

Αθήνησι, 1890

σφρ."Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

II/6

143

Υπουργείον Στρατιωτικών

Νόμος περί Στρατολογίας του κατά γην στρατού

τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών

Εν Αθήναις, 1896

σφρ."Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "77"

300

1

 

II/6

144

Υπουργείον Εσωτερικών

Νόμοι περί Στρατολογίας και Ναυτολογίας

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1887

σφρ."Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Α.Π.6273"

300

1

 

II/6

145

Ζιώγας, Κωνσταντίνος

Περί του γάμου παρά τοις αρχαίοις Ελλήσι: και τινά περί του οικογενειακού αυτών βίου

εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1896

"Ο.68",   σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

146

Κυπριάδης, Κωνσταντίνος Α.

Κοινωνιολογικά και εγκληματολογικά μελετήματα

εκ του Βιβλιεκδοτικού Καταστήματος Αναστασίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1899

 

300

1

 

III/1

147

Ράλλης, Κ.

[Περί υιοθεσίας]

[χ.ό.]

[Εν Αθήναις,  18--]

"Ξ.85", λείπει η σελίδα τίτλου

300

1

 

II/4

148

Ράλλης, Γ. Α.

Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου

εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος

Εν Αθήναις, 1848

"Ξ.84"

300

1

 

II/4

149

Μπένσης, Γεώργιος

Τα πεπραγμένα κατά το εν Παρισίοις συνελθόν Πέμπτον Διεθνές Συνέδριον των Ποινικολόγων: έκθεσις υποβληθείσα τω επί της Δικαιοσύνης Υπουργείω

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1896

"Περιοδικά 31"

300

1

 

II/6

150

Γενική Διεύθυνσις  των Ταχυδρομείων

Επετηρίς των Ταχυδρομείων της Ελλάδος διά το έτος 1880: προς χρήσιν των ταχυδρομικών υπαλλήλων και των ανταποκρινομένων

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, Απρίλιος 1880

σφρ. "Εθνική βιβλιοθήκη¨", "346"

300

1

 

II/6

151

Ταχυδρομική Υποδιεύθυνσις Αθηνών

Ταχυδρομικός οδηγός του έτους 1897

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1897

 

300

1

 

II/6

152

Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων

Ταχυδρομικός οδηγός 1899

Βασιλική Τυπογραφία Ν. Γ. Ιγγλέση

Εν Αθήναις, 1898

 

300

1

 

II/6

153

Societe Biotechnique Hellenique

La Grece industrielle et commerciale en 1900: mines, agriculture, industrie, commerce, navigation, communications, finances

Imprimerie de Hestia

Athenes, 1900

Seconde partie: Catalogue des principaux industriels et commercants de la Grece: annonces. - "O.6"

300

1

 

II/6

154

 

Guide illustre de Bon Marche: l' Exposition et Paris au vingtieme siecle

Paul Brodard

Paris, 1900

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", σφρ. "Δωρεά Δημσθένους Τσιβανοπούλου 1689/1916"

300

1

 

II/6

155

Κεχαγιά, Καλλιόπη Α.

Παιδαγωγικαί μελέται: ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων

τύποις Βουτυρά και Σια

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1880

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.37"

300

1

 

III/1

156

Βούλγαρης, Βασίλειος Ν.

Οδηγός της διδασκαλίας της γεωγραφίας

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1891

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.11"

300

1

 

III/1

157

Λασκαρίδου, Αικατερίνη

Πραγματεία περί του Φροβελιανού συστήματος

εκ του τυπογραφείον Παρνασσού

Εν Αθήναις, 1885

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

158

Λασκαρίδου, Αικατερίνη

Ολίγα τινά περί Φρειδερίκου Φροεβέλ: κατά την εορτήν της εκατοενταετηρίδος των γενεθλίων αυτού τη 9/21 Απριλίου 1882

εκ του τυπογραφείου Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου

Αθήνησιν, 1885

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

159

Λασκαρίδου, Αικατερίνη

Περί φροβελιανών νηπιακών κήπων

εκ του τυπογραφείον Παρνασσού

Εν Αθήναις, 1880

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.67"

300

1

 

III/1

160

Λασκαρίδου, Αικατερίνη

Ρυθμικά παίγνια: κατά την Φροβελιανήν μέθοδον, δια τας οικογενείας, δια τους νηπιακούς κήπους, και δια τα μαθήματα της γυμναστικής

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

Εν Αθήναις, 1887

Μέρος Α΄: Άσματα και παίγνια νηπίων. Τεύχος Α΄. - σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.66"

300

1

 

III/1

160

Μάλτος, Αναστάσιος Ν.

Τερψιχόρη: ήτοι συλλογή χορικών ασμάτων: προς χρήσιν των σχολείων

τύποις Χρυσογέλου και Σιας

Εν Οδησσώ, 1885

Τεύχος δεύτερον. - σφρ. " Δωρεά Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε.", "Ε.76"

300

1

 

III/1

161

Κοκκώνης, Ιωάννης Π.

Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγινώσκειν, γράφειν και αριθμείν

τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως

Αθήνησι, 1856

"Ε.65"

300

1

 

III/1

162

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων

Περί κατωτέρας και μέσης παιδείας εν Ελλάδι: ή ο επι του θέματος τούτου διαγωνισμός: έκθεσις της Αγωνοδίκου Επιτροπείας αναγνωσθείσα εν τω Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγω

τύποις Ανδρέου Κορομηλά

Αθήνησι, 1872

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.1"

300

1

 

III/1

163

Θείμης, Κάρολος Τραϋγότος

Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός: συγραφείσα γερμανιστί παρά Καρόλου Τραϋγότου Θείμη και μεταφρασθείσα παρά Γ. Γενναδίου προς χρήσιν των σχολείων

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1845

3η έκδ. - "Ε15"

300

1

 

 

164

Παπαμάρκος, Χαρίσιος

Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων: κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Αθήνησιν, 1890

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "Ε.95"

300

1

 

III/1

165

Γιρώδης, Μ.

Κώδιξ ανατροφής: ή απάνθισμα σκέψεων και αποφθεγμάτων περί ανατροφής

εκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου

Εν Ερμουπόλει, 1858

"Ε.19"

300

1

 

III/1

166

Υπουργείον Στρατιωτικών. Επιτελική Υπηρεσία

Έκθεσις περί του νόμου περί οργανισμού του στρατού 1899

Υπουργείον Στρατιωτικών. Επιτελική Υπηρεσία

[Αθήνα, 1899]

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", "10"

300

1

 

III/1

167

Παπασλιώτης, Γ. Κ.

Ελληνικόν ανθολόγιον: προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων της ελευθέρας και ούπω ελευθέρας Ελλάδος

εκ της Καισαρο-Βασιλική Τυπογραφίας

Εν Βιέννη, 1862

"Φ.178", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

168

 

Regolamento per I ginnasi ed I licei del Regno: aprovato con Regio Decreto 23 ottobre 1884

Tipografo del Ministero degli Affari Esteri

Ippolito Sciolla, 1884

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

169

 

Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών:  = Resume des Actes de la Societe Archeologique d' Athenes

εκ της Δημοσίου Τυπογραφίας

Εν Αθήναις, 1846

2η έκδ. - "περ.10", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

171

Burrows, Ronald M.

The root fault in the English attitude to education

The Contemporary Review Company Limited

London, 1917

σφρ. "Mon Will 184/1919", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

172

La Societe de Bienfaisance de Marseille

Compte rendu de la Societe de Bienfaisance de Marseille pour l' an 1819

Chez Bertrand, Imprimeur de la Societe de Bienfaisance

A Marseille, 1820

"42", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

II/6

173

Tripier, Louis

Les constitutions francaises depuis 1789 et y compris les decrets du gouvernement provisoire de 1848: suivies de la Constitution des Etats-Unis d' Amerique

Librairie de Jurisprudence de Cotillon

Paris, 1848

Π.74", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

174

 

Συλλογή διαφόρων μαθημάτων εκ των μύθων του Αισώπου, εκ των φιλολοσοφικών αποφθεγμάτων Διογένους Λαερτίου, εκ των Νεκρικών  Διαλόγων Λουκιανού Σαμωσατεώς ...προς χρήσιν των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζόντων νέων / συλλεχθέντα υπό τινός φιλογενούς Έλληνος

εν τη συντοφική τυπογραφία του Κωνσταντίνου Τόμπρα, Κωνσταντίνου Ιωαννίδου και Γεωργίου Αθανασιάδου

Εν Ναυπλίω, κατά μήνα Σεπτέμβριον 1829

"Φ.14"

300

1

 

III/1

175

Ρουσόπουλος, Αθ.

Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην: διά τους μαθητάς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προ πάντων

εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας

Εν Αθήναις, 1861

"Φ.209, σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

176

Πολίτης, Νικόλαος Γ

Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της Ελληνικής Αρχαιολογίας

Μπαρτ και Χιρστ, κδόται

Εν Αθήναις, 1890

"Ζα28", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

II/6

177

Εταιρεία της Διαχειρίσεως των Μονοπωλίων της Ελλάδος

Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί του ισολογισμού της διαχειρίσεως του έτους 1891

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλου

Αθήνησι, 1892

"12033", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

300

1

 

III/1

178

Κομμητάς, Στέφανος

Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων: συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων

εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κ. Γκάρπολα

Εν Αθήναις, 1840

τ.7ος. - 2η έκδ.

300

1

 

II/4

179

Υπουργείο Οικονομικών. Τμήμα Άμεσων Φόρων

Μελέτη περί της εν Θεσσαλία εγγείου παραγωγής

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1896

 

300

1

 

III/1

180

 

[Περί διδασκαλίας της αναγνώσεως]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου. - "Σ.65α"

300

1

 

II/6

181

Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στεφ.

Υπομνημάτιον περί εκπαιδεύσεως του λαού

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Εν Αθήναις, 1872

2η έκδ.

300

1

 

II/6

83

Tommaseo, Niccolo

Sull' educazione / desiderii di Niccolo Tommaseo

Felice Le Monnier

Firenze, 1846

"E.111" σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

800

1

 

III/1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.