Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

 

884   Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία

 

 

491

Ξενοφών

Ξενοφώντος Ελληνικά

Δ. & Π. Δημητράκος

Εν Αθήναις, 1927

Τεύχος δεύτερον, Βιβλία Γ΄ και Δ΄

884.3

1

 

491

Ξενοφών

Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Αθηναίων Πολιτεία

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

2η έκδ. - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 6)

884.3

1

 

491

Ξενοφών

Ξενοφώντος Ελληνικά: (Βιβλία Α΄και Β΄)

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 12). - Στη ράχη: Ξενοφώντος Ελληνικά 1 (Α-Δ) . - Κυκλοφορεί μαζί με: Ξενοφώντος Ελληνικά: Βιβλία Γ΄ και Δ΄

884.3

1

 

491

Ξενοφών

Ξενοφώντος Ελληνικά: (Βιβλία Ε΄και Στ΄)

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Στη ράχη: Ξενοφώντος Ελληνικά 2 (Ε-Ζ)

884.3

1

 

492

Ξενοφών

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ξενοφώντος Απολογία Σωκράτους, Συμπόσιον, Αγησίλαος. - Στη ράχη: Ξενοφώντος Έργα ; 1

884.3

1

 

493

Ξενοφών

Ξενοφώντος Οικονομικός

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1958

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 28). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ξενοφώντος Πόροι ή περί προσόδων. - Στη ράχη: Ξενοφώντος Έργα ; 2

884.3

1

 

494

Ξενοφών

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία: Βιβλία Α΄ και Β΄

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 81). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία: Βιβλία Γ΄ και Δ΄. - Στη ράχη: Ξενοφώντος Έργα ; 3

884.3

1

 

494

Ξενοφών

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία: Βιβλία Ε΄ και Στ΄

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1958

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 94). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία: Βιβλία Ζ΄ και Η΄. - Στη ράχη: Ξενοφώντος Έργα ; 4

884.3

1

 

495

Ξενοφών

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα: (ο βίος και η φιλοσοφία του Σωκράτους)

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.2ος . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 33)

884.3

1

 

496

Ξενοφών

Ξενοφώντος Οικονομικός

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 49)

884.3

1

 

497

Ξενοφών

Απολογία Σωκράτους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1981

Ανατύπωση από το περιοδικό "Κασταλία"

884.3

1

 

498

Κυριακού, Κοσμάς

Εκλογαί εκ των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος: διηρημέναι εις μεθοδικάς ενότητας μετά σημειώσεων, πίνακος κυρίων ονομάτων, σχεδίων μαχών, εικόνων, τοπογραφικού χάρτου και γεωγραφικού

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1914

6η έκδ.

884.3

1

 

499

Ηρόδοτος

Ηροδότου Ιστορία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

Περιέχει: Βιβλία Ι (Κλειώ) και ΙΙ (Ευτέρπη). - (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 12). - Στη ράχη: Ηροδότου Μούσαι 1

884.3

1

 

499

Ηρόδοτος

Ηροδότου Ιστορία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

Περιέχει: Βιβλία ΙII (Θάλεια). - Στη ράχη: Ηροδότου Μούσαι 2

884.3

1

 

499

Ηρόδοτος

Ηροδότου Ιστορία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

Περιέχει: Βιβλία ΙV (Μελπωμένη) και V (Τερψιχόρη). - (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 29). - Στη ράχη: Ηροδότου Μούσαι 3

884.3

1

 

499

Ηρόδοτος

Ηροδότου Ιστορία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

Περιέχει: Βιβλία VΙ (Ερατώ) και VΙΙ (Πολύμνια). - Στη ράχη: Ηροδότου Μούσαι 4

884.3

1

 

499

Ηρόδοτος

Ηροδότου Ιστορία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

Περιέχει: Βιβλία VΙII (Ουρανία). - Στη ράχη: Ηροδότου Μούσαι 5

884.3

1

 

500

Αγγελής, Φίλιππος Δημ.

Αρχαί και δίκαια εκ της Ιστορίας του Ηροδότου

[χ.ό.]

Αθήναι, 28 Αυγούστου 1955

 

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 14). - 2η έκδ. - Περιέχει: Βιβλία Α΄ και Β΄. - Στη ράχη: Θουκυδίδου Ιστορία 1

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 14). - Περιέχει: Βιβλίον Γ΄. - Στη ράχη: Θουκυδίδου Ιστορία 2

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 14). - Περιέχει: Βιβλίον Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (-Κεφ.32). - Στη ράχη: Θουκυδίδου Ιστορία 3

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1956

Περιέχει: Βιβλίον Στ΄ (Κεφ.33-), Ζ΄ και Η΄ . - Στη ράχη: Θουκυδίδου Ιστορία 4

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Γαλαξίας

Αθήναι, 1965-1967

τ.1ος: Βιβλία Α΄ και Β΄ . - (Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων ; 151). - 2η έκδ.

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Γαλαξίας

Αθήναι, 1966-1967

τ.2ος: Βιβλία Γ΄ και Δ΄ . - (Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων ; 152). - 2η έκδ.

884.3

1

 

501

Θουκυδίδης

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου

Γαλαξίας

Αθήναι, 1967

τ.3ος: Βιβλία Ε΄ και Ζ΄ . - (Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων ; 153)

884.3

1

 

502

Σταματάκος, Ιωάννης Δρακ.

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα περί της αξίας των "Κριτικών υπομνημάτων" (Apparatus critici) των εκδόσεων του Θουκυδίδου

Ακαδημία Αθηνών

Εν Αθήναις, 1964

Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών

884.3

1

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

503

Σταματάκος, Ιωάννης Δρακ.

Τα κριτικά υπομνήματα (Apparatus critici) των εκδόσεων του Θουκυδίδου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

"Εκτός εμπορίου"

884.3

1

 

504

Τζαννετάτος, Θησεύς Στ.

Αι διαιρέσεις του έργου του Θουκυδίδου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

884.3

1

 

505

Πολύβιος

Πολυβίου Ιστορίαι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 45). - Περιέχει: Βιβλίον Α΄ και Β΄ . - Στη ράχη: Πολυβίου Ιστορία 1

884.4

1

 

505

Πολύβιος

Πολυβίου Ιστορίαι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 45). - Περιέχει: Βιβλίον Γ΄. - Στη ράχη: Πολυβίου Ιστορία 2

884.4

1

 

505

Πολύβιος

Πολυβίου Ιστορίαι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 45). - Περιέχει: Βιβλίον Δ΄ και Ε΄. - Στη ράχη: Πολυβίου Ιστορία 3

884.4

1

 

506

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Δημητράκος

Αθήναι, 1929

Τεύχος πρώτον, Βιβλία Α΄ και Β΄

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.1ος . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 28)

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.2ος . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 44)

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

τ.3ος . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 71)

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

τ.4ος . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 92)

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Περιέχει: Βιβλίον Α΄ - Βιβλίον Γ΄ . - Στη ράχη: Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις 1

884.5

1

 

507

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας

Αρριανού Ανάβασις Αλεξάνδρου

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Περιέχει: Βιβλίον Δ΄ - Βιβλίον Ζ΄ . - Στη ράχη: Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις 2

884.5

1

 

508

Ιώσηπος Φλάβιος

Φλαβίου Ιωσήπου κατ' Απίωνος: Λόγος Α΄

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 20)

884.5

1

 

508

Ιώσηπος Φλάβιος

Φλαβίου Ιωσήπου κατ' Απίωνος: Λόγος Β΄

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 79)

884.5

1

 

509

Ιώσηπος Φλάβιος

Φλαβίου Ιωσήπου κατ' Απίωνος: Λόγος Α΄

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Φλαβίου Ιωσήπου κατ' Απίωνος: Λόγος Β΄

884.5

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker