Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

200   Θρησκεία

 

 

1

 

Lettres sur la reunion des Eglises

 Charles Beck et Eugene Flandre

Athenes et Paris, 1901

 

200

1

 

II/1

2

Ζιγαβηνός, Γρηγόριος

Απάντησις εις την εγκύκλιον επιστολήν Λέοντος ΙΓ΄ Πάπα Ρώμης περί ενώσεως της Ανατολικής Εκκλησίας μετά της Δυτικής

Imprimerie Barlatier et Barthelet

εν Μασσαλία, 1894

 

200

1

 

II/1

3

Tissier, J.-M.

La vie catholique dans la France contemporaine

Bloud & Gay, editeurs

Paris, 1918

 

200

1

 

I/4

4

Chrystal, James

The third World Council: that is the third Council of the whole Christian World, East and West, which was held A.D.431 at Ephesus in Asia

James Chrystal, publisher

New Jersey, 1895

vol.1: Which contains all of Act I. - Άνω του τίτλου: Authoritative Christianity.

200

1

 

I/3

5

Khomiakoff, A.-S.

L' Eglise Latine et le Protestantisme: au point de vue de l' Eglise d' Orient: recueil d' articles sur des questions religieuses, ecrits a differentes epoques et a diveres occasions

B. Benda

Lausanne & Veney, 1872

 

200

1

 

I/3

6

Pitzipios, J.-G.

Le Romanisme

de l' imprimerie de Charles Noblet

Paris, 1860

 

200

1

 

I/3

7

Γρηγόριος, Μητροπολίτου Χίου

Το ελληνικόν πνεύμα: ήτοι σχέσις του Ελληνισμού προς την Ορθοδοξίαν

εκ του τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου

Εν Χίω, 1869

 

200

1

 

I/4

8

Demetriades, Kalliopios

Die christliche regierung und orthodoxie: kaiser Constantin des Grossen: eine historische studie

Theodor Ackermann

Munchen, 1878

 

200

1

 

I/4

9

Τανταλίδης, Ηλίας

Επιστολιμιαία επίκρισις φυλλαδίου τινός επιγραφομένου Le protestantisme et l' Eglise Grecque: lettres de M. le Conte J. de Maistre: ήτοι ο προτεσταντισμός και η γραικική Εκκλησία: επιστολαί του κ. Κόμητος Ι. του Μαίστρου

τύποις Ι. Λαζαρίδου

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1847

 

200

1

 

I/4

10

Σκαλτσούνης, Ι.

Περί γενέσεως του ανθρώπου αρμονίαι Χριστιανισμού και επιστήμης

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1893

 

200

1

 

I/4

12

Διονυσίου, Ιερομόναχος

Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφίαν

Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1885

Προσφορά Ακαδημαϊκού Μάρκου Σιώτου

200

1

 

I/4

13

 

[Ακολουθία του 'Ορθρου]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

τ.2ος. - Λείπει η σελίδα τίτλου. ''Ταμείον Ανθολογίας'' , '' Δ351''

200

1

 

I/6

14

Νικόλαος, Πρωτοψάλτης Σμύρνης

Δοξαστάριον του όλου ενιαυτού: περιέχον τα Δοξαστικά των τε εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων, μετά των Ιδιομέλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και τινών Αγίων μετά των απολυτικίων αυτών και άλλων τινών

τύποις Ν. Πρωτοψάλτου Σμύρνης

Εν Σμύρνη, 1873

τ.1ος

200

1

 

I/4

15

 

[Αγιασματάριον]

[Πατριαρχικό Τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1856

Στην αραβική γλώσσα. Πράξις Τυπογραφείου: αρ.21. ''Θεολ.258''

200

1

 

I/5

16

 

[Βιβλίο στην αραβική γλώσσα].

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Βιβλίο γραμμένο στην αραβική γλώσσα. Φέρει σφραγίδα "Ιδιωτική Σχολή Μαρίας Ε. Μπούκη".

200

1

 

I/4

17

Γεωργίου, Νικόλαος

Νεώτατον Αναστασιματάριον: πλήρες, αργόν και σύντομον / μελοποιηθέν μεν παρά διαφόρων διδασκάλων παλαιών τε και νεωτέρων επεξηργασθέν δε ήδη παρά Νικολάου Γεωργίου …

τυπογραφείον "Αμάλθειας"

Σμύρνη, 1899

Από το ένα αντίτυπο λείπει το οπισθόφυλλο και οι σ.61-

200

3

 

I/2

18

 

Ευχολόγιον το μέγα: εν ω περιέχονται αι των επτά μυστηρίων ακολουθίαι: και πάντα όσα εν τοις προτυπωθείσιν εξέδοτο: προσετέθησαν δε και αι των χειροτονιών τάξεις, κατά την εν τω Αρχιερατικώ ερμηνείαν …

εν τη τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1811

εκδοσις πρώτη

200

1

 

I/4

19

Γρηγοριάδης Δ.

Ιερός θρίαμβος της μίας αγίας καθολικής και αποστολικής της του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας: κατά της ήδη αναφανείσης αντιθέου πλάνης του μισόθεου θεοσεβισμού: αποδεικνυομένης δια των θείων και ιερών Γραφών ως μάταιος ερεσχελία, αντιβαίνουσα εις την των ιερών Γραφών αναντίρρητον αλήθειαν

εκ της τυπογραφίας Σ. Δομέστικου και Θ. Αργυράμμου

εν Κωνσταντινουπόλει, 1840

 

200

1

 

I/4

20

Φωκαεύς, Θεόδωρος

Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής: συνταχθείσα προς χάριν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον παρά των τριών ενδόξων Μουσικοδιδασκάλων Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος...

εκ του τυπογραφείου Ε. Καγιόλ

εν Κωνσταντινουπόλει, 1868

 

200

1

 

I/4

21

Τσικνόπουλος, Ανδρέας Β.

Νεώτατον Αναστασιματάριον / τονισθέν το πρώτον υπό Πέτρου του Πελοποννησίου ; επεξεργασθέν και αναλυθε΄ν υπό Ζ. Ζαφειρόπουλου ; επεξεργασθέν δε ήδη πλουτισθέν και επιδιορθωθέν κατ' απλούστερον, εμμελέστερον και κανωνικότερον τρόπον κατά τε την γραφήν και το μέλος υπό Ανδρέου Β. Τσικνόπουλου

παρά τω εκδότη Ν. Μιχαλόπουλω

Εν Αθήναις, 1895

(Μουσική Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής ; βιβλίον Δ΄)

200

2

 

I/4

22

 

Ψαλτήριον του Δαβίδ

[Τυπογραφείον του Παναγίου Τάφιου]

[Ιεροσόλυμα], 1866

Στην αραβική γλώσσα. ''Πράξις Τυπογραφείου αρ.67''

200

1

 

I/4

23

 

Της Καινής Διαθήκης τα τέσσαρα Ευαγγέλια

Τυπογραφείον ''ο Παλαμήδης''

Εν Αθήναις, 1880

 

200

1

 

I/5

24

Liddon, Henry Parry

The divinity of our lord and saviour Jesus Christ: eight lectures preached before the University of Oxford in the year 1866

Rivigtons

London, 1867

 

200

1

 

I/4

25

Ζαχαριάδης, Κυριάκος

Νεώτατον μουσικόν εγκόλπιον: περιλαμβάνον το Αναστασιματάριον, τα Δοξαστικά των Δεσπ. Θεομ. εορτών και όλων των εορταζομένων αγίων, άπασαν την ενιαύσιον Ακολουθίαν…

παρά τω εκδότη Ν. Μιχαλοπούλω

Εν Αθήναις, 1894

τ.1ος: Εσπερινός

200

1

 

I/4

26

 

[Η κατά την Ανατολήν Δύσις: ήτοι ιστορικό-κριτική θεωρία των ενεργειών των εν Ανατολή δυτικών ιεραποστόλων]

Γ. Κ.

Εν Αθήναις, 1860

Λείπει η σελίδα τίτλου, προσφορά Ακαδημαικού Μάρκου Σιώτου

200

1

 

I/2

27

Wright, Charles H. H.

The importance of linguistic preparation for missonaries in general: with some remarks on christian literature in eastern vernaculars

Williams and Norgate

London and Edinburgh, 1863

 

200

1

 

I/4

28

 

Ωρολόγιον

[Τυπογραφείο του Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1862

Στην Αραβική γλώσσα. ''Πράξις Τυπογραφείου αρ.58''.

200

1

 

I/4

29

 

[Μέγα Ωρολόγιο]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου.

200

1

 

I/4

30

 

Atti dei tre santi martiri Taraco, Probo e Andronico del primo de quali si conserva e venera una reliquia insigne nella chiesa cattedrale di Modena

per gli eredi Soliani typografi reali

Modena, 1838

 

200

1

 

I/4

31

 

Die Jefuiten in Tirol / von einem Tiroler

bei Wilhelm Hoffmeister

Heidelberg, 1845

 

200

1

 

I/4

32

 

Nachzugelnde Stimme aus dem grossen jaufen uber die sogenannte "Krifts" des die Gustav - Adolf - Bereins und uber das Wesen der protest. Kirche / von einem praktischen Juristen

Verlag von  Gustav Dehler

Frankfurt am Main, 1847

 

200

1

 

II/2

33

 

Decouvertes d' un bibliophile: ou lettres sur differents de morale enseignes dans quelques seminaires de France

Imprimerie de G. Silbermann

Strasbourg, 1843

Deuxieme edition

200

1

 

II/2

34

Ullmann, C.

Betrachtungen aus Veranlassung eines neneren Vorfalls in der katholichen kirche

[s.n.]

Gotha, 1842

 

200

1

 

II/2

35

 

Das erste Concil der Deutsch- Katholischen Kirche: gehalten zu Leipzig: unter der Mitwirsung von Ezerski und Ronge

C. Berger's Buchhandlung

Leipzig, 1845

 

200

1

 

II/2

36

Μοσχάκης, Ιγνάντιος

Μελέται και λόγοι εκκλησιαστικοί

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Εν Αθήναις, 1883

 

200

1

 

I/4

37

Βούλγαρις, Ευγένιος

Αδολεσχία φιλόθεος: ήτοι εκ της αναγνώσεως της ιεράς μωσαϊκής Πεντατεύχου Βίβλου επιστάσεις ψυχωφελείς τε και σωτηριώδεις υπό του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως

εκ του τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις , 1858

τ.1ος: Εν ω αι επιστάσεις περιέχονται αι εκ της αναγνώσεως των τριών της Ιεράς Πεντατεύχου Γενέσεως, Εξόδου, Λευϊτικού

200

1

 

I/4

38

Βούλγαρις, Ευγένιος

Αδολεσχία φιλόθεος: ήτοι εκ της αναγνώσεως της ιεράς μωσαϊκής Πεντατεύχου Βίβλου επιστάσεις ψυχωφελείς τε και σωτηριώδεις υπό του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως

εκ του τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις , 1858

τ.2ος: Εν ω αι επιστάσεις περιέχονται αι εκ της αναγνώσεως των δυο της Ιεράς Πεντατεύχου Αριθμών, Δευτερονομίου, προς δε και αδολέσχημα φιλοσοφικόν κατά του των Ωκελλιτών συστήματος

200

1

 

I/4

39

Gersen, Giovanni

Sopra i quattro libri della imitazione di Christo / opera di Giovanni Gersen ... e l' antica versione toscana teste riprodotta a luce Ragionamento

per gli eredi Soliani typografi reali

Modena, 1844

 

200

1

 

I/4

40

Antoniades, Basilius

Die staatslehre des Thomas ab Aquino

verlag von J. H. Robolsky

Leipzig, 1890

 

200

1

 

I/4

41

Ιωαννίδης, Βενιαμίν

Ρητορεία των Ελλήνων της Εκκλησίας πατέρων

εκ του τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις , 1869

 

200

1

 

I/4

42

 

Επιτομή εκκλησιαστικής ιστορίας

[Τυπογραφείο Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1867

Στην Αραβική γλώσσα. ''Πράξις Τυπογραφείου αρ.70''.

200

1

 

I/4

43

Νικολόπουλος, Β. Κ., μετ.

[Πραγματεία περί της ενέργειας και των αποτελεσμάτων του Χριστιανισμού επί του Αστυκού των Ρωμαίων Δικαίου]

[χ.ό.]

[χ.τ., 1858]

Λείπει η σελίδα τίτλου.

200

1

 

I/2

44

Mano, G. A.

Des interets religieux de l' Orient au sujet des biens conventuels dans les Principautes-Unies: avec une annexe contenant les pieces officielles et les documents diplomatiques relatifs a cette question

chez Amyot

Paris, 1864

 

200

1

 

I/4

45

Διομήδης - Κυριακός, Αναστάσιος

Εκκλησιαστική ιστορία: από της ιδρύσεως της Εκκλησίας μέχρι τους καθ' ημάς χρόνων: εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα

εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως

Εν Αθήναις, 1881

τ.1ος: 1 - 860 μΧ. - Δεμένος μαζί και ο 2ος τόμος

200

1

 

I/4

46

Κόμμητας, Στέφανος

Εκκλησιαστική ιστορία: περιέχουσα τα αναγκαιότατα συμβεβήκοτα εις την ιεράν Εκκλησίαν οίον το κήρυγμα της πίστεως, τους διωγμούς, τας αιρέσεις, τας Συνόδους, κτλ.

εκ του τυπογραφείου "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη

Εν Ζακύνθω, 1861

2η έκδ.

200

1

 

I/2

47

Διομήδης - Κυριακός, Αναστάσιος

Δοκίμιον εκκλησιαστικής ιστορίας: χάριν των περί την θεολογίαν σπουδαζόντων

τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως

Αθήναι, 1872

 

200

1

 

I/5

48

Overbeck, J. J.

Catholic Orthodoxy and Anglo-Catholicism: a word about intercommunion between the English and the Orthodox Churches

N. Trubner & Co.

London, 1866

 

200

1

 

I/5

50

Michaud, Abbe

Sujets de meditations pour les jeunes filles

Alfred Mame et Fils, editeurs

Tours, 1898

 

200

1

 

II/2

51

Lohe, Wilhelm

Samenforner des Gebetes: ein Taschenbuchlein fur evangelische Christen

Drud und Verlag der C. P. Becfichen Buchhandlung

Norblingen, 1857

 

200

1

 

II/2

52

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ της Ελληνικής Τυπογραφείας του Φοίνικος

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

53

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Μαρτίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ της Ελληνικής Τυπογραφείας του Φοίνικος

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

55

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Μαΐου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν / διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολμαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου ; και παρ' αυτού αυξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ"

Βενετία, 1889

11η έκδ.

200

1

 

I/3

54

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Ιουνίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ της Ελληνικής Τυπογραφείας του Φοίνικος

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

56

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Ιουλίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ της Ελληνικής Τυπογραφείας του Φοίνικος

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

57

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Αυγούστου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ της Ελληνικής Τυπογραφείας του Φοίνικος

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

58

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Σεπτεμβρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν / διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολμαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου ; και παρ' αυτού αυξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ"

Εν Βενετία, 1889

11η έκδ.

200

1

 

I/3

59

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Οκτωβρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν / διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολμαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου ; και παρ' αυτού αυξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ"

Εν Βενετία, 1889

11η έκδ.

200

1

 

I/3

60

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Νοεμβρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά και της προσθήκης του Τυπικού κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ"

Εν Βενετία, 1843

 

200

1

 

I/3

61

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Απριλίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά της προσθήκης του Τυπικού: κατ' αρχαίαν μεν, νεωστί δε τυπωθείσαν διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τη εγγράφω αδεία αυτής

εκ των βιβλιεκδοτικών καταστημάτων Αναστασίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1905

έκδ. νεωτάτη επιμελημένη

200

1

 

I/3

62

 Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Δεκεμβρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά της προσθήκης του Τυπικού: κατ' αρχαίαν μεν, νεωστί δε τυπωθείσαν διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τη εγγράφω αδεία αυτής

εκ των βιβλιεκδοτικών καταστημάτων Αναστασίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1905

έκδ. νεωτάτη επιμελημένη

200

1

 

I/3

63

 

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Aκολουθία μετά και της αναγκαιοτέρας προσθήκης του Tυπικού: νεωστί μετατυπωθέν και επιμελώς διορθωθέν

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1816

 

200

1

 

I/3

64

 

[Παρακλητική]

Πατριαρχική Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου

[Ιεροσόλυμα], 1858

Στην αραβική γλώσσα. ''Πράξις τυπογραφείου αρ.33''.

200

1

 

I/6

65

 

[Πεντηκοστάριον]

Πατριαρχική Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου

[Ιεροσόλυμα], 1852

Στην Αραβική γλώσσα. ''Πράξις τυπογραφείου αρ.7''.

200

1

 

I/6

66

 

Απόστολος

Πατριαρχική Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου

[Ιεροσόλυμα], 1862

Στην αραβική γλώσσα. ''Πράξις τυπογραφείου αρ.50''.

200

1

 

I/6

67

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς

Κλήμεντος Αλεξανδρέως τα ευρισκόμενα = Clementis Alexadrini opera graece et latine: quae extant post accuratam D.V. Danielis heinsii recensionem …

apud Jeremiam Schrey

Coloniae, 1688

 

200

1

 

I/3

68

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Σειρά ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών εις την Οκτάτευχον και τα των Βασιλείων

εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ

Εν Λειψία της Σαξωνίας, 1772

τ.1ος: Την Πεντάτευχον περιέχων

200

2

 

I/3

69

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Σειρά ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών εις την Οκτάτευχον και τα των Βασιλείων

εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ

Εν Λειψία της Σαξωνίας, 1773

τ.2ος: Τον Ιησούν του Ναυή, τους Κριτάς, την Ρουθ και τας τέσσαρας Βασιλείας περιέχων

200

1

 

I/3

70

 Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού και πρεσβύτερου Ιεροσολύμων τα ευρισκόμενα πάντα = Sanctis patris nostri Joannis Damasceni monachi et presbyteri Hierosolymitani opera omnia quae exstant: et ejus nomine circumferuntur ex variis editionibus ... 

apud Joannem-Baptistam Delespine

Parisiis, 1712

Tomus primus

200

1

 

I/3

71

 Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού και πρεσβύτερου Ιεροσολύμων τα ευρισκόμενα πάντα = Sanctis patris nostri Joannis Damasceni monachi et presbyteri Hierosolymitani opera omnia quae exstant: et ejus nomine circumferuntur ex variis editionibus ... 

apud Joannem-Baptistam Delespine

Parisiis, 1712

Tomus secundus

200

1

 

I/3

74

 Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού και πρεσβύτερου Ιεροσολύμων τα ευρισκόμενα πάντα = Sanctis patris nostri Joannis Damasceni monachi et presbyteri Hierosolymitani opera omnia quae exstant: et ejus nomine circumferuntur ex variis editionibus et codicibus manu exaratis ... 

typis Gasparis Ghirardi

Venetiis, 1748

Tomus primus

200

1

 

I/3

72

 

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον

Πατριαρχική Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου

[Ιεροσόλυμα, 1863]

Στην Αραβική γλώσσα. ''Πράξις Τυπογραφείου αρ.57''

200

1

 

II/3

73

 

[Τριώδιο]

Πατριαρχική Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου

[Ιεροσόλυμα, 1856]

Στην Αραβική γλώσσα. ''Πράξις Τυπογραφείου αρ.22''

200

1

 

II/3

77

 

Menologium Graecorum: jussu Basilii Imperatoris: graece olim editum munificentia et liberalitate sanctissimi domini nostri Benedicti XIII: in tres partes divisum: nunc primum graece et latine prodit / studio et opera Annibalis Tit. S. Clementis presbyteri Card. Albani

apud Antonium Fantauzzi typographum and characterum fusorem

Urbini, 1727

Pars prima: Tres menses complectens Septembrem, Octobrem, et Novembrem

200

1

 

I/3

78

 

Menologium Graecorum: jussu Basilii Imperatoris: graece olim editum munificentia et liberalitate sanctissimi domini nostri Benedicti XIII: in tres partes divisum: nunc primum graece et latine prodit / studio et opera Annibalis Tit. S. Clementis presbyteri Card. Albani

apud Antonium Fantauzzi typographum and characterum fusorem

Urbini, 1727

Pars secunda: Tres menses complectens: A Decembri ad Februarium. - "Δ384β"

200

1

 

I/3

79

 

Menologium Graecorum: jussu Basilii Imperatoris: graece olim editum munificentia et liberalitate sanctissimi domini nostri Benedicti XIII: in tres partes divisum: nunc primum graece et latine prodit / studio et opera Annibalis Tit. S. Clementis presbyteri Card. Albani

apud Antonium Fantauzzi typographum and characterum fusorem

Urbini, 1727

 Pars tertia: Sex menses complectens: a Martio ad Augustum. - '' Δ384"

200

1

 

I/3

81

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1842

τ.1: Περιέχων το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

200

1

 

II/2

82

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1842

τ.2ος: Περιέχων τα κατά Μάρκον, Λουκά και Ιωάννην Ευαγγέλια

200

1

 

II/2

83

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1842

τ.3ος: Περιέχων τας Πράξεις των Αποστόλων και την προς Ρωμαίους Επιστολήν

200

2

 

II/2

84

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1843

τ.4ος: Περιέχων τας δυο προς Κορινθίους Επιστολάς

200

2

 

II/2

84

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1843

τ.5ος: Περιέχων την προς Γαλάτας Επιστολήν μέχρι της Προς Φιλήμονα

200

2

 

II/2

86

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1844

τ.6ος: Περιέχων την προς Εβραίους Επιστολήν και τας Επτά Καθολικάς

200

2

 

II/2

87

Φαρμακίδης, Θεόκλητος

Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων / εκδιδομένη υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδη

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1845

τ.7ος: Πετριέχων την Αποκάλυψιν του Ιωάννου

200

2

 

II/2

88

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Οσιος

Εορτοδρόμιον: ήτοι ερμηνεία εις τους Ασματικούς Κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών

εκ της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ

Εν Βενετία, 1836

 

200

1

 

I/6

89

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος

Ιστορία ιερά: ήτοι τα Ιουδαϊκά

Μονή Αγίων Πάντων

Εν Βουκουρεστίω, 1716

 

200

1

 

I/6

90

 

Τα Βιβλία: τουτέστιν η Θεία Γραφή της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης: και η μεν Παλαιά κατά τους εβδομήκοντα, εκ του ως οίον τε ακριβώς εκδοθέντος αρχαίου αλεξανδρινού χειρογράφου, η δε Καινή εκ της κατ' επικύρωσιν του της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου Κυρίλλου εκδόσεως έτει αωι΄ γενομένης

Εν τω της Αγιωτάτης Συνόδου Τυπογραφείω

Εν Μόσχα, 1821

 

200

3

 

II/2 & ΙΙ/1

91

Marini, Niccolo

Il Primato di S. Pietro: difeso dal prete bizantino, Pietro Atanasio il Retore (sec. XVII)

tipografia del Cav. V. Salviucci

Roma, 1899

 

200

1

 

I/6

92

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Οσιος

Κήπος χαρίτων: ήτοι ερμηνεία γλαφυρά εις τας θ΄ ωδάς της στιχολογίας: εκ διαφόρων συνεραινισθείσα παρά του αειμνήστου διδασκάλου Νικοδήμου Αγιορείτου…

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1819

 

200

1

 

I/6

95

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον

τύποις Φραγκίσκου Ανδρεόλα

Εν Βενετία, 1831

τ.1ος

200

1

 

I/6

96

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον

τύποις Φραγκίσκου Ανδρεόλα

Εν Βενετία, 1831

τ.2ος

200

1

 

I/6

97

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον

εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω

Εν Μόσχα, 1796

τ.2ος

200

1

 

I/6

93

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Χριστιανών Εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής Κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου Επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς Κυριακάς του όλου ενιαυτού

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1840

τ.1ος

200

1

 

I/6

94

Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος

Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Χριστιανών Εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής Κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου Επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς Κυριακάς του όλου ενιαυτού

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1840

τ.2ος

200

1

 

I/6

98

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Όσιος

Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ' επιστολαί / ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του μακαρίου Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ; μεταφρασθείσαι δε εις την καθ' ημάς κοινοτέραν διάλεκτον και σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου ..

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1819

τ.1ος: Την προς Ρωμαίους και την προς Κορινθίους Πρώτην περιέχων

200

1

 

I/6

99

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Όσιος

Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ' επιστολαί / ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του μακαρίου Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ; μεταφρασθείσαι δε εις την καθ' ημάς κοινοτέραν διάλεκτον και σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου ..

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1819

τ.2ος: Την προς Κορινθίους Δευτέραν, την προς Γαλάτας, την προς Εφεσίους, την προς Φιλιππησίους και την προς Κολοσσαείς περιέχων

200

1

 

I/6

100

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Όσιος

Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ' επιστολαί / ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του μακαρίου Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ; μεταφρασθείσαι δε εις την καθ' ημάς κοινοτέραν διάλεκτον και σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου ..

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1819

τ.3ος: Την προς Θεσσαλονικείς Πρώτην, και Δευτέραν, την Προς Τιμόθεον Πρώτην, και Δευτέραν, την προς Τίτον, την προς Φιλήμονα, και την προς Εβραίους περιέχων

200

1

 

I/6

101

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Όσιος

Βιβλίον καλούμενον χρηστοήθεια των Χριστιανών: περιέχουσα λόγους ψυχοφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών, προς δε, και τας κυριωτέρας εντολάς της Παλαιάς και Νέας διαθήκης

εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Μελισταγούς

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1838

 

200

2

 

I/6

102

Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ερμηνεία εις τους ΡΝ΄ Ψαλμούς του Προφητάνακτος Δαβίδ

Εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1855

τ.1

200

1

 

I/6

103

Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ερμηνεία εις τους ΡΝ΄ Ψαλμούς του Προφητάνακτος Δαβίδ

Εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1855

τ.2

200

1

 

I/6

105

Χριστόφορος, Μοναχός

Κανονικόν: ήτοι οι θείοι κανόνες των αγίων και πανσέπτων Αποστόλων, των τε Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, και των κατά μέρος θεοφόρων πατέρων

Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω

[Κωνσταντινούπολη, [17--]

 

200

1

 

I/5

106

Swete H. B.

On the early history of the doctrine of the Holy Spirit: with especial reference to the controversies of the fourth century

Deighton Bell and Co.

Cambridge, 1873

 

200

1

 

I/5

107

 

[Περιγραφή Αγίων Τόπων]

[Αυτοκρατορική Ακαδημία Κιέβου;]

[Κίεβο;], 1860

Στην αραβική γλώσσα. Ο τίτλος προέρχεται από ιδιόχειρη σημείωση στο εσώφυλλο.

200

1

 

I/5

108

Owen, Robert

An introduction to the study of dogmatic theology

Joseph Masters

London, 1858

 

200

1

 

I/5

109

 

Απάντησις της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας προς τα παρά της Υψηλής Πύλης αρτίως αποσταλέντα έγγραφα περί του Βουλγαρικού Ζητήματος

τύποις '' Βυζαντίδος''

εν Κωνσταντινοπόλει, 1868

 

200

1

 

I/5

110

 Γρηγόριος ο Παλαμάς, Άγιος

Ιεροσολυμιάς: ήτοι επίτομος ιστορία της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ από της θεμελιώσεως αυτής έως των νεωτάτων χρόνων

Εκ του Τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1862

 

200

1

 

I/5

111

Στούρζας, Αλέξανδρος

Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού

εκ της τυπογραφίας Γκέτς

Εν Πετρουπόλει, 1828

 

200

1

 

I/5

112

Στούρζας, Αλέξανδρος

Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού

εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1857

2η έκδ.

200

1

 

I/5

113

Ρομποτής, Π.

Χριστιανική ηθική

εκ του τυπογραφείου Ερμού

Εν Αθήναις, 1873

 

200

1

 

I/5

114

Μοσχάκης, Ιγνάντιος

Μελέται περί των Χριστιανών Απολογητών του δευτέρου και τρίτου αιώνος

εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη

Εν Αθήναις, 1876

 

200

1

 

I/5

115

Συνέσιος

Συνεσίου επιστολαί: μετά των σχολίων Νεοφύτου

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1812

 

200

1

 

I/2

116

Tondini, P. C.

La primaute de Saint Pierre: prouvee par les titres que lui donne l' Eglise russe dans sa liturgie

Victor Palme, editeur des Bollandistes

Paris, 1867

 

200

1

 

I/5

117

 

[Εβραικό Ευαγγέλιο]

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1871

Στην εβραική γλώσσα. Ιδιόχειρη ένδειξη στο εσώφυλλο ''Εβραϊκόν Ευαγγέλιον''. Υπογραφή ''Λεωνίδας Ιω. Φιλιππιδης'', αρ. 188

200

1

 

II/1

118

Ciampino, Ioanne

Ad sactissimum, et beatissimum patrem D. N. Innocentium XI pont. max Coniecturae: de perpetuo azymorum usu in Ecclesia Latina, vel saltem Romana: qua occasione vox Fermenti in Melchiadis, & Siricii Decretis, ac in epistola Innocentii I Rom. Pont. aliique veteres ecclesiastici ritus declarantur

ex typographia Ioannis Iacobi Komarek

Romae, 1688

 

200

1

 

I/5

119

D'  Eichthal, Gustave

Les Evangiles

Librairie de Hachette

Paris, 1863

Premiere partie: Examen critique et comparatif des trois premier Evangiles. Tome 1er

200

1

 

I/5

120

D'  Eichthal, Gustave

Les Evangiles

Librairie de Hachette

Paris, 1863

Premiere partie: Examen critique et comparatif des trois premier Evangiles. Tome 2eme.

200

1

 

I/5

121

Νεκτάριος Κεφαλάς, Αγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως

Ευαγγελική Ιστορία: δι' αρμονίας των κειμένων των ιερών ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, και Ιωάννου

εκ του τυπογραφείου Π. Λεωνή

Εν Αθήναις, 1903

 

200

1

 

I/5

122

Παπαδόπουλος - Βρετός, Ανδρέας

Α. Παπαδοπούλου Βρετού, πρώην Επιστάτου της Βιβλιοθήκης της Ιουνίου Ακαδημίας επιστολή προς τον ελωγιμώτατον ιππότην Ανδρέαν Μουστοξύδην, πρώην Έφορον της εν Ελλάδι Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, περί του βιβλίου επιγραφομένου Άνθος της Παλαιάς τε και Νέας Διαθήκης υπό Ιωαννικίου Καρτάνου κτλ.

εκ του τυπογραφείου Α. Γκάρπολα

Αθήνησιν, 1847

 

200

1

 

I/5

123

Pressense, Edmond, de

L' ecole critique et Jesus - Christ: a propos de la vie de Jesus de M. Renan

Ch. Meyrueis

Paris, 1863

 

200

1

 

I/5

124

Θωμόπουλος, Στέφανος N.

Ο Απόστολος Ανδρέας

Βασιλικόν Τυπογραφείον Ιγγλέση - Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις 1899

 

200

3

 

I/5

125

 

Τα έργα της πίστεως της Ρωμαϊκής Εκκλησίας: εις τρόπον ομιλίας διδασκάλου και μαθητού

[χ.ό.]

[χ.τ., 17--;]

Λείπει η σελίδα τίτλου. Ένδειξη ''αρ.53''

200

1

 

I/5

126

Δενδρινός, Προκόπιος

Εγκόλπιον ιερόν: ήτοι σπούδασμα: αποδεικτικόν από των Ιερών Γραφών κατά των αντιλεγόντων και αντιφερομένων εναντίον της Θεοτόκου και του ζωοποιού Σταυρού: οις προσετέθη και λόγος, προσφωνηθείς εν τη εγκαθιδρύσει της κατά Πόρον Εκκλησιαστικής Σχολής

εκ της τυπογραφίας Κ. Τόμπρα Κυδωνιέως

Εν Ναυπλίω, 1832

 

200

2

 

I/5

127

Βαλλιάνος, Θεόδωρος

Διάλογοι περί Ορθοδοξίας της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας: μεταξύ ερευνητού και πεποιθότος, οις προστίθεται και απόσπασμα εκ της εγκυκλίου επιστολής Φωτίου, Πατριάρχου της Βασιλευούσης, προς τας Ανατολικάς Πατριαρχικάς Καθέδρας

εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως

Αθήνησιν, 1853

 

200

1

 

I/5

128

 

The Orthodox doctrine of the Apostolic Eastern Church: or a compendium of christian theology: translated from the greek to which is prefixed, an historical and explanatory essay on general catechism and appended, a treatise on melchisedec

Whittaker &Co.

London, 1857

 

200

1

 

I/5

129

Jennings, David

Jewish antiquties: or, a course of lectures on the three first books of Godwin's Moses and Aaron: to which is annexed a dissertation on the hebrew language

printed for  William Baynes and Son

London, 1825

"A new edition".

200

1

 

I/5

130

 

Η Καινή Διαθήκη = Novum Testamentum Graece: ad fidem optimorum librorum recensvit Ioh. Aug. Henr. Tittmannus prof. Lips.

sumtibus ex typis Caroli Tauchnitii

Lipsiae, 1824

Editio stereotypa

200

2

 

I/5

131

Birbeck Nevins, J.

The revision of the New Testament: a paper read before the Literary and Philosophical Society of Liverpool, March 6th 1882

D. Marples

Liverpool, 1882

 

200

1

 

I/5

132

 

Εσωτερικαί ενάργειαι της εμπνεύσεως των Γραφών: θεωρία ωφελιμωτάτη εις πάντα άνθρωπον, εκ του αγγλικού μεταφρασθείσα υπό Ν. Βάμβα

εν τω εξ Αμερικής Φιλελληνικώ Τυπογραφείω

Εν Ερμουπόλει, 1837

2η έκδ.

200

3

 

I/5

133

 

Ράππι ι ίσα ελ μεσιχιν: αχδι τζεδιδινιν γιουνανι λισανινδαν τουρκ λισανινα τερτζουμεσι

δε Κάστρονουν Πασμαχανεσινδέ

Ισταμπολδά, 1826

Στην τουρκική διάλεκτο γραμμέννη με το ελληνικό αλφάβητο

200

1

 

II/3

134

 

Τα τέσσαρα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού άγια Ευαγγέλια: εις την κοινήν διάλεκτον μετά πάσης επιμελείας νεωστί μεταφρασθέντα

εξετυπώθη παρά Τιλλίγγου της Χελσέας

Εν Λονδίνω, 1827

 

200

1

 

I/5

135

Κύριλλος ο Ιεροσολύμων

Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τα σωζόμενα: προς αρχαία χειρόγραφα και τας δοκιμωτέρας των εκδόσεων αντιπαραβληθέντα, σημειώσεσι τε κριτικαίς και ερμηνευτικαίς πλουτισθέντα υπό του πανοσιολογιωτάτου διδασκάλου Διονυσίου Κλεόπα

εκ του τυπογραφείου του Π. Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1867

τ.1ος

200

1

 

I/5

136

Κύριλλος ο Ιεροσολύμων

Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τα σωζόμενα: προς αρχαία χειρόγραφα και τας δοκιμωτέρας των εκδόσεων αντιπαραβληθέντα, σημειώσεσι τε κριτικαίς και ερμηνευτικαίς πλουτισθέντα υπό του πανοσιολογιωτάτου διδασκάλου Διονυσίου Κλεόπα

εκ του τυπογραφείου του Π. Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1868

τ.2ος

200

1

 

I/5

137

Μωραϊτίδης, Αλέξανδρος

Παρθενίας εγκώμιον: δύο μακρά ποιήματα εκ των επών: μεταγραφέντα εμμέτρως εις την νεοελληνικήν διάλεκτον: μετά προλεγομένων και διαφωτιστικών σημειώσεων

Ι. Ν. Σιδέρης

Αθήναι, [1922]

 

200

1

 

I/5

138

Anselm, S.

Meditations and prayers to the Holy Trinity and our Lord Jesus Christ

 John Henry Parker

Oxford, 1856

 

200

1

 

I/3

139

Trench, Richard Chenevix

Synonyms of the New Testament: being the substance of a course of lectures addresed to the theological students, King's College, London

Macmillan and Co

Cambridge, 1854

 

200

1

 

II/2

140

 

Της Καινής Διαθήκης άπαντα

εκ του τυπογραφείου Πιττικού

Κανταβριγία, 1843

ιδιόχειρη ένδειξη '' Υπό Ιωάννου Πέτρου Δημητρίου υπό Κωνσταντίνου Σουζάνας 1882''

200

1

 

II/2

141

Diotallevi, Alessandro

L' idea d' un vero penitente ravvisata nel penitente Re Davidde: da lui espressa nel salmo cinquantessimo …

appressio Giambatista Novelli

In Venezia, 1780

 

200

1

 

I/4

142

 

Cantiques de Saint - Sulpice: manuel des catechismes de premiere communion et de perseverance: a l' usage des paroisses et des maisons d' education

Librairie de Mme Ve Poussielgue - Rusand

Paris, 1862

 

200

1

 

II/2

143

 

Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρως ημών Ιησού Χριστού: μεταφρασθείσα εις κοινήν διάλεκτον

εξετυπώθη παρά του Ου. Κλούες

εν Λονδίνω, 1827

 

200

5

 

II/2

144

 

Η Καινή διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού: μεταφρασθείσα εκ του ελληνικού

ετυπώθη δι' επιμελείας Καρόλου του Κλαΐου Τυποθέτου της Ακαδημίας

εν Κανταβριγία, 1869

 

200

1

 

I/4

145

 

[Καινή Διαθήκη]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει το εξώφυλλο, η σελίδα τίτλου και οι σ.1-304.

200

1

 

II/1

146

White, J.

Diatessaron: sive integra historia Domini Nostri Jesu Christi Graece ex IV Evangeliis inter se collatis ipsisque evangelistarum verbis apte et ordinate dispositis confecta subjungitur Evangeliorum brevis

e typographeo Clarendoniano

Oxonii, 1803

Editio tertia

200

1

 

II/1

147

 

[Εκατονταετηρίς των από Χριστού Σωτήρος εν ανθρωπήσαντος]

[χ.ό.]

[χ.τ., 1---]

Λείπει η σελίδα τίτλου, ενδειξη ''αρ.142''

200

1

 

I/2

148

Αθανασιάδης, Σπυρίδων

Πραγματεία περί του πώς δύναται τις να ευδαιμονηή αληθινήν ευδαιμονίαν εν τω κόσμω. Περί καθήκοντος του Χριστιανού. Αποδείξεις περί της του Θεού υπάρξεως και της αθανασίας της ψυχής. Περίληψις της ιεράς κατηχήσεως εν γένει. Επιστολήν προς τον Σπ. Σακελλάριον και βίος του Νεοφύτου Δούκα

εκ της τυπογραφίας Α. Σ. Αγαπητού

Εν Πάτραις, 1866

 

200

1

 

I/2

149

Κορομηλάς, Ανδρέας

Κατήχησις: ή Ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας: προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων

εκ της τυπογραφίας , Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1844

6η έκδ.

200

3

 

I/5

150

Ηλιού, Λοϊζος

Φιλοσοφική κατά Χριστόν ηθική

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1889

 

200

1

 

I/5

151

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής

Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν / του Αγίου Ενδόξου και Πανευθήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου ; συντεθείσα υπό του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ανθίμου

Εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1856

 

200

1

 

II/2

152

Di Sales, Francesco

Εισαγωγή προς την ευλαβή ζωήν / συνθεμένη παρά του εν αγίοις Επισκόπου Φραντζίσκου Δε Σάλες: διά το πνευματικόν όφελος εκείνων μαλίστα, όπου ανάμεσα εις ταις φροντίδες του κόσμου επιθυμούσι να αγκαλιάσουσι την ευλαβήν ζωήν, και εις το στάσιμόν πως να αγιασθούσι = Introduzione alla vita divota composta dal S. Vescovo Francesco di Sales: a vantaggio spirituale di coloro specialmente, che in mezzo alle faccende del mondo desiderano di abbracciar la vita divota, e di santificarsi ognuno nel proprio ftato

από την τυπογραφείαν των κληρονόμων του Καραττώνου

Βερώνη, 1782

τ.2ος. - Γραμμένο στα Ελληνικά και στα Ιταλικά

200

1

 

I/5

153

Τέρπου, Νεκτάριος,  Ιερομόναχος

Βιβλίον καλούμενον πίστις: αναγκαίον εις κάθε απλούν άνθρωπον, με μαρτυρίας προφητών, Ευαγγελίων, Αποστόλων, και άλλων σοφών διδασκάλων: περιέχει δε και λόγους εκλεκτούς πανυ ωφελίμους

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1818

 

200

1

 

II/1

154

 

Χριστιανική διδασκαλία: περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της ορθοδόξου πίστεως εις τα οποία πρέπει να διδάσκωνται οι παίδες: με ερμηνείαν τινά πώς γίνεται το σημείον του Τιμίου Σταυρού

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου

Εν Βενετία, 1864

 

200

1

 

I/5

155

Διαμαντής, Ρώσιος

Λατίνων θρησκείας έλεγχοι: 36 και τις ο εκάστου λόγος / συλεχθείσαι παρά του λογιωτάτου διδασκάλου Διαμαντή ρωσίου , του εκ Σμύρνης και μετ' επιμελείας διορθωθείσα …

παρά Αντώνη Μπράτην

Ενετίησι, εις Αμστελτάμι, 1748

 

200

1

 

II/1

156

 

[Επιτομή των εις τον προφήτην Ησαΐαν καταβεβλημένων διαφόρων εξηγήσεων Προκοπίου Χριστιανού σοφιστού]

[s.n.]

[s.l., 1579]

Λείπει η σελίδα τίτλου, αρ.'' D544a''.

200

1

 

II/1

157

Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας

Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσαρα Ευαγγέλια

[χ.ό.]

Romae, 1542

 

200

1

 

I/6

104

Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας

Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσαρα ιερά Ευαγγέλια

παρά Ιωάννη Γουτλόπ Εμμανουήλ Πραϊτόφ

Εν Λειψία της Σαξωνίας, 1761

 

200

1

 

I/6

158

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Οσιος

Συναξαριστής: των δώδεκα μηνών του ενιαυτού / πάλυ μεν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας ; νυν δε δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου συναξαριστού και μεθ' όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς, και εις τρεις τόμους διαιρεθείς υπό του εν μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου Αγιορείτου

εν τη τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων

Εν Βενετία, 1819

τ.1ος: Περιέχων τους τέσσαρας μήνας του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

200

1

 

I/3

159

Μεταξάς, Νικόλαος

Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης: μετ' επιτόμου γεωγραφίας και γεωγραφικού χάρτου της Παλαιστίνης

Βιβλιοπωλείον , Μιχαήλ Σαλιβέρου

Εν Αθήναις, 1910

14η έκδ.

200

1

 

II/1

160

 

Η Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού / μεταφρασθείσα εις την σημερινήν των Ελλήνων διάλεκτον δι' αδείας της Ανατολικής Εκκλησίας ; μετατυπωθείσα δε απαραλλάκτως από την Βιβλικήν Εταιρείαν της Γενεύης, προς χάριν των Ελλήνων

από το τυπογραφείον Πέτρου Αντωνίου Βοννάντου

Γενεύη, 1831

 

200

8

 

I/6

161

 

[Ερμηνεία των ιερών Ευαγγελίων]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου, αρ.Δ.689

200

1

 

I/5

162

 

Ιστορία της Παλαιάς Γραφής: εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού εις την ημετέραν καθομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάννη Ιεροδιακόνου του εκ της Αγιάσου της Μιτυλήνης

εκ της τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβίκη

εν Βιέννηι της Αυστρίας, 1819

τ.1ος. -  "Δ.261''

200

1

 

I/6

163

 

Ιστορία της Παλαιάς Γραφής: εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού εις την ημετέραν καθομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάννη Ιεροδιακόνου του εκ της Αγιάσου της Μιτυλήνης

εκ της τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβίκη

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1821

τ.2ος. -    "261α''

200

1

 

I/6

164

 

Ιστορία της Παλαιάς Γραφής: εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού εις την ημετέραν καθομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάννη Ιεροδιακόνου του εκ της Αγιάσου της Μιτυλήνης

εκ της τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβίκη

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1821

τ.3ος. -  ''Δ261β''

200

1

 

I/6

165

Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας

 Ορθόδοξος διδασκαλία: ήτοι χριστιανική θεολογία εν συνόψει: συγγραφείσα εις κατήχησιν της Καισαρικής Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός και Αυτοκρατορικού Διαδόχου πασών των Ρωσσιών Παύλου Πέτροβιτζ

παρά Ιωσήφ τω Γερολδίω

Εν Βιέννη, 1783

"Δ.541''

200

2

 

II/1

166

Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας

Ορθόδοξος διδασκαλία: ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας

εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1836

'Δ.324''

200

1

 

II/1

167

 

[Ιερά ιστορία]

[Τυπογραφείο του Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1855

Στην αραβική γλώσσα. - (Πράξις Τυπογραφείου, αρ.12). ''255''

200

1

 

I/4

168

Κομνηνός, 'Ανθιμος

Ορθόδοξος διδασκαλία: περιηγητής ή πρεσβύτης: διδάσκαλος της Ορθοδόξου Ανατολικής, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας

εκ της τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη

Εν Αθήναις, 1837

 ''Δ.310''

200

2

 

II/1

169

Αθανάσιος ο Πάριος

Επιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων

εν τη τυπογραφία του Βράιτκοπφ και Έρτελι

Εν Λειψία της Σαξωνίας, 1806

'Δ.525''

200

1

 

I/5

170

 

Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής

εν τη τυπογραφία της Αγιοτάτης Συνόδου

Εν Μόσχα, 1839

σφραγίδα {δωρεά Εθν. Βιβλιοθήκης}. 'Δ.475''

200

1

 

I/5

176

Βασίλειος

Όρμος σωτήριος: βιβλίον ψυχωφελές: ευμεθόδως φιλοπονηθέν εις τέσσαρά τε κεφάλαια διαιρεθέν και εν απλή φράση συντεθέν παρά του ευγενεστάτου και φιλογενούς Άρχοντος ποστελνίκου κυρίου κυρίου Βασιλείου

παρά τη εν Βιέννη της Αυστρίας ελληνική τυπογραφία Ιωάννας Σχράιμβλ

[Βιέννη], 1805

" Δ 45 "

200

1

 

I/5

177

Καραντσάς, Δημήτριος Ιωάν.

Θρησκευτικόν σύγραμμα διαιρούμενον εις μέρη τρία

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1861

Μέρος 1ον: Στοχασμοί περί διαφόρων θρησκευτικών αντικειμένων. " Δ282" , "Δ 23 " , "Δ283 "

200

3

 

I/2

178

Καραντσάς, Δημήτριος Ιωάν.

Θρησκευτικόν σύγραμμα διαιρούμενον εις μέρη τρία

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1862

Μέρος 2ον: Έκθεσις χριστιανικής ευαγγελικής ηθικής. - "Δ284", "Δ285"

200

3

 

I/2

179

Καραντσάς, Δημήτριος Ιωάν.

Θρησκευτικόν σύγραμμα διαιρούμενον εις μέρη τρία

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1862

Μέρος 3ον: Σύνταγμα της θεανθρωπολογίας ή σύναξις των περικοπών του Ευαγγελίου των αφορωσών την θεότητα και ανθρωπότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εξήγησις αυτών. - "Δ287", "Δ288"

200

2

 

I/2

180

Δενδρινός, Προκόπιος

Διδασκαλία χριστιανική: ήτοι ιερά κατήχησις των ορθών δογμάτων και μυστηρίων της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας συλλεγείσα παρά διαφόρων πατέρων προς χρήσιν των παίδων και του ιερού κλήρου και πάντος Ορθοδόξου

εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος

Αθήναι, 1841

" Δ117"

200

1

 

I/4

181

Βαλέττας, Ιωάννης Ν.

Επιστολιμαία διατριβή κατά των λεγόντων ότι εννοητέον εστί προ του Θ΄ άρθρου του Συμβόλου της πίστεως το ρήμα ''πιστεύω''

Clayton and Co.

Εν Λονδίνω, 1871

"Δ41"

200

1

 

I/2

182

Ebersolt, Jean

Les eglises de Costantinople

Ernest Leroux, editeur

Paris, 1913

"αρ.1"

200

1

 

I/3

183

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia  Joannis Baptistae Regozza

Venetiis, 1734

tomus primus. - "Δ713"

200

1

 

II/3

184

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia  Joannis Baptistae Regozza

Venetiis, 1734

tomus secundus. - "Δ714"

200

1

 

II/3

185

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia  Joannis Baptistae Regozza

Venetiis, 1734

tomus tertius. - "Δ715"

200

1

 

II/3

186

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia  Joannis Baptistae Regozza

Venetiis, 1740

tomus quartus. - "Δ716"

200

1

 

II/3

187

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1740

tomus quintus. - "Δ717"

200

1

 

II/3

188

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1741

tomus sextus. - "Δ718"

200

1

 

II/3

189

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1741

tomus octavus. - "Δ719"

200

1

 

II/3

190

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1741

tomus undecimus. - "Δ720"

200

1

 

II/3

 

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: praefatio et omiliae XXXIV in Epistolam ad Hebraeos

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1741

tomus duodecimus

200

1

 

II/3

 

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα = Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia: quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur

ex typographia Francisci Pitteri

Venetiis, 1741

tomus decimustertius

200

1

 

II/3

191

 

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον: αφιερωθέν μεν τω ποτέ Μακαριωτάτω και Σοφωτάτω Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρίω κυρίω Χρύσανθω τω Νοταρά: νεωστί δε μετατυπωθέν και επιμελώς διορθωθέν

παρά Δημητρίω Θεοδοσίω τω εξ' Ιωαννίνων

Ενετίησι, 1785

"Δ191"

200

1

 

II/3

192

Παύλος, Μοναχός

Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων πατέρων: από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα οικειώστε και προσφόρως εκτεθείσα Παύλου του οσιωτάτου μοναχού ...

παρά Αντωνίω τω Βόρτολι

Ενετηίσι, 1783

"Δ527"

200

1

 

II/3

193

Αγάπιος Λάνδος ο Κρης

Πηδάλιον της νοητής νηός, της μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των ορθοδόξων Εκκλησίας: ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, των αγίων Οικουμενικών Συνόδων, των τοπικών και των κατά μέρος θείων πατέρων, ελληνιστί μεν χάριν αξιοπιστίας, εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου ιερομονάχου και Νικοδήμου μοναχού

εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Γκαρπόλα

Εν Αθήναις, 1841

"Δ535", σφρ. Διοίκησις Τήνου".

200

1

 

II/3

194

Αγάπιος, Ιερομόναχος

Πηδάλιον της νοητής νηός, της μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας: ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, των αγίων Οικουμενικών Συνόδων, των τοπικών και των κατά μέρος θείων πατέρων ελληνιστί μεν χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι δια δε την καθ' ημάς κοινοτέρας διάλεκτου προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου ιερομονάχου και Νικοδήμου μοναχού

εν τη τυπογραφία Βραΐτκοπφ και Αϊρτελ

Εν Λειψία της Σαξωνίας, 1800

Βρίσκεται στο ερμάριο των παλαιών βιβλίων. "Δ.537",

200

1

 

 

195

 

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον: εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκης επιμελώς διορθωθέν μετά προσθήκης των της Παλαιάς μαρτυριών και νυν λαμπρότερον εκδοθέν

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, [1898]

"α/α 2 πρωτ. 4-9-86"

200

1

 

II/3

196

Ζοιρνικάβιος Βορύσσος, Αδάμ

Περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του πατρός: πραγματείαι θεολογικαί εννέα και δέκα: Και Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού κεφάλαια συλλογιστικά πεντήκοντα επτά προς Λατίνους άχρι του νυν ανέκδοτα: και Θεοφίλου του Κορυδαλέως απάντησις προς Σωφρόνιον Ποκζάσκι

εν τω Τυπογραφείω της εν Πετρουπόλει Αυτοκρατορικής Ακαδημίας των Επιστημών

Εν Πετρουπόλει, 1797

τ.1ος: Περιέχων τας επτά πρώτας των ειρημένων πραγματειών. - "Δ205"

200

1

 

II/3

80

Ζοιρνικάβιος Βορύσσος, Αδάμ

Αι λοιπαί δώδεκα των ΙΘ΄ πραγματειών των περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του πατρός: και Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού κεφάλαια συλλογιστικά πεντήκοντα και  επτά προς Λατίνους: και Θεοφίλου του Κορυδαλλέως προς Σωφρόνιον Ποκζάσκι Ρέκτορα της εν Κιαιβίω Σχολής και εν Γιασίω της Μολδαβίας ηγουμενεύσαντα απάντησις

εν τω Τυπογραφείω της εν Πετρουπόλει Αυτοκρατορικής Ακαδημίας των Επιστημών

Εν Πετρούπολει, 1797

τ.2

200

1

 

II/3

197

Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον: εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκης επιμελώς διορθωθέν: μετά προσθήκης των της Παλαιάς μαρτυριών και νεωτέρας εις τα κανόνια των Ευαγγελίων τυπικής υποσημειώσεως

εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου

Ενετηίσιν, 1857

"α/α1 πρωτ. 26/9/95"

200

1

 

II/3

198

 

Ακολουθίαι των αγίων τεσσάρων νέων του Χριστού Μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου των εν Ρεθύμνη Κρήτης μαρτυρησάντων και του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παμφλαγόνος προς δε και Μακαριστάρια ψαλλόμενα εις θεομητορικάς εορτάς και εορταζομένους Αγίους

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1865

Άνηκε στο Λεωνίδα Φιλιππίδη και είναι δεμένο μαζί με άλλα βιβλία και περιοδικά. Η ράχη έχει τίτλο "Διάφορα''

200

1

 

I/4

199

Αντώνιος, Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας

Λόγος εκφωνηθείς την 19ην Οκτωβρίου 1875, ημέραν Κυριακήν κατά τα εγκαίνεια της Ιερατικής Σχολής

Τυπογραφείον η "Κέρκυρα"

εν Κερκύρα, 1875

"Δα2"

200

1

 

I/4

200

Βωτηράς, Αγησίλαος

Ανωφελής μετάνοια: διήγημα ηθηκόν

εκ του τυπογραφείου Γ. Καρυοφύλλη

Εν Αθήναις, 1877

"145"

200

1

 

II/1

201

Φωκαεύς, Θεόδωρος

Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής μουσικής: συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον παρά των τριών ενδόξων μουσικοδιδασκάλων Χρύσανθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

παρά τω εκδότη Γ. Καμπάση

Εν Αθήναις, 1902

"Α.686"

200

1

 

II/1

202

 

[Τυπικό]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

"Δ618" . Λείπει η σελίδα τίτλου

200

1

 

I/4

203

Γεώργιου, Ιωάννης

Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων και των εθίμων αυτών, μετ' αποδείξεων εκ της ιεράς και θείας Γραφής παλαιάς τε και νέας / μεταφρασθείσα εκ της μολδαβικής εις την καθ' ημάς απλουστέραν των Γραικών διάλεκτον υπό Ιωάννου Γεωργίου: εν η προσετέθησαν περί το τέλος εκ των παρά του Παύλου Μεδίκων γραφέντων τα εκλεκτότερα

Γεώργιος Γάτζος

[χ.τ.], 1818

"Δ.95"

200

1

 

II/2

204

Bezoles R.

Le Bapteme

Maisonneuve et Cie, editeurs

Paris, 1874

Άνω του τίτλου: Science des Religions. - "Δ50"

200

1

 

II/2

205

Δαπόντες, Καισάριος Κωνσταντίνος

Εξήγησις της θείας Λειτουργίας / συλλεχθείσα και στιχουργηθείσα παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε του μετωνομασθέντος Καισαρίου …

παρά Μάρκου Πούλιου

εν Βιέννη της Αουστρίας, 1795

τ.1ος. - "α/α1 πρωτ.4/8/87"

200

1

 

I/3

206

Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

Ερμηνεία εις τους Αναβαθμούς της Οκτωήχου

εκ του Τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

εν Ιεροσολύμοις, 1862

"Δ466"

200

1

 

I/4

207

 

Συλλογή των κατά τας θείας Λειτουργίας απάσων των Κυριακών αναγινωσκομένων περικοπών του ιερού Ευαγγελίου: μετά της εις το απλούν εκάστης αυτών παραφράσεως εκ της εν έτει 1831 αδεία της Μεγάλης Εκκλησίας εκδόσεως: προς χρήσιν των Σχολείων

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

εν Ερμουπόλει Σύρου, 1859

"Δ237"

200

2

 

I/4

208

Εμμανουήλ

Ο Απόστολος Σωφρόνιος: ποίημα

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

εν Ερμουπόλει Σύρου, 1861

"Δ185"

200

1

 

I/4

209

Milesi, Francesco

Lettera pastorale di S. E. Reverendiss Francesco Milesi per la divina misericordia Patriarca di Venezia …

dalla typographia di Alvisopoli

Venezia, 1816

"Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

200

1

 

I/4

210

Λεβίδης, Νικόλαος Δ.

Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Μαρτίου 1927 εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ υπέρ του Παναγίου Τάφου

τυπογραφείον , Ιωάννου Καρανάσου

Αθήναι, [192-]

"Δα10"

200

1

 

I/4

211

Λεβίδης, Νικόλαος Δ.

Λόγος εκφωνηθείς τη 29 Μαρτίου 1927 εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ υπέρ του Παναγίου Τάφου

τυπογραφείον , Ιωάννου Καρανάσου

Αθήναι, [1927]

"Δα10"

200

1

 

I/4

212

Scott, Thomas

A pastorial for the year 1878

published at Bethel

Dublin, 1878

"68"

200

1

 

II/1

213

 

Οκτώηχος

[Τυπογραφείο του Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1870

Γραμμένο στην αραβική γλώσσα. "Δ474".

200

1

 

I/4

214

Καββαθάς, Ευθύμιος

Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Σεραφείμ: του εν όρει του Δομπού της Λεβαδείας ασκήσαντος και εορταζομένου τη ΣΤ΄ του μηνός Μαΐου, ήτις εξεδόθημεν το πρώτον εκ χειρογράφου κειμένου …

ύποις Αττικού Μουσείου

εν Αθήναις, 1885

"21''.

200

1

 

I/4

215

Ραφαήλ, Καψοκαλυβίτης

Ιαματική χάρις: ήτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ' οίκους κατά αλφάβητον και δύο ευχάς προς την Αγίαν Βαρβάραν

εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος

εν Βενετία, 1866

'Δ545" :

200

1

 

II/2

216

Bock, Fr.

Antiquites sacrees conservees dans les anciennes collegiales de S. Servais et de Notre-Dame a Maestricht

typis de Jos. Russel

Maestricht, 1873

"127"

200

1

 

I/2

217

Χαμουδόπουλος, Μηνάς

Ερμηνεία της ιεράς Λειτουργίας

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

εν Αθήναις, 1887

"Δ690"

200

1

 

II/1

218

Νικηφόρος ο Χίος, Άγιος

Λειμωνάριον: περιέχον ακολουθίας και βίους νέων μαρτύρων και οσίων

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

εν Ερμουπόλει, 1856

τ.2ος

200

2

 

I/5

220

Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ.

Κεφαλληνίας χριστιανικαί αρχαιότητες

εκ του τυπογραφείου της Εστίας

εν Αθήναις, 1900

"Δ200"

200

1

 

I/4

221

Λαμπάκης, Γεώργιος

Γενική εισαγωγή εις την χριστιανικήν αρχαιολογίαν: λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω τη 25 Νοεμβρίου 1896

εκ του τοπογραφείου "Νομικής"

Αθήνησιν, 1897

"Δ.α.9"

200

1

 

I/4

222

 

Ακολουθία της αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου Ευθημίας: συν τη της οσίας Θεοφανούς της Βασιλίδος / συνετεθείσαι αμφότεραι υπό τινος ευσεβούς

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

εν Κωνσταντινουπόλει, 1857

"584"

200

1

 

I/4

223

Βελημάς, Γεώργιος

Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου: του συνασκήσαντος εν τη νήσω Κρήτη μετά και άλλων συνασκητών αυτού εννενήκοντα εννέα

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

Εν Ερμουπόλει, 1857

"188","Δ53"

200

2

 

I/4

224

 

Ακολουθία του αγίου μάρτυρος και θαυματουργού Τρύφωνος: ψαλλομένη τη Α΄ Φεβρουαρίου: ερανισθείσα εκ διαφόρων χειρογράφων κα επιμελώς διορθωθείσα παρά ιεροδιδασκάλου ανδρός, εν η προσετέθη και ο βίος του αγίου, εκ του Νέου Παραδείσου, και ευχή ικετήριος προς τον άγιον, υπέρ προφυλάξεως χωραφίων, κήπων και αμπελώνων, φθειρομένων υπό ερπετών, ακρίδων και ζωϋφίων

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

Εν Ερμουπόλει, 1855

"Δ381"

200

1

 

I/4

225

Φιλάρετος, Σωτήριος Δ.

Ο νόμος και αι εντολαί του Θεού: ο δεκάλογος και το Ευαγγέλιον

Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν. Γ. Ιγγλέση

Εν Αθήναις, 1894

"36"

200

1

 

II/2

226

 

Αι θείαι Λειτουργίαι

[Τυπογραφείο του Παναγίου Τάφου]

[Ιεροσόλυμα], 1860

"Δ366" : Βιβλίο γραμμένο στην αραβική Γλώσσα. Πράξις Τυπογραφείου: αρ.46.

200

1

 

I/4

227

Συνέσιος

Αι επιστολαί Συνεσίου του Κυρηναίου μετά των σχολίων του διδασκάλου Νεοφύτου ιεροδιακόνου του Πελοποννησίου

εν τη τυπογραφία Γεωργίου του Βεντότη

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1792

"Φ244"

200

2

 

I/2

228

Πανδής, Αρσένιος

Αι Επιστολαί:μετά σχολίων του Νεοφύτου του ιεροδιακόνου

εκ του τυπογραφείου Αντωνίου Πολυλά.

Κέρκυραι, 1850

"Δ483"

200

1

 

II/2

229

Κοντόνης, Ιωάννης

Θεολογία συνοπτική εκ των θείων γραφών και ιερών Συνόδων: συνερανισθείσα και αποδειχθείσα και εις δύο μέρη τμηθείσα: έτιγε τω λόγω αυξηθείσα του Αγίου Επιφανείου Περί πίστεως και τη ιστορία των αιρέσεων κατά τον αυτόν παρά Ιωάννου Κοντόνη του Ζακυνθίου

εκ του τυπογραφείου "Η Αυγή"

Εν Ζακύνθω, 1861

"Δ317"

200

1

 

II/2

230

Αυγουστίνος, Αγιος, Επίσκοπος Ιππώνος

Το Κεκραγάριον του θείου και ιερού Αυγουστίνου Επισκόπου Ίππωνος: ήτοι βιβλία τέσσαρα: Α. Αι μελέται. Β. Τα μονολόγια. Γ. Το περί της του Χριστού θεωρίας. Δ. Το περί συντριβής καρδίας: εν οις περιέχονται αινέσεις τε, και δεήσεις, και ευχαριστίαι θερμόταται, ας ο θεσπέσιος πατήρ προς Θεόν αναπέμπων ενδελεχώς εκέκραγεν

εν τω τυπογραφείω Αυγούστου του Σεμένου

Εν Μόσχαι, 1824

2η έκδ. - "Δ40", "264"

200

1

 

II/2

231

 De Matthaei, Christiani Friderici

Novae ex Ioanne Chrysostomo eclogae LII Graece: ex rencensione montefalconii et cum eius, savilii, aliorumque animadversionibus: denuo accesserunt variae lectiones aliarum editionum emendationes textus, commentarius et index vocabulorum

in officina Breitkopfii et Haertelit

Mosquae et Lipsiae, 1807

"Δ711"

200

1

 

II/2

232

Muralt, Edouard

Notice sur une traduction espagnole de l' Evangile suppose de S. Barnabe, a la Bibliotheque I. P.: lu le 16 Juin 1848

[s.n.]

[s.l., 184-]

" Α' Βαπ. 3669"

200

1

 

I/4

233

Gagarin, P.J.

La Russie sera-t-elle Catholique?

 Charles Douniol, libraire

Paris, 1856

"Δ83"

200

1

 

I/4

234

Εμμανουήλ, Ευάγγελος

Ο Ελληνικός Καθολικισμός και το εν τη Καθολική Εκκλησία Σχίσμα

τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1862

"Δ185α"

200

1

 

II/1

235

Dick, Thomas

The philosophy of religion: or an illustration of the moral laws of the universe

published by William Collins

Glasgow, [18--]

"Λ19β"

200

1

 

I/4

236

Τυπάλδος, Ζήσιμος Γ. Π.

Ο παπά Μπασιάς: ήτοι τα κατά τον βίον και τον θάνατον του αοιδίμου και εναρέτου ιερέως Παναγή Τυπάλδου Μπασιά, Κεφαλλήνος

εκ της τυπογραφίας Ν. Γ. Ιγγλέση

Εν Αθήναις, 1888

Οι σελίδες είναι δεμένες με λάθος σειρά. - "84"

200

1

 

I/4

237

Σακελαρίου, Δ. Ζ.

Πολιτική και χριστιανική πείρα του Δ. Ζ. Σακελλάριου

εκ του Τυπογραφείου της "Αστραπής"

Εν Αθήναις, 1895

"Δ554"

200

1

 

I/4

238

 

The Anglo-Catholic Sacramentary / by a Catholic priest

G.J., Palmer

London, 1867

 Part I: From ancient uses of the Catholic Church

200

1

 

II/1

239

 

The Anglo-Catholic Sacramentary / by a Catholic priest

G.J., Palmer

London, 1869

 Part II: From ancient uses of the Catholic Church

200

1

 

II/1

240

 

The Anglo-Catholic Sacramentary / by a Catholic priest

G.J., Palmer

London, 1869

 Part III: From ancient uses of the Catholic Church

200

1

 

II/1

241

 

Liturgie ou Ordinairre de la Messe: a l' usage des fideles de l' eglise: Catholique-Gallicane

Librairie Sanduz et Fischbacher, editeurs

Paris, 1875

"Α Βαπ.3618"

200

1

 

II/1

242

Κάρρερ, Φ.

Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός: και τα εν Ζακύνθω συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν

τυπογραφείον ο "Φώσκολος" Σ. Καψοκεφάλου

Εν Ζακύνθω, 1891

"Δ2898"

200

1

 

II/1

243

Borovnitsky, Ivan

The origin and composition of the Roman Catholic Liturgy and its difference from that of the Orthodox Church

Joseph Masters

London, 1863

"Θ119"

200

1

 

I/4

244

 

Σιωνίτης Υμνωδός: ή μελωδικοί και θείοι ύμνοι ους ψάλλομεν περιερχόμενοι και λιτανεύοντες εις τα εντός του πανιέρου Ναού της Αναστάσεως πανσέβαστα προσκυνήματα και θεία παρεκκλήσια

Εκ της Τυπογραφείας του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1855

"Δ345"

200

1

 

II/2

245

 

Σχέσις της Εκκλησίας προς την επιστήμην την πολιτικήν και τον πολιτισμόν

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1900

"Αποθήκη Πολαπλών 11910"

200

1

 

II/1

246

Θεόκλητος Βίμπος, Μητροπολίτης Αθηνών

Γαμικόν: ήτοι περί συνοικεσίων εγκόλπιον: προς χρήσιν του Κλήρου

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1892

"Δ.67"

200

1

 

II/1

247

Αγαπητός, Αγάπητος Σ.

Οι ένδοξοι Έλληνες του 1821: ή οι πρωταγωνισταί της Ελλάδος: εταιρισταί, κατηχηταί, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, δωρηταί, λόγιοι, ευεργέται

τυπογραφείον Α. Σ. Αγαπητού

Εν Πάτραις, 1877

1ος τ.

200

1

 

I/2

248

 

Ο φιλάνθρωπος: ήτοι τερπνή συνεράνισις ιερών φιλανθρωπικών και άλλων ειδήσεων

[χ.ό.]

Εν Μελίτη, 1827

"243"

200

1

 

II/2

249

 

Αι Θείαι Λειτουργίαι: των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου συν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου: μετετυπώθησαν εγκρίσει της Ι. Συνόδου του Β. της Ελλάδος... / επιστασία  δε του … Ιεροθέου του Βυζαντίου…

εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου

Εν Αθήναις, 1835

"Δ82"

200

1

 

II/2

250

 

Γράμματα δύο Συνοδικά: απολυθέντα επί της πρώτης Πατριαρχείας Γρηγορίου του Ε΄

εκ τοτ τυπογραφείου της "Αλήθειας"

Εν Αθήναις, 1874

"Δ112"

200

1

 

II/2

251

 

Le renversement de la Constitution: ou tres-humble representation d' un cure titulaire a son eveque sur la Constitution du Pape Clement XI du 8 Septembre 1713: avec des reflections pour chacune des cent et une propositions condamnees par…

[s.n.]

[s.l.], 1718

"A Βαπ.3395"

200

1

 

II/2

252

 

[Filippi gramatica]

[s.n.]

[s.l., 1---]

Λείπει το εξώφυλλο, η σελίδα τίτλου και οι σ.1-48.

200

1

 

II/1

253

Πάπας Πίος IX

Certaine pratique partout rayonnante du Vatican preuve negative de l' infaillibite pontificale avec le plus grand eclat et revelation tres-etendue, bien sure authentiques en mains forcant, en toute necessite de conscience a cette publication: ou defense de la papaute infaillible contre les attaques pratiques et publiques de Pie IX lui meme

Imprimerie Sinimberghi

Rome, 1872

"ΒΒ3880"

200

1

 

II/2

254

Ν. Ν

Lettre a monsieur le professeur H. de Treitschke a propos de quelques jugements sur l' Englise de Russie

S. Hirzel

Leipzig, 1874

"1320"

200

1

 

II/2

255

Καλογεράς, Νικηφόρος

Λόγος επικήδειος εις τον αοίδιμον Αλέξανδρον Αρχιεπίσκοπον Σύρου και Τήνου εκφωνηθείς εν τω Ιερώ Ναώ της Μητροπόλεως Αθηνών

εκ του τυπογραφείου της "Φιλοκαλίας"

Αθήνησι, 1875

"Δ.α8"

200

1

 

II/1

256

Λατάς, Διονύσιος

Η θεία Λειτουργία του αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφόθεου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων: εκδοθείσα μετά διατάξεως και σημειώσεων

τύποις Σ. Καψοκέφαλου

Εν Ζακύνθω, 1886

"Δ.356"

200

1

 

I/4

257

Γεωργίου, Φίλλιπος

Ειδήσεις ιστορικαί περί της Εκκλησίας της Κύπρου

εκ του Τυπογραφείου "Ερμού"

Αθήνησιν, 1875

"Δ.77"

200

1

 

I/4

258

Θωμόπουλος, Στέφανος Ν.

Η ιερά Μονή Ομπλού

τύποις "Φοίνικος" Ηρακλέους Π. Ευμορφόπουλου

Εν Πάτραις, 1903

"Δ.235"

200

1

 

I/5

259

Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης

Αι δύο γνήσιαι επιστολαί του Αγίου Κλήμεντος Πάπα Ρώμης

εκ του τυπογραφείου Ν. Ρουσοπούλου

Εν Βόλω, 1901

"Δ.190"

200

1

 

I/5

260

 

Ακολουθία ιερά εις την Μετάστασιν της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1885

 

200

1

 

II/1

 

 

Επιστολιμαίον υπόμνημα της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας προς τας λοιπάς Ορθοδόξους Αυτοκεφάλους Αγίας Εκκλησίας περί της κατά τα έτη 1868-1870 πορείας του κατά Βουλγάρους εκκλησιαστικού ζητήματος

τύποις Αντωνίου Κορομηλά

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870

 

200

1

 

I/5

 

 

Απάντησις εις την περί των χωριζουσών τας δυο Εκκλησίας διαφορών Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Εγκύκλιον της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως / υπό Μ. Μ. ιερέως Καθολικού

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1895

 

200

1

 

I/5

 

Ιωάννης, ο εκ της Λίνδου

Το ιερόν Άσμα των Ασμάτων του σοφού Σολομώντος / εξηγηθέν μεν και κατά δύναμιν διασαφηθέν παρά του ταπεινού εν ιερομονάχοις και αποστολικού ιεροκήρυκος Ιωάννου του εκ της Λίνδου και προσαφιερωθέν παρ' αυτού τη αγιωτάτη του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία …

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1785

 

200

1

 

II/3

 

 

[Ο ιερέας Ιωάν. Ε. Χιλλ.]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

 

200

1

 

I/5

 

 

Nel culto divino si trova il ripato a tanti mali che affliggono la nostra Italia: ragionamento del sacerdote Giuseppe Maria Renzoni: publicato nel tempo del colera morbus, anno 1867

Tipografia di Bernardo Morini

Roma, 1867

 

200

1

 

I/5

 

 

Maria tutto puo e tutto vuole: a beneficio de' suoi figli: ragionamento settimo del sacerdote Giuseppe Maria Renzoni

[s.n.]

[Roma, 18--]

 

200

1

 

I/5

261

[Κυμινήτης, Τραπεζούντιος]

Εορτολόγιον εν ω περίτινων ζητημάτων προλαμβανομένων, περι ακριβούς χρονολογίας, περί πασών των εορτών και της αυτών θεωρίας, περί του Αγίου Πάσχα, περί τινών εκκλησιαστικών κανονίων, περί του συντομωτάτου μηνολογίου / πονηθέν μεν παρά του σοφωτάτου διδασκάλου της εν Βουκουρεστίω αυθεντικής Ακαδημίας Κυρίου Σεβαστού Τραπεζούντιου του Κυμινήτου

[χ.ό.]

[χ.τ., 1701]

"21", "Θεολογία 18". Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

263

 

[Ψαλτήριον του Δαβίδ]

[χ.ό.]

[χ.τ., 17--;]

"Δ.725". Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

264

Εφραίμ ο Σύρος, Όσιος

Τα του οσίου πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου ασκητικά εις την καθομιλουμένην μετηνεγμένα υπό Μάρκου Δ. Σακορράφου

τύποις Λακωνίας

Αθήνησι, 1864

"Δ.556". Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων

200

1

 

 

265

Συρίγος, Μελέτιος

Μελετίου Συρίγου ιερομονάχου του Κρητός αντίρρησις προς την εκδοθείσαν ομολογίαν της χριστιανικής πίστεως υπό Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως επιγραφείσαν εν ονομάτι των χριστιανών απάντων της Ανατολικής Εκκλησίας, εκ της Ελλήνων εις την κοινήν μετενεχθείσαν διάλεκτον

Μπασαράμπας, Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Βοεβόδας Ουγκροβλαχίας

Εν Μπουκουρέστιω, 1690

"Δ.169". Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων

200

1

 

 

266

Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτυρας

Του αγίου Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος Ζήνα και Σερήνω, λόγος παραινετικός προς Έλληνας…

ex officina Roberti Stephani Regii

Lutetiae, 1551

"Δ.247", σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

267

Θεοδώρητος, Επίσκοπος Κύρου

Του μακαριωτάτου Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου, ερμηνεία εις το Άσμα των Ασμάτων του σοφού Σολομώντος, μετά και τινών εξηγήσεων εις την αυτήν ερμηνείαν κατά παράφρασιν του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, του αγίου Νείλου του Ασκητού και του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, μεθ' ετέρας εξηγήσεως πάνυ ωραίας δια στίχων πολιτικών του υπερτίμου Ψελλού

παρά Ιωάννη Αντώνιω τω Ιουλιάνω

Ενετίησιν, 1639

"Δ.212", σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

268

Cartari Regiano, Vincenzo

Le imagini degli dei degli antichi

a appresso Pietro Paulo Tossi

In Padoa, 1608

"248" σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

269

Σεραφείμ

Βιβλίον καλούμενον ραντισμού στηλίτευσις. - πρώτον μεν τύπω εκδοθείς εν Κωνσταντινουπόλει ότε ο Οικουμενικός Θρόνος εκοσμείτο παρά του Παναγιωτάτου πατρός ημών κυρίου κυρίου Κυρίλλου ; νυν δε το δεύτερον εδόθη εις τύπον εις τρίγλωσσον ελληνιστί, λατινιστί και ιταλιστί διά ωφέλειαν πολλών τινών ορθοδόξων και στηλίτευσιν των κακοδόξως φρονούντων, διά δαπάνης και εξόδου της σεβασμίας και βασιλικής μονής της κατά την νήσον Κύπρον επιφημιζομένης του Κύκκου δι' επιστασίας και επιμελείας του πανοσολογιωτάτου κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου

παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Πρείτκοπφ

Εν Λιψία της Σαξωνία, 1758

"Δ580" σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

270

Κλήμμης

[Διαταγαί των αγίων Αποστόλων διά Κλήμμεντος του Ρωμαίων Επισκόπου τε και πολίτου καθολική διδασκαλία]

[χ.ό.]

[χ.τ., 15--;]

 σφρ. Διοίκησις Τήνου". Λείπει η σελίδα τίτλου. Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

271

 

[Εκκλησιαστική ιστορία]

 

[χ.τ., 1715;]

"Δ.34". Λείπει η σελίδα τίτλου. Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

272

Μελέτιος

Του μακαριωτάτου πατρός ημών Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας , Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιωπίας και πάσης γης Αιγύπτου περί της αρχής του πάπα: ως εν είδει επιστολών

[Κνέζης, Βασίλειος]

 

"Δ.375", σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρισκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων.

200

1

 

 

273

Μακάριος

[Του Μακαρίου Θεοδωρίτου Επισκόπου Κύρου, Ερανιστής: ήτοι πολύμορφος]

ex officina Ernesti Voegelini Constantiensis

Lipsiae, 1568

"Δ.211", σφρ. Διοίκησις Τήνου", Βρίσκεται στο ερμάριο των πολύ παλιών βιβλίων

200

1

 

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.