Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

100 Φιλοσοφία και Ψυχολογία

 

 

 

22

Σοάυιος, Φραγκίσκος

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής / νεωτέρα τινί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου ...

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Ενετίησιν, 1804

 

100

1

 

I/1

23

Σοάυϊος, Φραγκίσκος

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής / νεωτέρα τινί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου ...

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

εν Βενετία, 1818

τ.1ος: Περιέχων την Αναλυτικήν. -  2η έκδ.

100

1

 

I/1

24

Σοάυϊος, Φραγκίσκος

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής / νεωτέρα τινί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου ...

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

εν Βενετία, 1818

τ.2ος: Περιέχων την Διαλεκτικήν. - 2η έκδ.

100

1

 

I/1

25

Σοάυϊος, Φραγκίσκος

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής / νεωτέρα τινί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου ...

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

εν Βενετία, 1818

τ.3ος: Περιέχων την Μεταφυσικήν. - 2η έκδ.

100

1

 

I/1

26

Σοάυϊος, Φραγκίσκος

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής / νεωτέρα τινί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου ...

παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

εν Βενετία, 1818

τ.4ος: Περιέχων την Ηθικήν. - 2η έκδ.

100

1

 

I/1

27

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ

Σύνταγμα φιλοσοφίας

εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθ. Τεσεβεκίου

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1818

τ.1ος: Περιέχων εμπειρικήν ψυχολογία, και κρηπίδα της φιλοσοφίας

100

1

 

I/1

28

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ

Σύνταγμα φιλοσοφίας

εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθ. Τεσεβεκίου

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1818

τ.2ος: Περιέχων Λογικήν, και επίμετρον αυτής την καθολικήν Γραμματικήν

100

1

 

I/1

29

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ

Σύνταγμα φιλοσοφίας

εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθ. Τεσεβεκίου

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1819

τ.3ος: Περιέχων Μεταφυσικήν και Αισθηματικήν

100

1

 

I/1

30

Κούμας, Κωνσταντίνος Μ

Σύνταγμα φιλοσοφίας

εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθ. Τεσεβεκίου

εν Βιέννη της Αυστρίας, 1820

τ.4ος: Περιέχων την πρακτικήν Φιλοσοφίαν, ήγουν περί Δικαίου, Ηθικήν Θεολογίαν, και επίμετρον αυτών την Παιδαγωγικήν

100

1

 

I/1

31

Γραβεζάνδος, Γ.Ι. Σ.

Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν: περιέχουσα την Μεταφυσικήν και την Λογικήν

εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Λιούμπη, Γαρίω και Ποπόβ

εν Μόσχα, 1805

 

100

1

 

I/1

32

Βούλγαρις, Ευγένιος

Η Λογική / εκ παλαιώντε και νεωτέρων συνερανισθείσα υπό Ευγενίου Διακόνου του Βουλγάρεως

εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ

εν Λειψία της Σαξονίας, 1766

 

100

1

 

I/1

33

Βατατζής, Ιωάννης

Νικηφόρου Μονάστου και Πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή Λογικής / συγγραφείσα Ιωάννη Δούκιτε και Βασιλεί τω Βατατζή περίπου … : ήδη δε τύποις δεύτερον εκδοθείσα, μετά της επιτόμου αυτού Φυσικής, εφεξής δε, ό,τε περί σώματος του αυτού και περί ψυχής εκτέθειται λόγος ...

εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ

εν Λειψία της Σαξονίας, 1784

 

100

1

 

I/1

34

Αινέκκιος , Ιω.

Στοιχεία της Λογικής και Ηθικής Φιλοσοφίας: ων προηγείται Ιστορία Φιλοσοφίας

εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτου

εν Βιέννη της Αουστρίας, 1808

 

100

3

 

I/1

35

Γενουήνσιος

Γενουηνσίου Στοιχεία της Μεταφυσικής: εξελληνισθέντα μεν εκ της λατινίδος φωνής υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως …

εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη

εν Βιέννη της Αουστρίας, 1806

 

100

5

 

I/2

36

Κουτσουβέλης Αντώνιος

Περί της αξίας της Φιλοσοφικής Επιστήμης και της ιστορίας αυτής: λόγος εισιτήριος εις την Ιστορίαν της Φιλοσοφίας: απαγγελθείς τη 17 Οκτωβρίου 1886

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη

εν Αθήναις, 1887

 

100

1

 

I/2

37

Καΐρης, Θεόφιλος

Γνωστική: η των του ανθρώπου γνώσεων σύντομος έκθεσις

εκ του τυπογραφείου Εμμαννουήλ Αντωνιάδου

εν Αθήναις, 1849

 

100

1

 

I/1

38

Ζιούη, Ε.

Η Ηθική εφαρμοσθείσα εις την Πολιτικήν: δια να χρησιμεύση ως εισαγωγή εις τας παρατηρήσεις επάνω εις τα ήθη των Γάλλων κατά τον ιθ' αιώνα

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1828

 

100

1

 

I/1

39

Rousseau, Jean-Jacques

Λόγος περί της αρχής και βάσεως της ανισότητος των ανθρώπων προς αλλήλους

[χ.ό.]

εν Παρισίοις, 1818

 

100

1

 

I/1

40

Επίκτητος

[Φιλοσοφίας εγχειρίδιον]

[χ.ό.]

[χ.τ., 18--]

Λείπει η σελίδα τίτλου

100

1

 

I/1

41

Dick, Thomas

On the improvement of society by the diffusion of knowledge: or an illustration of the advantages which would result from a more general dissemination of national and scientific information among all ranks

 William Gollins

Glasgow, 1833

 

100

1

 

I/1

42

Cicero, Tullius

Oratio pro Archia poeta: texte latin: publie avec une notice, un agrument analytique et des notes en francais

 Libraire Hachette 

Paris, 1881

 

100

1

 

I/1

43

Verien, M.

Phaedri Augusti liberti fabularum libri quinque: d' apres les meilleurs textes: avec une vie de Phedre et des notes en Francais: suivi des imitations de la Fontaine

Dezobry et E. Magdaleine

Paris , [18--]

 

100

1

 

I/1

44

Harant, Al.

Tite Live livres XXIII, XXIV et XXV: d' apres les travaux les plus recents: avec notice, sommaires, et notes historiques, litteraires et philologiques

Librairie Classique de Eugene Belin

Paris, 1883

"nouvelle edition"

100

1

 

I/1

45

Binn, W

Publii Virgilii Maronis opera: accompagnee de notes et remarques grammaticales, philologiques et historiques et precedee d' une notice litteraire

Imprimerie et Librairie Classiques Maison Jules Delalain et fils

Paris, 1880

"edition classique"

100

1

 

I/1

46

Zimmermann, Robert

Philosophische Propaedeutik

 Wilhelm Braumuller

Wien, 1860

 

100

1

 

I/1

47

Huxley, Th.

Hume : sa vie, sa philosophie

Librairie Germer Bailliere

Paris, 1880

 

100

1

 

I/2

48

Yeiser, John O.

Immortality: established through science

National Magazine Association

Omaha, c.1913

 

100

1

 

I/2

49

Flourens, P.

Psychologie comparee

Garnier Freres, libraires-editeurs

Paris, 1864

2eme ed.

100

1

 

I/2

50

Cicero, Tullius

Tullii Ciceronis tusculanarum disputationum libri quinque / recognovit Reinholdus Klotz

suptibus et typis B. G. Teubneri

Lipsiae, 1876

 

100

1

 

I/2

51

Corneliius Nepos

Cornelii Nepotis vitae: ex recensione Caroli Halmil

in aedibus B. G. Teubneri

Lipsiae, 1873

 

100

1

 

I/2

52

Schenkl, Carlo

Esercizi greci: ad uso dei Ginnasii

Ermanno Loescher

Roma, Torino et Firenze, 1876

Parte prima

100

1

 

I/2

53

Goluchowski, Joseph

Die Philosophie: in ihrem Verhaltnisse zum Leben ganzer Volker und einzelner Menschen

bei J. J. Palm und Ernst Enke

Erlangen, 1822

 

100

1

 

I/2

54

Kappotas, Angelus-Demetrius

de Hesiodi Carmine: quod opera et dies inscribitur

apud Adolphum Winter

Lipsiae, 1856

 

100

1

 

I/2

55

 

Chrestomathiae graecae

[s.n.]

[s.l., 1---]

Pars II: Continens fragmenta ex Herodoto, Thucydide, Demosthene et Plutarcho. - Λείπει η σελίδα τίτλου

100

1

 

I/2

56

Schmid, Theodor

Q. Horatii Flacci opera omnia: ex recensione Joh. Christiani Jahn.

suptibus et typis B. G. Teubneri

Lipsiae, 1867

 

100

1

 

I/1

57

De la Mothe Fenelon, Salignac

Les aventures de Telemaque: fils d' Ulysse

Alfred Mame et fils, editeurs

Tours, 1867

"nouvelle edition"

100

1

 

I/1

58

P. Vergili Maronis

P. Vergili Maronis Aeneis: in usum scholarum / recognovit Otto Ribbeck

in aedibus B. G. Teubneri

Lipsiae, 1875

 

100

1

 

I/2

59

Cousin, Victor

Philosophie populaire / par Victor Cousin: suivi de la premiere partie de la Professeur de Foi du Vicaire Savoyard sur la morale et la religion naturelle

Pagnerre Libraire

Paris, 1849

 

100

1

 

I/2

60

Cousin, Victor

Manuel de l' histoire de la philosophie: traduit de l' Allemagne de Tannemann par V. Cousin

Societe Belge de Librairie, Impr. et Pepeterie Hauman, Cattoir

Bruxelles, 1837

t.1er

100

1

 

I/2

61

Cousin, Victor

Manuel de l' histoire de la philosophie: traduit de l' Allemagne de Tannemann par V. Cousin

Societe Belge de Librairie, Impr. et Pepeterie Hauman, Cattoir

Bruxelles, 1837

t.2nd

100

1

 

I/2

62

Ζαλούχος, Δημήτριος Σ.

Περί ελευθερίας

εκ του τυπογραφείου ''ο Παλαμήδης''

εν Αθήναις, 1891

 

100

1

 

I/2

63

Σχαϊδεμάχερ, Κάρολος

Μελέται κατά του Υλισμού

εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη

εν Αθήναις, 1874

 

100

1

 

I/2

64

 Βράιλας - Αρμένης, Πέτρος

Περί της ενότητος των λογικών στοιχείων: διατριβή αναγνωσθείσα εν τω Συλλόγω Παρνασσώ τη 19 Δεκεμβρίου 1875

τυπογραφείον η "Ιονία"

εν Κερκύρα, 1875

 

100

1

 

I/2

65

 Θερειάνος, Δ.

Διάγραμμα Στωίκής Φιλοσοφίας

τύποις του Αυστριακού Λόϋδ

εν Τεργέστη, 1892

Μέρος 1ον: Αρχαία στοά

100

1

 

I/2

66

Φένελων

Επιτομή των βίων των ενδόξων φιλοσόφων της αρχαιότητος: ομού με τα δόγματα, τα συστήματα, το ηθικόν των και συλλογήν των ωραίων γνωμών αυτών

εκ της τυπογραφείας Ι. Α. Κοσμέτου

εν Κωνσταντινουπόλει, 1842

2η έκδ.

100

1

 

I/2

67

Παπαδόπουλος, Χρήστος Δ.

Στοιχεία Λογικής: προς χρήσιν της σπουδαζούσης νεολαίας

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

εν Αθήναις, 1895

2η έκδ.

100

1

 

I/2

68

 Βράιλας - Αρμένης, Πέτρος

Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία

Τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη

εν Κέρκυρα, 1862

 

100

1

 

I/2

69

Halm, Karl

Griechisches Lefebuch fur die zwei ersten Jahre eines griechischen Lehrkurses

Joseph Lindauer'sche Buchhandlung

Munchen, 1840

 

100

1

 

I/2

70

Caesar, Iulius C.

Les commentaires de Cesar

[chez Anselin et Pockard, editeurs]

[Paris, 1826]

t.1er: Geurre des Gaules

100

1

 

I/1

71

Caesar, Iulius C.

Les commentaires de Cesar

[chez Anselin et Pockard, editeurs]

[Paris, 1826]

t.2nd: Guerre civile

100

1

 

I/1

72

Caesar, Iulius C.

C. Juli Caesaris commentarii de bello civili / in isum scholarum recognavit Bernardus Dinter

in aedibus B. G. Teubneri

Lipsiae, 1880

 

100

1

 

I/1

73

 

[Ένα βιβλίο διαστάσεων 10,5 x 7 cm. στη γερμανική γλώσσα δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης]

[s.n.]

[s.l., 1---]

'Λείπει η σελίδα τίτλου. - Εκπαιδευτικά'' ,''Α' Βαπ. 6676''

100

1

 

I/1

74

Cicero, Tullius

Selecta Marci Tullii Ciceronis opera: notis illustrata, et in quatuor partes distributa

Librairie Classique de Perisse Freres

Lyon et Paris, 1847

Pars secunda

100

1

 

I/1

75

 Liard, Louis

La Science Positive et la Metaphysique

Librairie Germer Bailliere

Paris, 1879

 

100

1

 

I/2

76

Βιζυηνός, Γεώργιος Μ

Στοιχεία ψυχολογίας: προς χρήσιν των γυμνασίων και των διδασκαλείων

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

εν Αθήναις, 1888

 

100

1

 

I/2

77

 

[Force et matiere]

[Theodor Thomas]

[Leipzig, 18--]

"33". Λείπει η σελίδα τίτλου

100

1

 

I/2

78

Tommaseo, Nicolo

Aforismi della scienza prima

Presso Ant. Fort. Stella e figli

Milano, 1837

"Λ70"

100

1

 

I/2

79

Lendvai, Rodolphe

Infinite, eternite et divinite de l' homme et solutions de problemes physiques, biologiques, esthetiques et ethiques

Imprimerie Leo Szeredai

Budapeste, [1923]

"Λ40"

100

1

 

I/2

80

Ovidius

Publii Ovidii Nasonis metamorphoseon libri XV / expurrgati et explanati cum appendice de diis et heroibus poeticis auctore Josepho Juvencio e Societate Jesu

Typis Academicis Societatis Jesu

Venetiis, 1726

"56"  "Φιλοσοφία 1"

100

1

 

I/1

81

Laertius, Diogenis

Diogenis Laertii de vitis dogmatibus et apophthegmatibus: clarorum philosophorum libri decem: graece et latine

impensis Ioannis Pavli Kravsii

Lipsiae, 1759

"B.a2"

100

1

 

I/2

82

Leroux, Pierre

Refutation de l' eclectisme: ou se trouve exposee la vraie definition de la philosophie: et ou l' on explique le sens, la suite, et l' enchainement des divers philosophes depuis Descartes

Librairie de Charles Gosselin

Paris, 1841

nouvelle edition. "Λ.41", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

100

1

 

I/2

83

Μαρτίνος, Βενιαμίν

Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών: ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας: κατ' ερωταπόκρισιν: συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου

παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1799

τ.1ος

100

1

 

I/1

84

Μαρτίνος, Βενιαμίν

Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών: ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας: κατ' ερωταπόκρισιν: συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου

παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1799

τ.2ος

100

1

 

I/1

85

Ferrai, E.

Per l' inaugurazione della Sala della Scuola di Magistero in Lettere e Filosofia: parole del Direttore della Scuola Prof. E. Ferrai

Angelo Draghi, Libraio-Editore

Padova, 1881

σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

100

1

 

I/2

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker