Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

880.9  Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία -- Ιστορική, γεωγραφική, προσωποκεντρική θεώρηση

402

Καλιτσουνάκης, Ιωάννης

Η αναβίωσις των κλασικών σπουδών εν Ελλάδι από της απελευθερώσεως και εντεύθεν

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1958

 

880.9

2

 

403

 

Χάρις Κωνσταντίνω Ι. Βουρβέρη: αφιέρωμα των μαθητών του επί τη εξηκονταπενταετηρίδι του βίου του

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.1ος

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.2ος

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.3ος

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.4ος

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.5ος

880.9

1

 

404

Croiset, Alfred

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

τ.6ος

880.9

1

 

405

Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.

Έλληνες λόγιοι εις την Βενετίαν: μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την Δυτικήν Ευρώπην

Γ. Φέξης

Αθήναι, 1965

(Νέα Βιβλιοθήκη Φέξη)

880.9

1

 

406

Κυριακίδης, Στίλπων Π.

Αι ιστορικαί αρχαί της σημώδους νεοελληνικής ποιήσεως: λόγος πρυτανικός: ρηθείς τη 21η Ιανουαρίου 1934 ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εν Θεσσαλονίκη, 1934

 

880.9

1

 

407

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Κριτικά και ερμηνευτικά εις Έλληνας συγγραφείς

[Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία]

Εν Αθήναις, 1970

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 57)

880.901

1

 

408

Κοκολάκης, Μίνως Μ.

Μορφολογία της κυβευτικής μεταφοράς

[Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία]

Αθήναι, 1965

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 31)

880.901

1

 

409

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Υπόμνημα Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου επί του βίου και της διδακτικής και επιστημονικής αυτού δράσεως υποβληθέν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τω σκοπώ καταλήψεως της κενωθείσης Β΄ τακτικής έδρας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Επιστημονική Φιλολογική Βιβλιοθήκη

Εν Αθήναις, 1953

 

880.92

1

 

410

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών και τίτλων, της διδακτικής δράσεως και των επιστημονικών εργασιών του Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου: υποβληθέν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τω σκοπώ καταλήψεως της κενωθείσης εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

880.92

2

 

411

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών και τίτλων, της διδακτικής δράσεως και των επιστημονικών εργασιών: υποβληθέν τη Ακαδημία Αθηνών επί τη υποψηφιότητι δια την έδραν της κλασσικής φιλολογίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

 

880.92

2

 

412

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Αναλυτικόν υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών και τίτλων, της διδακτικής δράσεως και των από 1925-1959 εκδοθεισών επιστημονικών εργασιών: υποβληθέν τη Ακαδημία Αθηνών επί τη υποψηφιότητι δια την έδραν της κλασσικής φιλολογίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

 

880.92

1

 

413

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Βιογραφικαί ειδήσεις (curriculum vitae)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1983

Περιέχει: I: Σπουδαί, "τίτλοι". II: Επιστημονικαί εργασίαι. III: Φωτοτυπίαι "τίτλων" και "ενδεικτικών" σπουδών

880.92

1

 

414

 

Βιογραφία και βιβλιογραφία του Κωνσταντίνου Ι. Βουρβέρη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπον εκ του τόμου "Χάρις" αφιερώματος εις Κωνστ. Ι. Βουρβέρην των μαθητών αυτού

880.92

1

 

415

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος Ι.

Υπόμνημα Κωνστ. Ι. Βουρβέρη περί των σπουδών, της εκπαιδευτικής δράσεως και των επιστημονικών δημοσιευμάτων αυτού προς την Σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών

τύποις Παρασκευά Λεωνή

Εν Αθήναις, 1939

 

880.92

1

 

416

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος Ι.

Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών του Κωνσταντίνου Ι. Βουρβέρη

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1955

 

880.92

1

 

417

Κοκολάκης, Μίνως Μ.

Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την Σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1969

 

880.92

1

 

418

Παπαδόπουλος, Σάββας Σ.

"Οι Δύο Πίνδαροι"

[Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία]

Αθήναι, 1966

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 36)

881.09

1

 

419

Λιβαδάρας, Νικόλαος Α.

Ιστορία της παραδόσεως του κειμένου του Ησιόδου

Η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία

Εν Αθήναις, 1963

(Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων ; 1)

881.1

1

 

420

Λιβαδάρας, Νικόλαος Α.

On a "Gnomon" book review [37 (1965) pp.650-655]

Η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία

Εν Αθήναις, 1965

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Αθηνά"

881.1

1

 

421

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

[Εργασίαι]

 

 

Πολλά βιβλία δεμένα μαζί: Ο Ησίοδος παρά Πλάτωνι, Τα "αβέβαια" αποσπάσματα του Ησιόδου εν τω Παπύρω Rainer, Ο μύθος της "προδοσίας του Εφιάλτου" εν τη κλασσική Γραμματεία, Ο έρως της πατρίδος και της ελευθερίας παρά Πινδάρω, Ο "Μηδισμός" του Πινδάρου εν τη Κλασσική Γραμματεία

881.1

1

 

422

Roussel, Louis

Callimaque; humne a Zeus

Editions du Periodique "Libre"

Montpellier, 1928

 

881.1

1

 

423

Λιβαδάρας, Νικόλαος Α.

"Τα χειρόγραφα του Ησιόδου": απάντησις εις τον καθηγητήν κ. Κ. Μερεντίτην

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

 

881.1

1

 

424

Όμηρος

Ομήρου Ιλιάς

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 8) . - Στη ράχη: Ομήρου Ιλιάς 1 (Α-Θ)

881.1

1

 

424

Όμηρος

Ομήρου Ιλιάς

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Στη ράχη: Ομήρου Ιλιάς 2 (Ι-Π)

881.1

1

 

424

Όμηρος

Ομήρου Ιλιάς

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Στη ράχη: Ομήρου Ιλιάς 3 (Ρ-Ω)

881.1

1

 

425

Όμηρος

Ομήρου Οδύσσεια

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 25) . - Στη ράχη: Ομήρου Οδύσσεια 1 (Α-Μ)

881.1

1

 

425

Όμηρος

Ομήρου Οδύσσεια

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

Στη ράχη: Ομήρου Οδύσσεια 2 (Ν-Π)

881.1

1

 

426

Κόιντος ο Σμυρναίος

Κόιντου του Σμυρναίου Τα μεθ' Όμηρον < ή άλλως > Ομήρου Παραλειπόμενα

Φύλλα

Αθήναι, 1996

 

881.1

1

 

427

Ησίοδος

Έργα και ημέραι

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

881.1

1

 

428

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Ο "Μηδισμός" του Πινδάρου εν τη Κλασσική Γραμματεία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

 

881.2

1

 

429

Verilhac, Anne-Marie

Παίδες άωροι = Poesie funeraire

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Αθήναι, 1978

t.1er: Textes. - (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; 41)

881.2

1

Ακαδημία Αθηνών

429

Verilhac, Anne-Marie

Παίδες άωροι = Poesie funeraire

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Αθήναι, 1982

t.2nd: Commentaire. - (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; 41)

881.2

1

Ακαδημία Αθηνών

430

Αλκαίος

Τα σωζόμενα

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

881.2

1

 

431

Σαπφώ

Σαπφώ

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 29)

881.2

1

 

432

Κορρές, Στυλιανός Γ.

Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί

Τυπογραφείον Ελλήνων Επιστημόνων

Αθήνησι, 1949

τ.1ος: Θεογνίδος Ελεγείαι

881.2

1

 

433

Ανακρέων

Ανακρέων / έμμετρος παράφρασις Αλεξάνδρου Σ. Κασδαγλή

Γράμματα

Εν Αλεξανδρεία, 1929

 

881.2

1

 

434

Θεόκριτος

Θεοκρίτου Ειδύλλια

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 13)

881.3

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker